Services - 374171-2021

23/07/2021    S141

Poland-Gruszki: Forestry services

2021/S 141-374171

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
National registration number: 050026271
Postal address: 17-220 Narewka
Town: Gruszki 10
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 17-220
Country: Poland
E-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl
Telephone: +48 856858344
Fax: +48 856858677
Internet address(es):
Main address: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej – Lasy Państwowe
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pozyskanie i zrywka drewna w ramach aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021

Reference number: SA.270.5.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna w ramach aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, które wynikają z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac według grup czynności,

— załącznik nr 3.2 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.3 – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 SWZ mają charakter szacunkowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwo: Lewkowo

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, leśnictwo Lewkowo.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna w ramach aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, które wynikają z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności,

— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1 -3.3. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każdą ofertę musi złożyć oddzielnie.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Zamawiający w Pakiecie I (leśnictwo: Lewkowo) dopuszcza wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych w pracach polegających na pozyskaniu, zrywce oraz usuwaniu drzew niebezpiecznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymieniono w sekcji III.1.2.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwo:Rybaki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, leśnictwo Rybaki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna w ramach aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, które wynikają z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności,

— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1 -3.3. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każdą ofertę musi złożyć oddzielnie.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Zamawiający w Pakiecie II (leśnictwo:Rybaki) dopuszcza wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych w pracach polegających na pozyskaniu, zrywce oraz usuwaniu drzew niebezpiecznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymieniono w sekcji III.1.2.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwo: Gnilec

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, leśnictwo Gnilec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna w ramach aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, które wynikają z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności,

— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1 -3.3. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każdą ofertę musi złożyć oddzielnie.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie III (leśnictwo: Gnilec) stosowania maszyn wielooperacyjnych, Wykonawca w tym Pakiecie winien realizować prace przy użyciu wyłącznie ręcznych pilarek łańcuchowych oraz ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymieniono w sekcji III.1.2.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Nowosady i Przechody

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, leśnictwa: Przechody oraz Nowosady.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna w ramach aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, które wynikają z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności,

— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1 -3.3. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każdą ofertę musi złożyć oddzielnie.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie IV (leśnictwa: Przechody oraz Nowosady) stosowania maszyn wielooperacyjnych, Wykonawca w tym Pakiecie winien realizować prace przy użyciu wyłącznie ręcznych pilarek łańcuchowych oraz ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymieniono w sekcji III.1.2.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie dot.zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art.108 ust.1PZP.Na podstawie:

1)art.108 ust.1 pkt 1)PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną,którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a.udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego o którym mowa w art.258 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny,

b.handlu ludźmi,o którym mowa w art.89aKK,

c.o którym mowa w art.228-230a,art.250a KK lub w art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie,

d.finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,o którym mowa w art.165a KK,lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,o którym mowa w art.299KK,

e.o charakterze terrorystycznym,o którym mowa w art.115 § 20 KK,lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f.pracy małoletnich cudzoziemców,o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g.przeciwko obrotowi gospodarczemu,o których mowa w art.296-307 KK,przestępstwo oszustwa,o którym mowa w art.286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,o których mowa w art.270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

h.o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15.06.2012r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP,

— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

2)art.108 ust.1 pkt2)PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,o którym mowa w art.108 ust.1 pkt1)PZP;

3)art.108 ust.1 pkt3)PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę,wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)art.108 ust.1 pkt 4)PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę,wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)art.108 ust.1 pkt 5)PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę,jeżeli Zamawiający może stwierdzić,na podstawie wiarygodnych przesłanek,że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,chyba że wykażą,że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)art.108 ust.1 pkt 6)PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę,jeżeli, w przypadkach,o których mowa w art.85ust1 PZP,doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu,który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie dot.sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SWZ):

a)oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,złożone na formularzu JEDZ.JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

b)wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości brutto,przedmiotu (rodzaju wykonanych usług),dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów,na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 11 do SWZ),

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług,wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje,o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych-również faktycznie przez niego wykonywanych.

c)dowody,że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,na rzecz którego usługi były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–oświadczenie Wykonawcy

d)wykaz osób,skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane)niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania(wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ),

e) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ),

f)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a)art.108 ust.1pkt 1 i 2 PZP,(b)art.108 ust.1 pkt 4 PZP,odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

g)oświadczenie Wykonawcy,w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 PZP,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1076 z późn.zm.), z innym Wykonawcą,który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową,albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej-(wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SWZ),

h)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,o którym mowa w art.125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

W terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą:

a) formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z kosztorysem ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

b) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej;

c) JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów;

d) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.2. SWZ oraz w sekcji III.1.3 „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów; (niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ);

f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. f), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej;

h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej;

i) dokumenty, o których mowa wyżej w lit. f i g dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a)Warunek ten,w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie):

I)dla Pakietu I-zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,zrywki i pozyskania drewna,na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto

II)dla Pakietu II-zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł brutto.

III)dla Pakietu III - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 45 000,00 zł brutto.

IV)dla Pakietu IV-zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 95 000,00 zł brutto.

b)Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować oddzielnie dla Pakietu: I, II, III, IV -co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna.

c)Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować oddzielnie dla Pakietu I, II, III, IV - co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone wyżej powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy,z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 1.lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadkach, o którym mowa w pkt 1. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

3.Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.SWZ oraz Sekcji III.1.3) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca,który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.SWZ oraz w Sekcji III.1.3) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;(3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

2)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. SWZ oraz w Sekcji III.1.3) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit. f) i lit. h) SWZ oraz w Sekcji III.1.2 lit. f) i lit. h),dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.lit.f) i lit.h) SWZ oraz w Sekcji III.1.2 lit. f) i lit. h) wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art.126 ust.1 PZP.

2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.1.lit. f) SWZ oraz w Sekcji III lit. f) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,w zakresie określonym art.108 ust.1 pkt 1,2 i 4 PZP.

3.Dokumenty,o których mowa w w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

4.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 PZP, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt. 3. stosuje się.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 12 do SWZ). Przewidywane są zmiany umowy w przypadku okoliczności przewidzianych w § 16 wzoru umowy (załącznik nr 12 do SWZ).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/08/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego (https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk), w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.129 ust.1 pkt 1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.-„PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1-4 PZP.

2. Kryteria oceny ofert:1)"Cena"-60 %-ocenie podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie;2)„Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” - 40 % -oceniane

Będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części)zamówienia,samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców.

Kluczowe elementy(części) zamówienia obejmują prace polegające na pozyskaniu drewna.

3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający może unieważnić postępowanie lub odstąpić od umowy w całości lub części w razie powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W szczególności za okoliczności o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający będzie uznawał:

1)Decyzje organów europejskich lub krajowych wstrzymujących prace przewidziane zakresem zamówienia opisanym w SWZ;

2)Decyzje organów sądowych, z których będzie wynikała konieczność wstrzymania prac;

3)Decyzje wstrzymujące prace opisane w SWZ pochodzące z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku lub Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie dopełnić następujących formalności:

1)wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy- 2 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet);

2)przedłożyć Zamawiającemu:

a)kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b)zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,

c)polisę od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100),

d)dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ) dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Warszawa
Town: ul. Postępu 17a
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/07/2021