Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 377125-2021

26/07/2021    S142

Nederland-Rotterdam: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2021/S 142-377125

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Erasmus MC
Nationaal identificatienummer: 332188652
Postadres: Dr. Molewaterplein 40
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3015 GD
Land: Nederland
Contactpersoon: Stephanie Kühnle
E-mail: aanbestedingen@erasmusmc.nl
Telefoon: +31 107040704
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.erasmusmc.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie patiëntenvoeding Erasmus MC

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft patiëntenvoeding.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 400 000 per jaar.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/08/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/07/2021