Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 373913-2021

23/07/2021    S141

Polska-Łódź: Urządzenia medyczne

2021/S 141-373913

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 124-327791)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
Krajowy numer identyfikacyjny: Pl
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 113
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Serwach
E-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uskwam.umed.lodz.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia niezbędnego do uruchomienia Centralnej Sterylizatorni w Regionalnym Zintegrowanym Centrum Zabiegowym – etap II

Numer referencyjny: 108/PN/ZP/D/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyposażenia (sprzętu i mebli) niezbędnego do uruchomienia Centralnej Sterylizatorni w Regionalnym Zintegrowanym Centrum Zabiegowym – etap II, zwanego dalej towarem, spełniającego opis i parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” – załącznik 1a do „Formularza Oferty” (dotyczy pakietu nr 1, 2, 3) oraz zgodnego z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich pakietów), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” – załącznik 1b do „Formularza Oferty” (dotyczy pakietu nr 1, 2, 3). Zamówienie jest podzielone na 11 pakietów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 124-327791

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/10/2021
Powinno być:
Data: 27/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: