Supplies - 376407-2019

Submission deadline has been amended by:  516541-2019
09/08/2019    S153

Slovakia-Bratislava: Liquefied-gas containers

2019/S 153-376407

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
National registration number: 35815256
Postal address: Mlynské Nivy 44/a
Town: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 825 11
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Peter Mozolák
E-mail: Peter.Mozolak@spp.sk
Telephone: +421 262624282
Internet address(es):
Main address: https://www.spp.sk/sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4562/summary
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tatra Tender s.r.o.
National registration number: 44119313
Postal address: Krčméryho 16
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 810 04
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Tomáš Uríček
E-mail: tomas.uricek@tatratender.sk
Telephone: +421 917502395
Internet address(es):
Main address: https://www.spp.sk/sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4562/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Other activity: Dodávanie energií

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Technológie čerpacích staníc LNG

Reference number: KR-VS-164-18
II.1.2)Main CPV code
44612000 Liquefied-gas containers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie troch čerpacích staníc LNG.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 088 228.33 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42941000 Machinery for the heat treatment of gas
31161200 Gas cooling systems
44612000 Liquefied-gas containers
38420000 Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
45311000 Electrical wiring and fitting work
31170000 Transformers
31120000 Generators
09120000 Gaseous fuels
09121200 Mains gas
09123000 Natural gas
38431100 Gas-detection apparatus
38432100 Gas-analysis apparatus
39341000 Gas pressure equipment
42122100 Pumps for liquids
42123100 Gas compressors
45255000 Construction work for the oil and gas industry
50531200 Gas appliance maintenance services
51100000 Installation services of electrical and mechanical equipment
51111000 Installation services of electric motors, generators and transformers
51700000 Installation services of fire protection equipment
51800000 Installation services of metal containers
51820000 Installation services of reservoirs
80531000 Industrial and technical training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov pre formulár oznámenia sú miesta plnenia podrobne popísané v súťažných podkladoch.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom obstarávania je dodávka technológie troch (3) kusov čerpacích staníc na skvapalnený zemný plyn LNG vrátane montáže, dodania kompletnej projektovej a inej dokumentácie k technológiám, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa, poskytnutie súčinnosti a asistencie nevyhnutnej na riadne plnenie ostatných súvisiacich zákaziek projektu "fueLCNG".

Súčasťou predmetu zákazky je aj 5 ročný záručný servis inštalovaných technológií od ich prevzatia spolu s vykonávaním všetkých predpísaných kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrol a kalibrácie prevádzkových ukazovateľov, meradiel, snímačov a vykonávaním prevádzkových revízií a kontrol vysokotlakových zariadení v súlade s platnou legislatívou.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 088 228.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 74
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt "fueLCNG" číslo projektu: 2016-SK-TMC-0235-S

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude z majoritnej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Verejnému obstarávateľovi zo strany Inovačnej a energetickej agentúry INEA (ďalej len Poskytovateľ NFP) na základe Dohody o grante v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy (NPE) Odvetvie dopravy, pričom zvyšná časť Predmetu zákazky bude financovaná z vlastných prostriedkov Verejného obstarávateľa.

Súčasťou aktivít celého Projektu fueLCNG realizovaného na základe Dohody o grante je komplex technológií, služieb a stavebných prác, ktorých výsledkom bude vybudovanie (i) technologického zariadenia na výrobu LNG, (ii) vybudovanie troch čerpacích staníc LNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva LNG v nákladnej doprave, (iii), vybudovanie štrnástich čerpacích staníc L2CNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva CNG pozdĺž hlavných koridorov TEN-T siete, (iv) zabezpečenie distribúcie paliva prostredníctvom cisternových návesov na prepravu LNF a (v) následná integrácia jednotlivých komponentov do jedného funkčného logisticko-obchodného celku prostredníctvom IT technológií. Predmet tejto zákazky je iba jednou z častí celého Projektu.

Verejný obstarávateľ teda paralelne vyhlásil / vyhlási verejné obstarávanie na obstaranie prvých štyroch technologických komponentov celého projektu FuelCNG (okrem nadstavbového informačného systému, ktorého obstaranie bude nasledovať až po úspešnom obstaraní základných štyroch technologických prvkov uvedených nižšie), na nasledovné predmety zákaziek:

a)Technologické zariadenie na výrobu LNG;

b)Technológie troch (3) čerpacích staníc LNG;

c)Technológie štrnástich (14) čerpacích staníc L2CNG; a

d)Cisternové návesy na prepravu LNG.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZVO), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods.2 ZVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

V prípade preukazovania podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZVO, odporúčame predložiť doklady v celom rozsahu ustanovenia nakoľko verejný obstarávateľ nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

1. V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:

Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 1 000 000,- EUR bez DPH (slovom jeden milión EUR).

Uchádzač za posledné 3 ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží,

(i)ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača; alebo

(ii)ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky overené kópie výkazov príjmov a výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem štátu sídla uchádzača. Celkové obraty vyjadrené v iných menách ako v mene EUR uchádzač preukáže v mene EUR a prepočíta ich kurzom platným v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné 3 ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa. Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky pred rokom 2013.

V súlade s § 33 ods. 2 ZVO môže uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že uchádzač je schopný dodať technológie čerpacej stanice LNG pre automobilovú dopravu, pričom preukáže, že za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal, inštaloval a spustil do prevádzky:

(i) min. tri (3) technológie čerpacej stanice LNG (t. j. technológie, ktorá spĺňa požiadavku na výdajnú stanicu LNG pre automobilovú dopravu); alebo

(ii) kombináciu min. troch (3) technológií čerpacích staníc CNG pre automobilovú dopravu a min. troch (3) technológií pre satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto bodu (ii) môže teda ísť aj o šesť (6) samostatných dodávok, pričom tromi (3) uchádzač preukáže schopnosť realizácie čerpacích staníc pre automobilovú dopravu a tromi (3) kompetenciu v oblasti LNG technológií.

Zoznam dodávok bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii) termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky, (iv) výšku finančného plnenia v EUR bez DPH a (v) kontaktnú osobu pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email).

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má preukázať dostatočné skúsenosti uchádzača s dodávkou obstarávaných tovarov v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím kurzom určeným Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na riadenie dodávky a inštalácie predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:

— meno a priezvisko odborníka,

— dosiahnuté vzdelanie,

— súčasná pracovná pozícia,

— kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky,

— prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,

— zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka s riadením a zodpovednosťou za dodávku a inštaláciu technológií podľa požiadaviek uvedených v požiadavkách na Odborníka č. 1 nižšie. Zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii) termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky a (iv) kontaktnú osobu pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email);

— vlastnoručný podpis odborníka.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na odborníka:

Odborník č. 1: Predstaviteľ Zhotoviteľa zodpovedná osoba za riadenie činností zhotoviteľa

Uchádzač preukáže, že Odborník č. 1 má najmenej 5 rokov odbornej praxe vo výkone činnosti riadiaceho pracovníka zodpovedného za riadenie dodávok technológií čerpacích staníc LNG a preukáže, že Odborník č. 1 má praktickú skúsenosť s riadením a zodpovednosťou (za riadenie a zodpovednosť sa má namysli koordinácia dodávky za dodávateľa, resp. riadenie plnenia zmluvy resp. objednávky za dodávateľa) za dodávku a inštaláciu:

(i) min. jednej (1) technológie čerpacej stanice LNG (t. j. technológie, ktorá spĺňa požiadavku na výdajnú stanicu LNG pre automobilovú dopravu); alebo

(ii) kombinácie min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a min. jednej technológie pre satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto bodu (ii) môže teda ísť aj o dve samostatné dodávky, pričom jednou Odborník preukáže zodpovednosť za realizáciu čerpacej stanice pre automobilovú dopravu a druhou kompetenciu v oblasti LNG technológií.

Uchádzač túto podmienku preukáže predložením profesijného životopisu s minimálnym rozsahom uvedeným vyššie.

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač k dispozícii odborného pracovníka so zameraním na riadenie dodávok tvoriacich predmet zákazky s minimálne 1 praktickou skúsenosťou s takýmto riadením a zodpovednosťou za takúto dodávku. Pozícia Odborníka č. 1 zodpovedá pozícií osoby predstaviteľa zhotoviteľa podľa obchodných podmienok zmluvy.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať činnosti, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Použije sa elektronická aukcia.

Bližšie informácie o podmienkach a procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti F. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2019
Local time: 14:00
Place:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30 000,-EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR).

Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením bankovej záruky alebo poistením záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Josephine je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu Josephine (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf)

Verejný obstarávateľ neuzavrie Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Internetová adresa, na ktorej sú dostupné informácie o prípravných trhových konzultáciách v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní: https://www.fuelcng.sk/na-stiahnutie/protokol_o_pripravnych_trhovych_konzultaciach_lng_stanice.pdf

V nadväznosti na ustanovenie § 40 ZVO ods. 6 písm. g) Verejný obstarávateľ uvádza, že vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom Verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/08/2019