The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 370438-2020

07/08/2020    S152

Slovensko-Bratislava: Špecializované optické prístroje

2020/S 152-370438

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Varga
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Telefón: +421 250944310
Fax: +421 250944569
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424192
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1092
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 3

Referenčné číslo: SE-VO2-2020/003147
II.1.2)Hlavný kód CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 702 260.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stacionárne zariadenie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava, SLOVENSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Stacionárne zariadenie spolu s príslušenstvom predstavuje komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 500.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prenosné zariadenia.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava, SLOVENSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prenosné zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na dôkladné skúmanie dokumentov, ktoré sú svojou konštrukciou spôsobilé na transport a použitie na inom mieste určenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 194 645.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Forenzné databázy

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48611000 Databázový softvérový balík
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava, SLOVENSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Databáza obsahujúca informácie, popisy a zobrazenia dokladov krajín sveta cestovných pasov, ID dokladov a dokladov k motorovým vozidlám.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 115.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Komparátory.

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Uvedené v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámenia.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodanie systémov ovládaných pomocou počítačovej stanice, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému vrátane softvérového vybavenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 370 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Projekt SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Ďalšie miesta dodania:

1 ks OHK PZ BA Ružinov letisko RHCP BA, Ivánska cesta 2, Letisko M. R. Štefánika 820 16, Bratislava 216, SLOVENSKO,

1 ks OHK PZ PP letisko RHCP PO, Na letisko 100, 058 01 PP, SLOVENSKO,

1 ks Odd. analýzy cest. dokladov RHCP SO Štefánikova 10/41, 073 01 SO, SLOVENSKO,

1 ks OHK PZ Ubľa RHCP SO, Ubľa 374, 067 73, SLOVENSKO,

1 ks OHK PZ Veľké Slemence RHCP SO, Komlóssyho 222, 076 77 Veľké Slemence, SLOVENSKO,

1 ks OHK PZ Čierna nad Tisou RHCP SO, Dukelských hrdinov 140, 076 43 Čierna nad Tisou, SLOVENSKO.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejný obstarávateľ uvádza znenie príslušných podmienok účasti v prílohe č.5 v predmetných súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ uvádza znenie príslušných podmienok účasti v prílohe č.5 v predmetných súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/09/2020
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/09/2020
Miestny čas: 13:30
Miesto:

Na adrese uvedenej podľa bodu 1. predmetných súťažných podkladov, v zasadacej miestnosti č. 420.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk vzhľadom na ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii bude neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 zákona prvej vety (tzv. reverzná verejná súťaž).

2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.

3. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona.

4. Predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/08/2020