Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 368932-2021

21/07/2021    S139

Magyarország-Veszprém: Építési munkák

2021/S 139-368932

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35589017
Postai cím: Egyetem utca 10.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Telefon: +36 306333643
Fax: +36 88624504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://uni-pannon.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Energetikai fejlesztés (tervezés és kivitelezés)

Hivatkozási szám: EKR001338942020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Pannon Egyetem ingatlanjai épületenergetikai felújítási munkáinak kivitelezése, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási keretszerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 983 466 429.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45453100 Felújítás
45421130 Ajtó és ablak beszerelése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Egyetem utca 10. (I, A, Aula, B tanulmányi, C, D, J, tornacsarnok)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Tervezési feladat:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig. Szállítandó tervek mennyisége: A kiviteli tervdokumentációt Megrendelő számára 5 példányban papíralapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 5 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.

2. Kivitelezési feladat:

„I” épület:

— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 4 062 m2

— Homlokzati nyílászárók cseréje: 1 313 m2

— Meglévő attika átalakítása kompletten: 142 m

— Csőszerelés: 400 m

— Új szivattyúk telepítése: 4 db

— Radiátor szerelés: 230 db

— Szerelvények: 80 db

„A” épület:

— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 353 m2

— Meglévő attika átalakítása kompletten: 202 m

— Homlokzati nyílászárók cseréje: 246 m2

— Csőszerelés: 300 m

— Új szivattyúk telepítése: 3 db

— Szerelvények: 60 db

„B Aula” épület:

— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 793m2

— Meglévő attika átalakítása kompletten: 150 m

— Homlokzati nyílászárók cseréje: 16 m2

— Csőszerelés: 450 m

— Új szivattyúk telepítése: 9 db

— Szerelvények: 40 db

„B” tanulmányi épület:

— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 1 300 m2

— Homlokzati nyílászárók cseréje: 419 m2

— Meglévő attika átalakítása kompletten: 154 m

— Csőszerelés: 200 m

— Új szivattyúk telepítése: 2 db

— Szerelvények: 80 db

„C” épület:

— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 3 215 m2

— Homlokzati nyílászárók cseréje: 107 m2

— Meglévő attika átalakítása kompletten: 214 m

— Csőszerelés: 200 m

— Új szivattyúk telepítése: 2 db

— Szerelvények: 40 db

„D” épület:

— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 746 m2

— Homlokzati nyílászárók cseréje: 149 m2

— Meglévő attika átalakítása kompletten: 164 m

— Csőszerelés: 400 m

— Új szivattyúk telepítése: 4 db

— Szerelvények: 60 db

„J” épület:

— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 944 m2

— Homlokzati nyílászárók cseréje: 342 m2

— Meglévő attika átalakítása kompletten: 143 m

— Csőszerelés: 300 m

— Új szivattyúk telepítése: 4 db

— Szerelvények: 60 db

Kazánház:

— Kazánok: 3 db ikerkazán kond. álló, 1 db kond. fali

— Csőszerelés: 1800 m

— Új szivattyúk telepítése: 3 db

— Radiátor szerelés: 30 db

— Szerelvények: 100 db

Tornacsarnok:

— Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer: 538 m2

— Homlokzati nyílászárók cseréje: 130 m2

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződés keretösszege nettó 6 000 000 000 Ft + Áfa. A tényleges vállalkozói díj az Ajánlatkérő által esetileg megrendelt és vállalkozó által teljesített tervezési és kivitelezési feladatok alapján kerül megállapításra az árazott költségvetésben szereplő díjak alapján. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg, a tervezési és kivitelezési feladatok megrendelésre az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításának függvényében kerül sor. Ajánlatkérő jogosult az I, A, Aula, B tanulmányi, C, D, J, központi kazánház, a tornacsarnok épület érintő tervezési- és kivitelezési feladatokat egyidőben, vagy ütemezetten, külön is, illetve egyes épületeket érintő feladatokat részlegesen is megrendelni a keretösszeg terhére. Tekintettel arra, hogy a feltételes közbeszerzési eljárás miatt, az ellenszolgáltatás teljesítéséhez ténylegesen biztosítható fedezet mértéke előzetesen nem határozható meg, az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes mértékben való felhasználására, amennyiben a keretszerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma (db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma (db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott időtartam alatt 750 naptári nap értendő, amely a szerződés hatálybalépésétől számított, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig tartó időtartamot jelenti az alábbiak szerint: A tervezési feladatok esetében előírt kötbérterhes részhatáridő: a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje: a megrendeléstől számított 180 naptári nap. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama: 30 naptári nap.

Részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan szinten befolyásolja a teljes energetikai rendszer felújítását.

Tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezettel Ajánlatkérő nem rendelkezik, és annak biztosítására támogatási kérelmet sem nyújtott még be, feltételes közbeszerzési eljárás folytat le, és ennek megfelelően a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként rögzíti, hogy a jelen szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet vagy annak egy része nem áll rendelkezésre. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a feltétel bekövetkezése a közbeszerzési eljárás során felmerülő körülmények alapján nem várható. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 180 naptári napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 008-013050
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Fax: +36 884406278
Internetcím: http://www.vemevszer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83162783
Postai cím: Magyar Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: fodor.geza@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Fax: +36 96518365
Internetcím: http://www.fodor.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 983 466 429.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Különböző építészeti munkák

Villamos szakági munkák

Gépész szakági munkák

Tervezési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevőkre vonatkozó adatok:

Ajánlattevő neve: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság

Székhelye: 2100 Gödöllő, Búzavirág utca 9.

Adószám: 12467006213

Ajánlattevő neve: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1053 Budapest, Magyar utca 36.

Adószám: 11469957241

Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.

Adószám: 10578863219

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2021