The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 371705-2021

Submission deadline has been amended by:  462800-2021
23/07/2021    S141

Magyarország-Nyíregyháza: Hulladéklerakó építése

2021/S 141-371705

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 21542833215
Postai cím: Benczúr tér 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogáti János
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu
Telefon: +36 703843286
Fax: +36 42508366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szszbmfu.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Nemzeti azonosító szám: 30373220115
Postai cím: Szent László út 7–11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Cap Andrea
E-mail: tiszaegtc@gmail.com
Telefon: +36 706211463
Fax: +36 42508366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszaett.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000887872021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000887872021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hulladéklerakó építése 2.

Hivatkozási szám: EKR000887872021
II.1.2)Fő CPV-kód
45222110 Hulladéklerakó építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú projekt keretében a Beregszászi Járásban, Jánosi településen megvalósításra kerülő hulladéklerakó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45222100 Hulladékkezelő mű építése
45222110 Hulladéklerakó építése
45232130 Esővízcsatorna építése
45233127 Úttorkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Jánosi Községi Tanács külterülete, Beregszászi Járás, Ukrajna (kataszteri szám: 2120485200:10:002:0039)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hulladéklerakó építése

A HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú projekt keretében a Beregszászi Járásban, Jánosi településen megvalósításra kerülő hulladéklerakó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. Főbb kivitelezési feladatok: hulladéktároló kazetta építése, szociális épület és kazánház építése, beléptető mérlegház építése, gépjármű fertőtlenítő kialakítása, nyitott tűzivíz tározó medence építése, komposztáló tér kialakítása, veszélyeshulladék-gyűjtőhely kialakítása, jármű- és konténermosó létesítése, csurgalékvíz-tároló medencék építése, szivattyúház és gépészeti berendezések kialakítása; garázs-műhely építése, üzemanyagkút létesítése, rakodótér építése, fedett tűzivíz tározó medence építése, 5 db talajvízfigyelő kút létesítése, óvóárok építése, külső közműhálózat kiépítése, tereprendezés, útburkolatok készítése, védőerdő telepítése.

A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok műszaki tervdokumentációja tartalmazza.

A tervezett hulladéklerakó területén található válogató csarnok egy korábbi beruházás keretében megvalósult. A válogatócsarnok és a kapcsolódó létesítmények nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát.

Főbb mennyiségek: hulladéktároló: 18 800 m2, beton burkolat: 15 679 m2, szilárd burkolatú telepi út: 6660 m2, szivárgóréteg kialakítása, tározók szigetelése HDPE szigetelő lemezzel: 20 200 m2.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

HUSKROUA/1701/LIP/006

II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 EUR becsült érték megadására technikai okokból, a hirdetmény közzététele érdekében került sor.

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban az M1)-M2 alkalmassági minimum követelményként előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolási módja:

Az ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.

Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról (EKR űrlap), hogy nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlatkérő felhívására kell benyújtani a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint, a Kr. 1. § (2)–(5) és (7) bekezdései, valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. § rendelkezései szerint.

Az ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatásával. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §, valamint 69. § (11a) bekezdésében, illetve 74. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1-16. § rendelkezéseiben foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek rendelkeznie kell Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 256. számú rendeletében meghatározott 5. kategória CC2 licenccel. Az igazolás módja: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti egyszerű nyilatkozattal. Az előírásnak való megfelelésről szóló, a licencet kiadó hatóság elektronikus rendszeréből kinyomtatott (https://dabi.gov.ua/license/list.php) és a gazdasági szereplő által hitelesített igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására kell benyújtani.

Az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelni kell az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az igazolás módja: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti egyszerű nyilatkozattal. A nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a IV. rész α pont kitöltésével, részletes információk kérése nélkül.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:

P1: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésére állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevétel adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelményeknek.

Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P1 pontban meghatározott irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés]

A közbeszerzés tárgya szerinti árbevételre vonatkozó adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (amennyiben nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat kérjük figyelembe venni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük az egyik felel meg.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésében ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 3 200 000 EUR értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a IV. rész α pont kitöltésével, részletes információk kérése nélkül.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:

M1-M3: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatását, azok megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével. A szakember bemutatása során csatolandók: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli: a bevonni kívánt szakember nevét, a szakember képzettségét/végzettségét, kamarai regisztrációs számát (amennyiben releváns), a szakember munkáltatójának feltüntetését vagy annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel a szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakember szakmai önéletrajza; c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; d) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok.

M4: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: szerződést kötő másik fél megnevezése; építési beruházás tárgya, mennyisége, melyből megállapítható az alkalmassági minimum követelményeknél előírt feltételeknek történő megfelelés.; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont – műszaki átadás-átvétel – év-hónap-nap pontossággal); teljesítés helye; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)–(8), valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű (okleveles építőmérnök, vagy építőmérnök, vagy mélyépítés mérnök, vagy közlekedésépítés mérnök vagy vízellátás mérnök vagy csatornázás mérnök), mélyépítési projektek kivitelezésében szerzett legalább 60 hónap szakmai gyakorlati idővel rendelkező építésvezető szakemberrel.

M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű (okleveles építőmérnök, vagy építőmérnök, vagy mélyépítés mérnök, vagy közlekedésépítés mérnök vagy vízellátás mérnök vagy csatornázás mérnök), mélyépítési projektek kivitelezésében szerzett legalább 48 hónap szakmai gyakorlati idővel, valamint legalább középfokú „C” típusú angol nyelvvizsgával rendelkező építésvezető szakemberrel.

M3: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú környezetmérnök végzettségű, valamint legalább középfokú „C” típusú angol nyelvvizsgával rendelkező projektvezető mérnök szakemberrel.

M4: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, hulladéklerakó telepen készített legalább 14 000 m2 szigetelés és szivárgóréteg építésére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlattevő a kért referenciát több szerződéssel is igazolhatja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés és a kifizetés pénzneme: EUR. Ajánlattevő 5 % előleget igényelhet. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: jólteljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Jótállás időtartama: 24 hónap. 5 részszámla és 1 végszámla nyújtható be a teljesítés mértékének megfelelően. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 322/2015. (X.30.) Kom. rendelet 30. § - 32/B. § előírásai szerint történik. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a pénzügyi fedezetet a HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosítószámú projekthez kapcsolódó támogatásból és saját forrásból kívánja biztosítani.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/08/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/08/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi építési beruházásra irányulóan támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény elfogadását a megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

2. A közbeszerzési eljárásba bevont FAKSZ: Bogáti János (lajstromszám: 00755).

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) és a 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

5. Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban.

6. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű felelősségbiztosítás (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R.) mértéke: legalább 2 millió EUR/év és legalább 1 millió EUR/káresemény. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele.

7. Ajánlattevő köteles az ajánlatához tételes árazott költségvetést csatolni. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

8. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

9. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit (P1, M1, M2, M3, M4) és igazolásokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

10. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.

12. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

13. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján. A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény. M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata részszempont esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Megajánlható legkisebb érték 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó. M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata részszempont esetén alkalmazott módszer: 2 mell. A.1. függvény. Megajánlható legkisebb érték: 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó. Az alkalmazott képletek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.

14. Részekre történő ajánlattétel nem lehetőséges. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.

15. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, a 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/07/2021