Services - 36657-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Engineering design services

2022/S 015-036657

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-664857)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
National registration number: 015314758
Postal address: Pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-015
Country: Poland
Contact person: Anna Pikor Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telephone: +48 224455311
Fax: +48 224455315
Internet address(es):
Main address: www.mpwik.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 1D na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Reference number: 02253/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-664857

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (Doświadczenie Wykonawcy), tj.:

wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 40.000,00 zł bez podatku VAT. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną usługę w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku.

Read:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (Doświadczenie Wykonawcy), tj.:

wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 40.000,00 zł bez podatku VAT. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną usługę w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 26/01/2022
Local time: 09:45
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 09:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 26/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: