Services - 368978-2017

20/09/2017    S180

България-Враца: Услуги по почистване на улици от лед

2017/S 180-368978

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Враца
Национален регистрационен номер: 000193115
Пощенски адрес: ул. „Стефанаки Савов“ № 6
Град: Враца
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Марио Милов, началник на отдел „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmilov@vratza.bg
Телефон: +359 92622400
Факс: +359 92623061
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.vratza.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=638
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител — координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране .... — Продължава в т. II.1.4) Кратко описание.

II.1.2)Основен CPV код
90630000 Услуги по почистване на улици от лед
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Продължение от точка II.1.1) Наименование ..... на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца и на второстепенните разпоредители“.

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72 / 2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Закон за Енергетиката ЗЕ / 17.07.2013 г. и решение на ДКЕВР от 28.6.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на Възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 326 705.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Област Враца.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72 / 2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Закон за Енергетиката ЗЕ / 17.07.2013 г. и решение на ДКЕВР от 28.6.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на Възложителя.

Прогнозното количеството електрическа енергия за срока на договора е 3 843 591 МW/h. Същите количества са приблизителни (с оглед участниците да формират предлагана цена) и не са предмет на договора като количества, плащания и т.н., като тези количества не ангажират възложителя да ги потреби или лимитира в точно този размер. Възложителя предоставя на участниците информация за очаквани /прогнозни/ количества консумирана електроенергия месечно на база на действително изразходвана енергия от предходен период, прогнозни параметри и примерен товаров график за работни и почивни дни почасово за цяло денонощие с показатели за зима-лято, както и технически данни на обектите на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 326 705.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се извърши по реда на чл. 61 от ППОЗП, тоест по „обърнат“ ред, с последващ подбор съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия и координатор на балансираща група съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ). Участниците следва да притежават Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на балансираща група“.

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Раздел? от част ІV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), без да трябва да я попълват в друг раздел в ЕЕДОП.

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:

Копие, заверено „вярно с оригинала“, на валидна Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на балансираща група“ или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата — за доставки.

Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата поръчка се разбира: „Доставка на електрическа енергия“.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло или от участник в него.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Раздел? от част ІV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), без да трябва да я попълват в друг раздел в ЕЕДОП.

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Срок за изпълнение на услугата е 12 месеца. Срокът започва да тече от първо число на месеца, следващ сключването на договора на настоящата обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/10/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

Заседателната зала на Община Враца — гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се извърши по реда на чл. 61 от ППОЗП, тоест по „обърнат“ ред, с последващ подбор съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

Финансирането на обществената поръчка се осъществява от общински бюджета на Община Враца за 2017 година, и съгласно бюджетната прогноза за 2018 година и от бюджетите на съответните второстепенни разпоредители и от бюджета на всяко заведение, на което е предоставен бюджетен кредит.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/09/2017