Services - 370548-2017

21/09/2017    S181    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Велинград: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 181-370548

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Велинград
000351680
бул. „Хан Аспарух“ № 35
Велинград
4600
България
Лице за контакт: Мария Николова-мл. експерт в отдел УСНРОПЗ
Телефон: +359 35953140
Електронна поща: obshtina@velingrad.bg
Факс: +359 35954341
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.velingrad.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=72147&companyId=21202

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=72147&companyId=21202
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Водопровод и канализация за с. Юндола, община Велинград“.

II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предвидените за извършване услуги са изработване на проект за обект „Водопровод и канализация за с. Юндола, община Велинград“ и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

Точния обем на предвидените дейности е посочен в техническото задание, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

С. Юндола, община Велинград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвидените за извършване услуги са изработване на проект за обект „Водопровод и канализация за с. Юндола, община Велинград“ и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

Точния обем на предвидените дейности е посочен в техническото задание, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на проектирането / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Доказва се със: Участникът попълва Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „Б“, „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП. Към декларираните данни, участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ, отговаряща на предмета на настоящата поръчка.

* Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана — тя касае само „проектанта“ /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да извършва проектиране, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.

Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят заверено копие на застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност“ в проектирането.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ предназначена за проектиране с покритие, произтичащо от нормативен акт — чл. 171 от ЗУТ и с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки 1 от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със проектирането.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Доказва се със: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:

— Експерт/специалист (3-те имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

— Данни за удостоверението за пълна проектантска правоспособност /номер, издател, за коя година е валидно/.

Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „В“, „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от 1 или повече от участниците в обединението.

Избраният изпълнител представя Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец към документацията/.

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът“ се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че отговаря на поставения критерий за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

I. Възложителят изисква от участниците:

1. да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на обекта, съгласно техническото задание за проектиране — проектанти по отделните проектни части:

— ВиК;

— Конструкции;

— Геология;

— Геодезия;

— Пътна;

— ВОБД;

— ПБ,

Притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (1 експерт може да съвместява няколко позиции от изискуемия експертен екип).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/10/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/10/2017
Местно време: 11:00
Място:

Малката заседателна зала в административната сграда на община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от 1 страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в 1 от следните форми:

— парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Велинград:

IBAN: BG 65RZBB91553320010530.

BIC: RZBBBGSF.

При банка: „Райфайзенбанк”-клон Велинград;

— банкова гаранция;

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:

— Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите /НАП/:

Информационен телефон на НАП — 0700 18 700;

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg — обща информация.

/nap@nra.bg — само за кореспонденция, подписана с електронен подпис.

— Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.

1000 София, бул. „Мария Луиза“ № 22 — Централна сграда.

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 — Втора сграда.

Телефон: 02/ 940 6000.

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

— Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. „Триадица“ № 2.

Телефон: 02/ 8119 443.

Имйел: mlsp@mlsp.government.bg

Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 1 и съща процедура /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г — „Други основания за изключване…“/.

Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г — „Други основания за изключване…“/.

Съобразно чл. 3, ал. 2, т. 6 и чл. 6, ал. 2 ЗМИП Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са задължителни за лица, организиращи възлагането на обществени поръчки. Последните идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент — юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.

Повече информация в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Велинград.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Велинград.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/09/2017