Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 366360-2021

Submission deadline has been amended by:  457436-2021
20/07/2021    S138

Magyarország-Budapest: Helikopter-alkatrészek

2021/S 138-366360

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27084377243
Postai cím: Schweidel utca 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefon: +36 13819400
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vbuzrt.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosító szám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi út 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurmánczi Éva
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Telefon: +36 19994053
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000822312021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000822312021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint - VBÜ Minisztériumi vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik -KR
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: központi beszerző szerv védelem terén

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MD500E és MD902 típusú helikopterek fenntartása

Hivatkozási szám: EKR000822312021
II.1.2)Fő CPV-kód
34731700 Helikopter-alkatrészek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi keretszerződés a Készenléti Rendőrség használatában lévő 11 db MD902 és 4 db MD500E típusú helikopterek fenntartása tárgyában a 2021–2025 közötti időszakra.

A beszerzés tárgya a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. számú melléklet X. Fejezet illetve a XXIV. fejezetbe besorolható.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50211000 Légijármű-javítási és -karbantartási szolgáltatások
34731500 Légi jármű hajtómotorjának alkatrészei
34741000 Légi jármű berendezése
34741100 Légi jármű indítószerkezete
34730000 Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek
35113400 Védő- és biztonsági ruha
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Összesen 11 db MD902 és 4 db MD500E típusú helikopter fenntartása, azok üzemképességének biztosítása a keretösszeg erejéig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 48 hónapos időtartamra.

A keretösszeg összesen: nettó 4 800 000 000 Ft

Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának erejéig vállal lehívási kötelezettséget.

Általános feltételek:

A Készenléti Rendőrség 11 db MD902 és 4 db MD500E típusú helikoptert üzemeltet, melyek állami légijárművek, így javításuk feltételeit az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. A rendelet 15. §-a szerint a légijármű és annak fedélzeti berendezése, valamint a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártását, karbantartását, javítását, felújítását természetes vagy jogi személy akkor folytathatja, ha ezt a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály vagy jogelődje (a továbbiakban: KLH) engedélyezte.

Beszerezni kívánt eszközök:

Az MD902 típusú helikopterek esetében:

— A helikopter gyártója által kibocsájtott, naprakész CSP−900IPC−4 Illustrated Parts Catalog, CSP-SPM Standard Practice Manual, CSP−900SRM−6 Structural Repair Manual, CSP−900RMM−2 Rotorcraft Maintenance Manual és a CSP−900RMM−3 Rotorcraft Maintenance Manual dokumentumban feltüntetett valamennyi alkatrész, és szolgáltatás

— A helikopterre épített Pratt&Whitney típusú hajtóművek gyártója által kibocsájtott Illustrated Parts Catalog Turboshaft Gas Turbine Engine Model(s) PW206E, PW207E és a Maintenance Manual Part No.3038324dokumentumban feltüntetett valamennyi alkatrész

— A helikopterekre épített TRAKKA és FLIR típusú kutató-felderítő rendszerek valamennyi alkatrésze és javítási-karbantartási szolgáltatása

Az MD500E típusú helikopterek esetében:

— A helikopter gyártója által kibocsájtott, naprakész 369E (CSP−IPC−4) Illustrated Parts Catalog, CSP--SRM--6, Structural Repair Manual, CSP−HMI−2 Servicing and Maintenance Manual, CSP−HMI−3) Basic Handbook of Maintenance Instructions, CSP−COM−5 Component Overhaul Manual dokumentumban feltüntetett valamennyi alkatrész

— A helikopterre épített Rolls Royce típusú hajtóművek gyártója által kibocsájtott Illustrated Parts Catalog M250C20B, 10W2 Operation and Maintenance Manual dokumentumban feltüntetett valamennyi alkatrész és szolgáltatás

— A helikopterekre épített FLIR kutató-felderítő rendszerek valamennyi alkatrésze és szolgáltatása

Nyertes ajánlattevő a keretösszeg erejéig tett megrendelésre adott árajánlata szerint biztosítja a fenntartás végrehajtásához szükséges, a Műszaki leírásban és Kereskedelmi ártáblázatban meg nem jelölt alkatrészeket, karbantartó anyagokat, kiszolgáló berendezéseket, a személyzet speciális felszerelését, szerszámokat és ellenőrző berendezéseket;

Nyertes ajánlattevő megrendelés alapján végrehajtja az üzemeltetés során bekövetkező olyan meghibásodások helyszíni elhárítását, melyekhez az üzemeltetőnél nem állnak rendelkezésre a szükséges eszközök vagy jogosultságok, illetve a karbantartói jogosításait meghaladó esetekben intézkedik gyártói szolgáltatások szükséges mértékű bevonására;

A mindkét típusra vonatkozó, a megadott időszakban várhatóan beszerzésre kerülő alkatrészek, eszközök valamint szolgáltatások részletes listáját a Műszaki leírás tartalmazza. A Műszaki leírásban megadott mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Nettó ajánlati összár (nettó EUR)” alapján az Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott jótállás a javított berendezések és alkatrészek tekintetében / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. II.2.5) pontban rögzített Ár kritériumhoz kapcsolódó részszempontok:

1.1 Alkatrész és berendezés árak után felszámított jutalék (%)- Súlyszám: 50

1.2 Nettó ajánlati összár (nettó EUR)- Súlyszám: 40

A „Nettó ajánlati összár (nettó EUR)” értékelési részszempont az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott Kereskedelmi ártáblázat „Nettó ajánlati összár (nettó EUR)” sorában meghatározott ár. A Kereskedelmi ártáblázatban a megadott mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Nettó ajánlati összár (nettó EUR)” alapján az Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.

2. A II.2.5) pont szerinti 3. Megajánlott jótállás a javított berendezések és alkatrészek tekintetében értékelési részszempont alszempontjai:

2.1 Vállalt jótállás ideje (hónap) (min.3.- max.12) - Súlyszám: 5

2.2 Repült óra alapján vállalt jótállás (repült óra) (min.100- max. 250) - Súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)–(5)bekezdéseire.

Megkövetelt igazolási módok:

A) Előzetes igazolás

a) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. Korm. r. (Kr.) 4.§ (1), (1a), (1b) és (4) bek., 6. § (1)–(2) bek., 15. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum elektronikus űrlap EKR rendszerben való benyújtásával (továbbiakban EEKD benyújtása) köteles előzetesen igazolni a felhívásban előírt Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok fennállásának hiányát.

Az EEKD-nak – ha a Kr. azt nem határozza meg – tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. Korm. r. előírja.

Az AK a Kbt. 69. § (1)–(2) bek. szerinti bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot.

b) Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v. személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (EEKD II.C. pontban a válasz IGEN), akkor minden érintett szervezetre v személyre vonatkozó EEKD űrlap kitöltése is kötelező. (Kbt. 67. § (3) bek és Kr. 3.§ (3) bek).

c) A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ sz. kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alk. igazolásában részt vevő alv. tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének, de az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet vonatkozásában ebben az esetben is külön be kell nyújtania a külön kitöltött EEKD űrlapot. Azon alv. tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti űrlapot nyújt be.

d) A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteniük.

e) Öntisztázás Kbt. 64.§ (1)–(2) bek. és Kr. 4. § (3) bek.

f) Közös AT esetén Kr. 3.§ (5)–(6) bek.

g) AK a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a Kr. megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.

h) AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

B) Igazolás

a) A Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK felhívja a legkedvezőbb AT-t – illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ATt is – a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az AT-nek a Kr. 8.§, 10.§, 13 – 14.§ és 16.§ rendelkezései szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

b) Az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó v más szervezet vonatkozásában az AT csak az érintett szervezetre vagy személyre vonatkozó, külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat részeként. Az érintett szervezetek v személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra további igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bek. és Kr. 15. § (1) bekezdés. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 1-16. §-aira. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)–(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) szakasz kitöltése.

Az alábbi dokumentumokbenyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.

