Services - 376272-2017

23/09/2017    S183    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Bydgoszcz: Engineering design services

2017/S 183-376272

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
Contact point(s): Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
For the attention of: Edyta Czerniejewska
85-097 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523285230
E-mail: edyta.czerniejewska@psgaz.pl
Fax: +48 523285102

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.psgaz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji gazociągu ś/c – Inowrocław, ul. Jacewska.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 27: Other services

NUTS code PL613

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji gazociągu ś/c – Inowrocław, ul. Jacewska.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji gaz. śr/c Inowrocław ul. Jacewska
Zakres rzeczowy:
— gaz. śr/c de 280 PE L=650 mb.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 13 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy prac
projektowych. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Termin gwarancji jakości ustala się na okres 36 miesięcy, liczony
od dnia odbioru, o którym mowa we wzorze Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo
dostarczenia nowego Projektu. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana Projektu, termin gwarancji
biegnie na nowo, począwszy od dnia wymiany.
2. Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odstępuje od obowiązku żądania wadium.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nie dotyczy.
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu spełnienia warunku
udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.:
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, który posiada uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawyz
dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia
winnych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z
dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny
spełnienia tego warunku.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: W celu spełnienia warunku
udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji
projektowej na przyłącze lub/i gazociąg o podobnej
złożoności, co przedmiot zamówienia.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
2017/W800/WP-000461
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Notice on a buyer profile

Notice number in the OJEU: 2017/S 094-185747 of 17.5.2017

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 12:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7)Conditions for opening of tenders
Date: 6.11.2017 - 12:30

Place

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42 – Budynek T – parter.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
Pełne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są zawarte w SIWZ dostępnej na Platformie Zakupowej

PSG na stronie www.psgaz.pl w zakładce „Przetargi”.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania:1) Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, dla której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21.9.2017