TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 374771-2021

Submission deadline has been amended by:  487446-2021
23/07/2021    S141

Nederland-Hilversum: Onderhoud van straatverlichting

2021/S 141-374771

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hilversum
Nationaal identificatienummer: 371795087
Postadres: Dudokpark 1
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1217 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Muller
E-mail: inkoop@hilversum.nl
Telefoon: +31 14035
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hilversum.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/82e5e9b6ac4de1d0e3e275d17013f04e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/82e5e9b6ac4de1d0e3e275d17013f04e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Referentienummer: 1037827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— Het leveren van masten en armaturen,

— Het vervangen van verlichtingsobjecten, masten en armaturen,

— Het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk,

— Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande uit o.a.:

—— het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst,

—— uitvoeren van groepsremplace,

—— uitvoeren van regulier onderhoud,

—— opheffen van storingen en defecten,

—— herstellen van schades,

—— verplaatsen van lichtmasten,

—— opnieuw richten van scheefstaande masten,

—— vervangen van masten en armaturen,

—— het onderhouden van objecten van derden zoals verlichting van NBd,

—— rapporteren van de verrichte werkzaamheden,

—— het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal,

—— het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
34991000 Lampen voor buitenverlichting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
45316100 Installeren van buitenverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hilversum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

16 000 lichtpunten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal twee maal met een looptijd van twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van de looptijd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 139-369969
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2021
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: Bestuursrecht.RB-MNL@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie.../Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2021