We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 376345-2021

23/07/2021    S141

Slovensko-Bratislava: Trolejbusy

2021/S 141-376345

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 080-207007)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00492736
Poštová adresa: Olejkárska
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 814 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telefón: +421 259501529
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dpb.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24 m trolejbusov

Referenčné číslo: NL 8/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34622300 Trolejbusy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 16 ks nových plne nízkopodlažných štvornápravových dvojkĺbových trolejbusov dĺžkovej kategórie 24 metrov s kapacitou aspoň 160 cestujúcich (pri 8 os. /m2), určených pre ťažkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trakčnej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trakčnej batérie dobíjanej z trakčnej siete.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/07/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 080-207007

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 23/07/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 24/08/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 23/07/2021
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 24/08/2021
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: