Services - 36668-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Košice: Architektonické a inžinierske služby a dozor

2022/S 015-036668

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 246-651518)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36570460
Poštová adresa: Komenského
Mesto/obec: Košice-Sever
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04248
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Kresáková
E-mail: sp@tatratender.sk
Telefón: +421 911226997
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.vodarne.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44119313
Poštová adresa: Krčméryho 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Kresáková
E-mail: sp@tatratender.sk
Telefón: +421 9112269971
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.vodarne.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Streda nad Bodrogom, kanalizácia a ČOV

Referenčné číslo: 39/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby: Streda nad Bodrogom - Kanalizácia a ČOV podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/01/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 246-651518

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 17/01/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 26/01/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 17/01/2022
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 26/01/2022
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: