Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 37096-2021

25/01/2021    S16

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 016-037096

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemel

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Göd feltáró útjainak tervezése

Hivatkozási szám: EKR000722562020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó, az M2 gyorsforgalmi út 26+692 km szelvény környezetében szükséges csomópont és útfejlesztések engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 206 750 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő Pest megyei Igazgatóságnak székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 93–95.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ipari park területének megközelítése és körüljárhatósága érdekében szükséges 2x1 sávos illetve 2x2 sávos utak (országos közutak) és kapcsolódó csomópontok, kerékpárutak, valamint zajárnyékoló fal kialakításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése az alábbiak szerint:

1. Helyszíni felvétel, teljes geodéziai mérések elkészítése, feldolgozása (EOV rendszerben).

2. Talajmechanikai vizsgálatok elvégzése, adatok értékelése

3. Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

4. Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

1. Elvégzendő feladatok:

A nyertes Ajánlatadó tervezőnek (a továbbiakban Tervező) meg kell terveznie az ipartelep körbejáró útjai közül a déli és nyugati oldalon haladó útszakaszait és csomópontjait mellékúti útkategóriának megfelelő műszaki paraméterekkel, az ipartelep működésére jellemző nehézgépjármű forgalomra méretezett pályaszerkezettel. A tervezési feladat része a forgalomtechnikai kialakítás, a teljes körű vízelvezetés megoldása (befogadóig) és a közvilágítás kialakítása is.

Az ipari létesítményhez kapcsolódó személyforgalom jellemzően a keleti oldalon közelíti meg a parkot. A Tervező feladata a városból érkező személyforgalom útvonalának megtervezése a személygépjármű parkolóhoz, illetve a meglévő M2 csomóponttól új teherforgalmi út megtervezése az ipari park ÉK-i kapujáig,a környező lakóutcák forgalmának a zavarása nélkül.

A tervezési munka során a megrendelői szempontok mellett figyelembe kell venni az ipartelep beruházói és az önkormányzati szempontokat, valamint az engedélyező hatóság által elvárt követelményeket egyaránt. Az érintett szervezetekkel a tervezést megelőzően egyeztetéseket kell tartani az elvárások pontos feltárása érdekében, illetve a tervezési időszakban is szükség szerint.

A tervezési feladat részét képezi továbbá

Az útszakaszok csapadékvízének elvezetése a befogadóig, az esetlegesen szükséges műtárgyakkal együtt,

— a közvilágítás kialakítása,

— a területen lévő közművek felderítése és szükség esetén azok kiváltása, védelembe helyezése,

— forgalomtechnikai rend kialakítása.

A szabályozási terv elkészítése és helyi építési szabályzat módosítása önkormányzati feladat, azonban a kisajátítási tervet (változási vázrajz és terület kimutatás) Tervezőnek kell elkészítenie.

A tervezett beavatkozásokkal érintett idegen területekre vonatkozóan el kell készíteni a Helyi Építési Szabályzatnak és Szabályozási Tervnek megfelelő földmérési munkarészeket, a záradékoláshoz szükséges dokumentációt, beleértve a művelés (erdőművelés is) alóli kivonást is, és be kell nyújtani építéshatósági jóváhagyásra, valamint záradékolásra az illetékes földhivatalhoz.

Szükség esetén Tervező feladatát képezi a szabályozási terv módosításában történő közreműködés is az Önkormányzattal.

Tekintettel arra, hogy földutak kerülnek burkolásra és szélesítésre, a tervezési feladat része az új utak nyomvonalára vonatkozó előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció és örökségvédelmi hatástanulmány, továbbá az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése is.

2. Tervezendő létesítmények

5 db csomópont, amelyből a 2. sz. csomópont újonnan létesítésre kerülő körforgalmi csomópont

5 db útszakasz

Zajvédőfal tervezése

Kerékpárutak tervezése

A tervezendő útszakaszok együttes hossza hozzávetőleg 3,5 km, 2 000 m 2x2 sáv 1 500 m 2x1 sáv, továbbá tervezendő mintegy 2 100 m kerékpárút és 500 m zajárnyékoló fal is.

Az 5 db útszakasz közül 4 útszakasz (Déli 1. Déli 2. Nyugati 1. Nyugati 2.) egybefügg, összesen mintegy 3060 m hosszal.

Új nyomvonalon tervezendő a Déli 1. Nyugati 1. Nyugati 2. és Keleti útszakasz, amelyekből az első három útszakasz egybefügg, mintegy 2390 m hosszan.

Jelen információk szerint a tervezett nyomvonalon műtárgy nem található, amennyiben a részletes helyszíni felmérés során a Tervező műtárgyat talál, úgy az ahhoz kapcsolódó tervezési munka is a feladat részét képezi.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1. szakember M.2.1.b) alpont szerinti minimum követelménynél többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2. szakember M.2.2.b) alpont szerinti minimum követelménynél többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3. szakember M.2.3.b) alpont szerinti minimum követelménynél többletszakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Az M.2.4. szakember M.2.4, b) alpont szerinti minimum követelménynél többletszakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a II.2.7) pontban (a teljesítés időtartama) 10 hónap alatt 300 napot ért.

AK a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat. Pontszám alsó és felső határa: 0-100.

Értékelés módszere: ár szempont: fordított arányosítás, minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás. Az értékelés módszere a Közbeszerzési Dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

AK a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. Az elvégzendő tervezési feladat olyan komplex egység, amelynek műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A feladatvégzés olyan, egymásra épülő komponensekből tevődik össze, amelyek egymással olyan szorosan összefüggnek, amely nem teszi lehetővé bármely feladatra vonatkozó részajánlattétel lehetőségének biztosítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 153-374952
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Göd feltáró útjainak tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Flavus Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31495716
Postai cím: Nagytétényi út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 236 735 573.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 206 750 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

III.1.3. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesítése, M.2.3. és M.2.4. szerinti szakember biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Flavus Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

1225 Budapest, Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.

25312652243

Roden Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

1089 Budapest, Villám utca 13.

10624672242

UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1119 Budapest, Bornemissza tér 12. 12108129243

UTIBER Közúti Beruházó Kft

1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

10554885243

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

1117 Budapest, Dombóvári üt 17-19. 10867156243

Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.

6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A.

13608512203

Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.

1087 Budapest, Baross tér 2.

10732009242

Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Gizella utca 13/D

23108800209

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/01/2021