The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 376345-2021

23/07/2021    S141

Slovensko-Bratislava: Trolejbusy

2021/S 141-376345

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 080-207007)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00492736
Poštová adresa: Olejkárska
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 814 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telefón: +421 259501529
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dpb.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24 m trolejbusov

Referenčné číslo: NL 8/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34622300 Trolejbusy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 16 ks nových plne nízkopodlažných štvornápravových dvojkĺbových trolejbusov dĺžkovej kategórie 24 metrov s kapacitou aspoň 160 cestujúcich (pri 8 os. /m2), určených pre ťažkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trakčnej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trakčnej batérie dobíjanej z trakčnej siete.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/07/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 080-207007

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 23/07/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 24/08/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 23/07/2021
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 24/08/2021
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: