Szolgáltatások - 375797-2015

Normál nézet megjelenítése

24/10/2015    S207

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

2015/S 207-375797

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15889
Postai cím: Népfürdő u. 38–40.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Gerlei Nóra
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Telefon: +36 14524571
Fax: +36 14524501

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében „Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére”.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés keretében „Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére”.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Vállalkozási szerződés keretében „Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére” az alábbiak szerint:
Az ajánlatkérő hirdetéseinek és PR-anyagainak megjelentetése a nyomtatott, az elektronikus és közterületi médiában, médiavásárlás, szükség esetén médiatervezés a rendelkezésre álló nettó 150 000 000 HUF keretösszeg erejéig.
A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.1.2016. Befejezés 31.12.2017

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatási tételre eső nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Késedelmi kötbér: a nyertes ajánlattevőnek felróható késedelem esetén a késedelemmel érintett szolgáltatási tétel értékének 1 %/naptári nap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentációban elhelyezett szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékét a Megrendelő az igazolt teljesítést követően átutalással fizeti ki a Kbt. 130. § (1) és (5)–(6) bekezdésében foglaltak szerint. A számlák benyújtására a dokumentációban foglaltak szerint van lehetőség.
A fizetésre egyebekben irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a és a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdése.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít, a számlák benyújtására a dokumentációban foglaltak szerint van lehetőség.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
— a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2–8.§ valamint 10–11. §-ban foglaltak szerint.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja vagy a 4. § fc) pontja szerinti nyilatkozat szükséges.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014.05.16. napján megjelent a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
A kizáró okok fenn nem állását a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.) közzétett útmutató alapján szükséges igazolni.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző napra.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőre ) az alábbi dokumentumot:
P/1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény – az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évre vonatkozó – nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez, az alábbi tartalommal (310/2011. (XII.23.)Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont):
— a számla (számlák) megnyitásának időpontja,
— arra vonatkozó információ, hogy a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 1 éven belül 14 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt-e.
Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan.
P/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző 2 üzleti év (2014., 2013.) közbeszerzés tárgya (médiaügynökségi feladatok ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha:
— a becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 1 éven belül 14 napot meghaladó időtartamú sorban állás fordult elő bármely pénzforgalmi számláján.
(Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseinek megfelelően)
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
P/2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az előző 2 üzleti évben (2014., 2013.) évenként a közbeszerzés tárgya (médiaügynökségi feladatok ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított
— árbevétele nem érte el a 60 000 000 HUF-ot.
(Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseinek megfelelően).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőre) az alábbi dokumentumot:
M/1: A Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben, szerződésszerűen teljesített médiatervezési és médiavásárlási szolgáltatásának igazolását, kitérve benne legalább a:
— teljesítés időpontjára és helyére,
— a szerződést kötő másik fél megnevezésére, kapcsolattartó neve és elérhetősége,
— a szolgáltatás tárgyára,
— az ellenszolgáltatás összegére,
továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak a részvételre jelentkező megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglaltak szerint kell igazolni.
M/2 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Be kell nyújtani legalább egyszerű másolatban a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat és a képzettséget bizonyító okiratok másolatait.
Csatolni kell továbbá a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll.
Az ajánlatban kérjük megjelölni, hogy melyik szakembert, melyik pozícióra jelölik.
M/3: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik:
— az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben legalább 2 db, egyenként legalább nettó 15 000 000 HUF értékű médiatervezési és médiavásárlási referenciával.
(Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseinek megfelelően)
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik legalább 2 fő, minimum 3 éves médiaügynökségi tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettségű médiatervező/vásárló szakemberrel.
Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseinek megfelelően)
M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik az alábbi – vagy az ezzel egyenértékű – iparági médiatervezési, médiaelemzési és kampányhatékonyság mérésre (kampányok utóértékelésére) szolgáló szoftverrel az ajánlattételi határidő lejártakor és a szerződés teljesítése alatt:
— online közönségmérésre szolgáló szoftver (Gemius/Ipsos).
(Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseinek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 7.12.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 40 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti 40 000 HUF+ÁFA árát a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni átutalással az Ajánlatkérő Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10103104-05221622-00000008 számú számlájára legkésőbb a szerződéskötésig. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő „ Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére”. A befizetés igazolható az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
7.12.2015 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 7.12.2015 - 10:00

Hely:

Budapest Gyógyfürdői Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 38–40., I. em.15.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2017.
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1) Dokumentáció: a dokumentáció kiváltása az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdésének megfelelően. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett, a Kbt. 49. § (2) bekezdése szerint igazolás- illetve nyilatkozatmintákat (adatlapokat, formanyomtatványokat, stb.) értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig váltható ki.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció elektronikus úton kerül megküldésre.

A dokumentációt legalább az alábbi információk megadásával kell igényelni: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím – a kozbeszerzes@spabudapest.hu email címre kell megküldeni.

Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Dokumentáció igénylése – Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére”. A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött dokumentáció igénylések kapcsán Ajánlatkérő nem vállal felelősséget
2. Formai előírások: Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően, írásban, 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást az ajánlathoz kell csatolni.
A személyesen benyújtott ajánlatokat munkanapon munkanapokon 9:00–15:00, pénteken 9:00–13:00 óra között, az I.1) pontban megjelölt címen lehet leadni. Az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatokat 9:00–10:00.óra között lehet leadni.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 1 példányban be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
A csomagolásra rá kell írni: „ Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére” tárgyú közbeszerzési eljárás- ajánlat”, valamint azt, hogy „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel, haladéktalanul a közvetlen címzetthez továbbítandó!”.
Az ajánlatban minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az I.1.) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „ Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére” és „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.
3. A Kbt. 25. § (1)–(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot.
Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti vagy másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
4. Az ajánlathoz a Kbt. 60. § (6) alapján felolvasólapot kell csatolni, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, és a bírálati szempontokra adott ajánlatot.
Ajánlatkérő kéri a dokumentáció mellékletét képező excel táblázatokat, mint szakmai ajánlatot kitöltve az ajánlathoz csatolni papír alapon és az elektronikus ajánlati példányon excel és pdf formátumban is.
A dokumentáció mellékletét képező kedvezmény táblázatot minden tétel tekintetében kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, ha valamely tétel nem kerül kitöltésre.
Ajánlatkérő az összesítés elnevezésű táblázat „Súlyozott kedvezmény” sorában (D8 cella) feltüntetett kedvezményt bírálja ajánlati árként. Ezt kérjük a felolvasólapon feltüntetni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázatokban tilos az egyes sorokat összevonni vagy bármilyen módosítást végrehajtani.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés nem konkrét kampányra vonatkozik, ezért az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a táblázatban megadott kedvezmények mértékét úgy kell megadni, hogy azt a szerződés teljes időtartama alatt minden megjelenés esetén biztosítani kell az ajánlatkérő részére.
5. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az ajánlatában meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, nemleges nyilatkozat becsatolást kérjük.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-ában foglaltakat, mely szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5) bekezdése szerint.
8. Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladása napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra.
Az előzőektől eltérően az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum (referenciaigazolás) esetében a referencia munka teljesítésekori, árbevételre vonatkozó adatok esetén pedig a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell alkalmaznia. Az átszámítást az ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított forint összeget is.
9. Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban.
Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
Ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
10. Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, a szerződés teljesítéséhez kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)et kíván igénybe venni, úgy Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdés szerint nyilatkozatok benyújtása szükséges.
11. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával."
Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
12. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
13. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § (1)–(9) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

14. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal „Budapest idő” adatai szerint értendő.

15. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
16. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő.
17. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elérhetősége.

18. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kbt. 45. §-a alapján e-mailben a kozbeszerzes@spabudapest.hu e-mail címen. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Kiegészítő tájékoztatás kérése – A Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére”. A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím.

A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
19. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az irányadóak.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
21. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását.
23) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen felhívás II.3. pontjában meghatározott kezdési időpont tájékoztató jellegű, a közbeszerzési eljárás időtartamának függvényében változhat.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
19.10.2015