M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján, figyelemmel a 21. § (1a) bek. a) pontjára csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti (helikopter fenntartása) referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),

— a szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja; év, hó, nap),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (7) és (9) bek.,69. § (11)-(11a), (14) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § és 3. §, 21/A. §-ában foglaltakra.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a műszaki szakmai alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplőnek nem szükséges olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek elegendő nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett minimum nettó 300 000 000,- Ft értékben helikopter(ek) fenntartására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő „fenntartás” alatt a helikopter(ek) alkatrész ellátását, karbantartását és javítását érti.

AK több szerződésből való teljesítést is elfogad.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek., valamint a Kr. 1. § és 3. §-ában foglaltakra.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (Ft). A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult számlát benyújtani a sikeres karbantartási, illetve javítási feladat elvégzéséről. AK előleget nem fizet, AT részszámla kiállítására nem jogosult. Részletes leírás a szerződés tervezetben.

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint történik átutalással, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) foglalt feltételekre, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. AK hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, a Kbt. 27/A. §-ra.

Kötbér: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, melyek alapját és mértékét, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételeket a KD részeként kiadott Szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/08/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/08/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti

Adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK sem gazdasági, sem jogi szempontból nem tartja észszerűnek a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy előre nem látható a beszerzendő alkatrészek és szolgáltatások mennyisége, az alkatrészek egy

Része a szerződés tárgyát képező szolgáltatások keretében kerülnek beépítésre.

2. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum:.zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

3. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja. AK rögzíti, hogy az alkatrészek és berendezések megnevezése esetében elfogadott az angol nyelvű megnevezés.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

5. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

6. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány alapján történik.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. Módszerek (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25., 1. melléklet).

AK a Kbt.77.§(1)-re tekintettel az értékelés módszere: Az 1.2 részszempont szerinti nettó ajánlati összár és a 1.1. részszempont szerinti berendezés és alkatrész árak után felszámított jutalék tekintetében fordított arányosítás, a 2. részszempont és annak 2.1 és 2.2 alszempontja szerinti elemek (jótállás) esetében egyenes arányosítás (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25., 1. sz. melléklet).

7. Nyertes AT a megrendelt szolgáltatás esetén (berendezés és alkatrész nagyjavítás, szervizjavítás, hibajavítás, karbantartás)az átadás során állítson ki EASA/EMAR Form1 szerinti igazolást,mely rögzíti a javítás tényét, idejét,és nyilatkozatot az alkatrész és berendezés beépíthetőségéről.

8. A gazdasági szereplőnek az ajánlattétel, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény alapján rendelkeznie kell hadiipari tevékenység végzésére jogosító engedéllyel a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet X. Fejezet és a XXIV. fejezete vonatkozásában. Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra úgy alvállalkozó vonatkozásában is szükséges a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedélyének másolata. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedély másolatát. Ha ez a dokumentum nem áll rendelkezésre,úgy AT nyújtsa be saját v. AV-ja nyilatkozatát arról,hogy nyertessége esetén a szerz.megkötéséig ez az engedély beszerzésre kerül.AK felhívja AT figyelmét,hogy ha ez az engedély legkésőbb a szerződés aláírásának dátumáig nem áll rendelkezésre,úgy AK a szerződéskötéstől mindenféle jogkövetkezmény nélkül elállhat A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország hadiipari tevékenység végzésére jogosító érvényes engedélyének másolatát, magyar nyelvű fordítását (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja) szükséges benyújtani. AK nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők részére, a jelen pontban foglalt követelménynek való megfelelés igazolása érdekében (6.sz. nyilatkozatminta).

