Services - 368978-2017

20/09/2017    S180

Bulgaria-Vratsa: Ice-clearing services

2017/S 180-368978

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Vratsa
National registration number: 000193115
Postal address: ul. „Stefanaki Savov“ No. 6
Town: Vratsa
NUTS code: BG313 Vratsa
Postal code: 3000
Country: Bulgaria
Contact person: Mario Milov, nachalnik na otdel „Obshtestveni porachki“
E-mail: mmilov@vratza.bg
Telephone: +359 92622400
Fax: +359 92623061
Internet address(es):
Main address: http://www.vratza.bg/
Address of the buyer profile: http://www.vratza.bg/?category=18
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=638
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител — координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране .... — Продължава в т. II.1.4) Кратко описание.

II.1.2)Main CPV code
90630000 Ice-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Продължение от точка II.1.1) Наименование ..... на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца и на второстепенните разпоредители“.

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72 / 2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Закон за Енергетиката ЗЕ / 17.07.2013 г. и решение на ДКЕВР от 28.6.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на Възложителя.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 326 705.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Vratsa
Main site or place of performance:

Област Враца.

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72 / 2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Закон за Енергетиката ЗЕ / 17.07.2013 г. и решение на ДКЕВР от 28.6.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на Възложителя.

Прогнозното количеството електрическа енергия за срока на договора е 3 843 591 МW/h. Същите количества са приблизителни (с оглед участниците да формират предлагана цена) и не са предмет на договора като количества, плащания и т.н., като тези количества не ангажират възложителя да ги потреби или лимитира в точно този размер. Възложителя предоставя на участниците информация за очаквани /прогнозни/ количества консумирана електроенергия месечно на база на действително изразходвана енергия от предходен период, прогнозни параметри и примерен товаров график за работни и почивни дни почасово за цяло денонощие с показатели за зима-лято, както и технически данни на обектите на възложителя.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 326 705.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се извърши по реда на чл. 61 от ППОЗП, тоест по „обърнат“ ред, с последващ подбор съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия и координатор на балансираща група съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ). Участниците следва да притежават Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на балансираща група“.

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Раздел? от част ІV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), без да трябва да я попълват в друг раздел в ЕЕДОП.

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:

Копие, заверено „вярно с оригинала“, на валидна Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на балансираща група“ или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Няма.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Няма.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата — за доставки.

Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата поръчка се разбира: „Доставка на електрическа енергия“.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло или от участник в него.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Раздел? от част ІV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), без да трябва да я попълват в друг раздел в ЕЕДОП.

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Срок за изпълнение на услугата е 12 месеца. Срокът започва да тече от първо число на месеца, следващ сключването на договора на настоящата обществена поръчка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2017
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 180 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Заседателната зала на Община Враца — гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6.

Information about authorised persons and opening procedure:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се извърши по реда на чл. 61 от ППОЗП, тоест по „обърнат“ ред, с последващ подбор съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

Финансирането на обществената поръчка се осъществява от общински бюджета на Община Враца за 2017 година, и съгласно бюджетната прогноза за 2018 година и от бюджетите на съответните второстепенни разпоредители и от бюджета на всяко заведение, на което е предоставен бюджетен кредит.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2017