Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 376602-2021

Display compact view

23/07/2021    S141

Nederland-Utrecht: Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen

2021/S 141-376602

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Ministerie van Defensie Hoofdkantoor
Ter attentie van: Marianne de Vries
E-mail: InkoopIT.IPS@mindef.nl
Telefoon: +31 612660750

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=126544

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
RFI Electronic surveillance in the mobile domain
II.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: NEDERLAND
NL Nederland
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken of de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De Aanbestedende Dienst nodigt u hierbij uit om deel te nemen aan de Marktconsultatie "Electronic surveillance in the mobile domain".
De Aanbestedende Dienst overweegt de aanschaf van draagbare en/of man packed electronische surveillance systemen ten behoeve van inzet in missiegebieden.
Het is niet de bedoeling dat u als geïnteresseerde marktpartij op dit moment al een gedetailleerde aanbieding maakt. De Aanbestedende dienst wenst met deze marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse en de mogelijkheden in de markt en welke optie het meest passend is voor de behoefte.
In deze tender treft u alle relevante informatie omtrent de marktconsultatie. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen in de Vraag & Antwoord module.
U heeft tot in de planning aangegeven datum de tijd om deel te nemen aan deze marktconsultatie.
De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35730000 Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht
II.7)Nadere inlichtingen:

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix3, dat te bereiken is via: www.negometrix.com

Na kosteloze registratie op Negometrix3 kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
19.7.2021