9.Nyertes AT v. AV-ja rendelkezzen a magyar katonai légügyi hatóság állami légijárművek nyilvántartásáról,gyártásáról és javításáról,valamint a típus-és légialkalmasságáról szóló 21/1998.(XII.21.)HMrend. 19-23.§ szerinti MD902 és MD500E típusokra vonatkozó működési engedélyével.Ennek igazolására AT nyújtsa be ajánlatában ezen dokumentumok másolatát. Ha ez a dokumentum nem áll rendelkezésre,úgy AT nyújtsa be saját v. AV-ja nyilatkozatát arról,hogy nyertessége esetén a szerz.megkötéséig ez az engedély beszerzésre kerül.AK felhívja AT figyelmét,hogy ha ez az engedély legkésőbb a szerződés aláírásának dátumáig nem áll rendelkezésre,úgy AK a szerződéskötéstől mindenféle jogkövetkezmény nélkül elállhat.

10. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételeként írja elő ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére vonatkozó (egyéb közlekedési eszköz és/vagy légijármű javítása) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsítvány másolati példányának benyújtását.

11. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára legalább 1 000 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/kár mértékű egyösszegű kárkifizetést is lehetővé tevő, a közbesz. tárgyára is kiterjedő (helikoptereken végzett szolgáltatásokra,szolgáltatás elvégzése közben a helikopterben keletkezett sérülésekre, ajánlattevő bázisán Ajánlatkérő helikoptereiben bekövetkező rongálási, eltulajdonítási és elemi károkra), érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni, és annak érvényességét a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan fenntartani.

12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Felolvasólap (EKR űrlap)

— Kereskedelmi ártáblázat (.pdf és .xls formátumban)

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)

— EEKD (EKR űrlap)

— Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)

— Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap)

— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)

— Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap)

— A KD 19.1. A) 12.pont szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)

— AT-nek, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát,

— haditechnikai engedély másolata a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet X. Fejezet illetve a XXIV. fejezete vonatkozásában

— a magyar katonai légügyi hatóság állami légijárművek nyilvántartásáról,gyártásáról és javításáról,valamint a típus-és légialkalmasságáról szóló 21/1998.(XII.21.)HMrend. 19-23.§ szerinti MD902 és MD500E típusokra vonatkozó működési engedély másolata

— Nyilatkozat a szerződés teljesítése során, a kapcsolattartáshoz használt nyelvről (EKR űrlap)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.3.9) pont folytatásaként:

13.A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevő nyújtsa be:

— Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (5.sz. nyilatkozatminta szerint)

— Előírt kizáró okok igazolás (Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat!)

— a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti részletes nyilatkozatok (EKR űrlap)

— Referencianyilatkozat/igazolás (2.sz. nyilatkozatminta szerint)

14.A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be

— haditechnikai engedély másolata a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet X. Fejezet és a XXIV. fejezete vonatkozásában

— a magyar katonai légügyi hatóság állami légijárművek nyilvántartásáról,gyártásáról és javításáról,valamint a típus-és légialkalmasságáról szóló 21/1998.(XII.21.)HMrend. 19-23.§ szerinti MD902 és MD500E típusokra vonatkozó működési engedély másolata

— ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére vonatkozó (egyéb közlekedési eszköz és/vagy légijármű javítása) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsítvány másolati példánya,

— szakmai felelősségbiztosítás

— A 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerinti átláthatósági nyilatkozat. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (3. sz. nyilatkozatminta)

15.AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

16.A IV .2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.

17.A III.1.3) M.1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

18.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19.Irányadó idő: CET

20.Irányadó jogszabályok: Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet, 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet, Ptk.

21.Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

22.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

23.AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

24.FAKSZ: Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajtsromszám: 00202) Dr. Spóhn Tímea (lajstromszám: 00555) Dr. Berethalmi András (lajstromszám: 01199)

25.Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a II.2.5) pont szerinti legalacsonyabb ár, azaz nettó ajánlati összár, képzett ár, amely a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok összehasonlíthatósága céljából került meghatározásra a közbeszerzési eljárásban, illetve kerül meghatározásra az ajánlattevő ajánlatában. A szerződés teljesítése során a tételes elszámolás alapját az Eladó ajánlatában szereplő Kereskedelmi ártáblázat egyes tételei, illetve az szerződéstervezet szerinti árajánlat fogja tartalmazni.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2021