Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 375665-2021

23/07/2021    S141

Nederland-Vriezenveen: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2021/S 141-375665

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Twenterand
Nationaal identificatienummer: 08215207
Postadres: Manitobaplein 17471 GS Vriezenveen
Plaats: Vriezenveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7671GS
Land: Nederland
Contactpersoon: Miriam Elzinga
E-mail: miriam.elzinga@twenterand.nl
Telefoon: +31 546840548
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.twenterand.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=166425
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Maaien vegetaties en onderhoud sportvelden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze openbare Europese aanbesteding, op basis van de ARW 2016, is het afsluiten van één raamovereenkomst per perceel voor het maaien vegetaties en onderhoud sportvelden.

Perceel 1: Maaien vegetaties binnen de bebouwde kom

Perceel 2: Onderhoud sportvelden

Perceel 3: Maaien vegetaties buiten de bebouwde kom

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Twenterand

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze openbare Europese aanbesteding, op basis van de ARW 2016, is het afsluiten van één raamovereenkomst per perceel. Dit betreft perceel 1: Maaien vegetaties binnen de bebouwde kom.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Maaien grasvelden;

b. Bijmaaien rondom obstakels;

c. Maaien grasvelden met loofbollen;

d. Ecologisch maaibeheer;

e. Slotenonderhoud;

f. Onderhoud waterpartijen;

g. Verkeersmaatregelen;

h. Toepassen van flora- en faunavoorzieningen;

i. Inzetten werknemers;

j. Inzetten materieel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Omgang met publiek / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Voorkomen vervuiling openbare ruimte / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Besteksvereisten / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Begraafplaatsen / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhoud sportvelden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77320000 Onderhouden van sportvelden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Twenterand

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze openbare Europese aanbesteding, op basis van de ARW 2016, is het afsluiten van één raamovereenkomst per perceel. Dit betreft perceel 2: Onderhoud sportvelden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Maaien van sportvelden;

b. Vegen van sportvelden;

c. Bemesten sportvelden;

d. Verticuteren sportvelden;

e. Wiedeggen sportvelden;

f. Rollen sportvelden;

g. Diepbeluchten, vertidrainen sportvelden;

h. Beluchten sportvelden;

i. Doorzaaien sportvelden;

j. Dressen sportvelden;

k. Bezanden sportvelden;

l. Belijnen sportvelden;

m. Doorspuiten drainage;

n. Bestrijding ziekten en plagen;

o. Inzetten werknemers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Overlast / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Besteksvereisten / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maaien vegetaties buiten de bebouwde kom

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Twenterand

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze openbare Europese aanbesteding, op basis van de ARW 2016, is het afsluiten van één raamovereenkomst per perceel. Dit betreft perceel 3: Maaien vegetaties buiten de bebouwde kom.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Ecologisch maaibeheer van bermen;

b. Bijmaaien rondom obstakels m.b.t. het ecologisch maaibheer; c. Ecologisch maaibeheer van sloottaluds;

d. Maaien van sloottaluds standaard maaibeheer;

e. Maaien van bebakeningsstroken langs wegen;

f. Maaien van natuurterrein;

g. Het vervoeren van vrijgekomen materiaal naar depot;

h. Het inzetten van werknemers en materieel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wet NatuurBeheer / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Verkeersveiligheid / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 006-009600
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Maaien vegetaties binnen de kom

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grootgroener B.V.
Plaats: Wierden
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Onderhoud sportvelden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grootgroener B.V.
Plaats: Wierden
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 440 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 440 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Maaien vegetaties buiten de kom

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loonbedrijf Dekker
Plaats: Vriezenveen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2021