Services - 368761-2017

20/09/2017    S180    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 180-368761

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Министерство на отбраната
000695324
ул. „Дякон Игнатий“ № 3
София
1092
България
Лице за контакт: инж. Зорница Димитрова; инж. Милена Иванова
Телефон: +359 29220749/+359 29220703
Електронна поща: m.d.ivanova@mod.bg
Факс: +359 29880611
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ във в.ф. 26030-Авиобаза Безмер.

II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

1. Проект 3AF31020 — „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали /ГСМ/ за AGSR авиация“:

Проектът цели изграждане на складов район за съхранение на гориво-смазочни материали /ГСМ/ за осигуряване на обща номинална вместимост от 1 200 м3 с прилежащи съоръжения и системи за съхранение, транспортиране и раздаване на JET гориво, командна сграда, ограда и път за достъп.

2. Проект 3AF31025 — „Възстановяване на вътрешен път“:

Проектът предвижда възстановяване на съществуващ път с дължина 2 200 м и ширина 6 м за обслужване на съоръженията на НАТО, свързващ площадките за стратегически и тактически транспортни самолети, карго терминала, предвижданите за изграждане нови сграда за ЛС и склад за гориво-смазочни материали /ГСМ/.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 534 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343
Основно място на изпълнение:

Действащ войскови район на територията на Авиобаза Безмер, обл. Ямбол, военно формирование 26 030.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ във в.ф. 26 030 — Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), включващo следните дейности:

1. Изработване на отделни Сметки за оценка на разходите тип „Б“ (Туре B Cost Estimate, TBCE) за проекти 3AF31020 и 3AF31025 при спазване на Техническо ръководство за метода за представяне на искане за средства за проекти на летища INFRA/AIR/88/250 (Method of Presentation of Requests Funds for Airfields Projects Technical Guidance) и на Критерии и стандарти на НАТО за летища Bi-MNCD 85-5 и Technical (Criteria and) Standards for POL facilities.

2. Изработване на отделни инвестиционни проекти за проект 3AF31020 и за проект 3AF31025 във фаза „работен проект“ и подробни количествено-стойностни сметки, съгласно Задания за проектиране /Приложения към документацията/, Наредба № 4 от 21.5.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3. Защита на Сметката за оценка на разходите тип „Б“ (Туре B Cost Estimate, TBCE) и инвестиционния проект при възникнали въпроси в това число и пред органите на НАТО.

4. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП) с 2 подпоказателя: ТП1 — Професионална компетентност на проектантите в екипа и ТП2 — Концепция за изпълнение на проектирането / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 534 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 50
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да бъде проектант застрахован за професионална отговорност, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, изискването се доказва чрез представяне на копие на валидна застрахователна полица. Ако застраховката на избраният за изпълнител изтича преди декларирания срок за изпълнение на поръчката, преди сключване на договора, същият представя такава, покриваща целия срок на договора. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя в превод на български език).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Застраховката да се отнася за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума по полицата 300 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е извършил дейности по проектиране и авторски надзор за последните три години, считано от датата на подаване на офертата — с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, изискването се доказва чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално ниво — Участникът да има изпълнени поне 3 броя дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „сходен предмет и обем“ се разбира проектиране и авторски надзор на складове/съоръжения за горива или складове/съоръжения за гориво–смазочни материали, с капацитет над 1 200 м3.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/10/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/10/2017
Местно време: 14:00
Място:

Министерство на отбраната.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

* Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта като не се допускат варианти.

* Всички документи трябва да бъдат на български език. Ако са включени такива на чужд език, същите трябва да са придружени и с официален превод на български език.

* Условия за участие — обстоятелствата относно лично състояние, които биха могли да доведат до отстраняване (липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор се декларират в ЕЕДОП съгласно указанията за попълване и изискванията на Възложителя в документацията):

— Наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-3, 5 и 7, чл. 55, ал. 1, т. 1 (освен при доказателства за надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП), чл. 101, ал. 9 и ал. 11 и/или по чл. 107 от ЗОП.

— Ако представената оферта не обхваща или не съответства на изискванията на възложителя и заданието за проектиране, при посочване на цени в техническото предложение или при предлагане на срок за изпълнение, надвишаващ посоченият от Възложителя.

— При наличие на обстоятелствата по чл. 327б и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

— Участници, за които са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен при наличие на изключения по чл. 4 от закона.

* Всички останали условия за участие, критерии за подбор, минимални изисквания и друга изискуема информация са описани подробно в документацията за обществената поръчка.

* При сключване на писмен договор избраният за изпълнител участник в процедурата представя необходимите документи за доказване на обстоятелствата относно личното състояние и представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата му стойност.

Прогнозната стойност е в рамките на одобрените финансови средства за изпълнение на проектите от органите на НАТО, както следва:

— за проект 3AF31020 — 490 000 BGN и не може да бъде надвишавана;

— за проект 3AF31025 — 44 000 BGN и не може да надвишавана.

За изготвяне на своята оферта участниците се водят от Заданията за проектиране.

С оглед на конфиденциалния характер на нормативните документи на НАТО, същите ще бъдат предоставени на изпълнителя по договора.

Въпреки това възложителят ще предостави възможност на участниците по желание да се запознаят с документите на НАТО по време на организирания оглед или на адреса на Възложителя (посочен в Раздел I на Обявлението).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/09/2017