Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 369837-2021

21/07/2021    S139

Poland-Szczecin: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 139-369837

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 126-331382)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
National registration number: DZP-240/30/PN/2021
Postal address: ul. Rybacka 1
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-204
Country: Poland
Contact person: Wioletta Orzechowska, Marzena Kopacka-Biculewicz
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Telephone: +48 914800778
Internet address(es):
Main address: https://www.pum.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa komór, łaźni, sterylizatorów i innych urządzeń laboratoryjnych dla budynku MCD nr 3 PUM

Reference number: DZP-240/30/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór, łaźni, sterylizatorów i innych urządzeń laboratoryjnych dla budynku MCD nr 3 PUM.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 126-331382

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: 1
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w dniach: 56

Read:

Koniec: 01/12/2021

Section number: II.2.7
Lot No: 2
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w dniach: 49

Read:

Koniec: 01/12/2021

Section number: II.2.7
Lot No: 3
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w dniach: 28

Read:

Koniec: 01/12/2021

Section number: II.2.7
Lot No: 4
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w dniach: 42

Read:

Koniec: 01/12/2021

Section number: II.2.7
Lot No: 5
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w dniach: 42

Read:

Koniec: 01/12/2021

Section number: II.2.7
Lot No: 6
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w dniach: 84

Read:

Koniec: 01/12/2021

Section number: II.2.7
Lot No: 7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w dniach: 42

Read:

Koniec: 01/12/2021

Section number: II.2.7
Lot No: 8
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w dniach: 56

Read:

Koniec: 01/12/2021

Section number: III.2.2
Place of text to be modified: Warunki realizacji umowy
Instead of:

1. W ramach realizacji zamówienia w każdej części wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, a także do ich wniesienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

2. Miejscem dostawy będzie: MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin. Po zawarciu umowy z wykonawcą i otrzymaniu od wykonawcy informacji o planowanej dostawie zamawiający doprecyzuje dokładne miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia.

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór każdej dostawy jest protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Za datę wykonania dostawy uważa się datę przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. Jeżeli dostawa będzie realizowana w częściach, za termin dostawy zamawiający uzna datę ostatniej dostawy.

5. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje przedstawiciel zamawiającego w miejscu wykonania umowy.

Read:

1. W ramach realizacji zamówienia w każdej części wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, a także do ich wniesienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

2. Miejscem dostawy będzie: MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin. Po zawarciu umowy z wykonawcą i otrzymaniu od wykonawcy informacji o planowanej dostawie zamawiający doprecyzuje dokładne miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia.

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór każdej dostawy jest protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Za datę wykonania dostawy uważa się datę przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. Jeżeli dostawa będzie realizowana w częściach, za termin dostawy zamawiający uzna datę ostatniej dostawy.

5. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje przedstawiciel zamawiającego w miejscu wykonania umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz przekazać przedmiot umowy w stanie gotowym do użytku, (tj. dokonać dostawy i instalacji) w terminie do 2 tygodni od uzyskania od Zamawiającego informacji o gotowości pomieszczeń do instalacji, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia 2021.

7. W przypadku gdy, Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o gotowości, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć oraz przekazać przedmiot umowy w stanie gotowym do użytku (tj. dokonać dostawy i instalacji) do dnia 1 grudnia 2021.

8. Termin dostawy może zostać zmieniony po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia producenta o opóźnieniach w realizacji zamówień lub po przekazaniu Zamawiającemu informacji o szczególnych przeszkodach w realizacji zamówienia, np. o kwarantannie. Nowo ustalony według zdania poprzedniego termin nie może być dłuższy niż do 15.12.2021.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 30/07/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 13/08/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 27/10/2021
Read:
Date: 10/11/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 30/07/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 13/08/2021
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: