Services - 377196-2017

26/09/2017    S184    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пазарджик: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 184-377196

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пазарджик
000351736
бул. „България“ № 2
Пазарджик
4400
България
Лице за контакт: Павлина Павлова
Телефон: +359 34402200
Електронна поща: secretary@pazardjik.bg
Факс: +359 34440711
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.pazardzhik.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.pazardzhik.bg/bg/izgotvyane-na-otsenka-za-saotvetstvie-na-investitsionniya-proekt-sas-sashtestvenoto-iziskvane-po-chl169-al1-t6-ot-zut-izgotvyane-na-otsenka-na-sao

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.pazardzhik.bg/bg/izgotvyane-na-otsenka-za-saotvetstvie-na-investitsionniya-proekt-sas-sashtestvenoto-iziskvane-po-chl169-al1-t6-ot-zut-izgotvyane-na-otsenka-na-sao
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изг. на оц. за съот. на инв. проект със същес. изиск. по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ; изгот. на оц. на съот. на инв. проект със същес. изиск. към строеж. и упр. на стр надзор на сгр на НАП в гр. Пазар...

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка обхваща изпълнение на дейности, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, вкл. по част „Конструктивна” съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор на обекта — сграда на НАП в гр. Пазарджик, по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014 — 2020г.””.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 975.20 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на град Пазарджик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка обхваща изпълнение на дейности, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, вкл. по част „Конструктивна” съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор на обекта — сграда на НАП в гр. Пазарджик, по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014 — 2020 г.””

Дейностите предвидени за изпълнение са както следва:

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект, включваща:

— оценка за съответствието на част „Конструктивна” на инвестиционния проект от физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, включено в списък на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и

— оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, и

— оценка на съответствието на инвестиционния проект, изготвен съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, със съществените изисквания към строежите, като проверката за съответствие следва да бъде в обхвата, посочен в чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и да се извърши като комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;

Упражняване на строителен надзор, включително изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на строежа.

Сградата на НАП е с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 41.

Обектът се състои от пет взаимосвързани функционално сгради: административна сграда; склад; гараж и склад; котелно и едноетажна сграда с ВиК съоръжение с обща разгъната застроена площ 1697 м2.

Обектът попада в обхвата на недвижима културна ценност, част от групов паметник на културата от местно значение.

Обхватът на обществената поръчка е подробно описан в Техническата спецификация към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 975.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 121
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014 — 2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, или в аналогичен регистър на съответното законодателство на друга държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или еквивалентен /за изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ/.

2. Участникът трябва да е вписан в регистър за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, или в търговски или друг публичен регистър в държава — членка на Европейския съюз, или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или еквивалентен /за извършването на оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор/.

Забележка:

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част ІV: „Критерии за подбор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки.

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, или документ за вписване в аналогичен регистър на съответното законодателство на друга държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или еквивалентен, както и удостоверение/лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или документ удостоверяващ правото на участника да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или еквивалентен.

Забележка:

Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.

Забележка:

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Забележка:

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група, минимум трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.

Забележка:

Участникът попълва поле 5) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Забележка:

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно застраховка „Професионална отговорност“ в строителството и проектирането, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група, минимум трета категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ — копие заверено от участника с подпис и с гриф вярно с оригинала

Забележка:

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група, минимум трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка с лица /екип от експерти/, които да отговарят за извършването на услугата, включени в списъка, чрез който упражнява дейността си и чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, като това са минимум следните лица

1. Ръководител на екип;

2. Лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“;

3. Лице, което да извърши оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;

4. Ключов експерт по част Архитектурна;

5. Ключов експерт по част Конструктивна;

6. Ключов експерт по част Електро;

7. Ключов експерт по част ОВиК;

8. Ключов експерт по част ВиК;

9. Ключов експерт по част Енергийна ефективност;

10. Ключов експерт по част Пожарна безопасност;

11. Ключов експерт по част План за безопасност и здраве;

12. Ключов експерт по част План за управление на строителните отпадъци;

13. Ключов експерт по част Геодезическа (Вертикална планировка);

14. Ключов експерт по част Газификация.

Забележка:

Лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ следва да бъде различно от проектанта по част „Конструктивна“.

Всяко от посочените лица може да съвместява и изпълнява повече от една функция в екипа от експерти стига кумулативно да отговаря на изискванията за всяка една от функциите като експерт от екипа.

Забележка:

Под услуги „идентични или сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбират услуги по оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство на обект или еквивалентни.

Забележка:

Участникът попълва поле 6) от Раздел В: „Технически и професионални способности“ в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на лицата, които ще изпълняват услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит.

Забележка:

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка с лица /екип от експерти/, които да отговарят за извършването на услугата, включени в списъка, чрез който упражнява дейността си и чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, като това са минимум следните лица

1. Ръководител на екип;

2. Лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“;

3. Лице, което да извърши оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;

4. Ключов експерт по част Архитектурна;

5. Ключов експерт по част Конструктивна;

6. Ключов експерт по част Електро;

7. Ключов експерт по част ОВиК;

8. Ключов експерт по част ВиК;

9. Ключов експерт по част Енергийна ефективност;

10. Ключов експерт по част Пожарна безопасност;

11. Ключов експерт по част План за безопасност и здраве;

12. Ключов експерт по част План за управление на строителните отпадъци;

13. Ключов експерт по част Геодезическа (Вертикална планировка);

14. Ключов експерт по част Газификация.

Забележка:

Лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ следва да бъде различно от проектанта по част „Конструктивна“.

Всяко от посочените лица може да съвместява и изпълнява повече от 1 функция в екипа от експерти стига кумулативно да отговаря на изискванията за всяка една от функциите като експерт от екипа.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на поръчката.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност — най-малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 150 календарни дни;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 150 календарни дни, след крайния срок на договора

Продължение в раздел VІ 3. от настоящото обявление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/11/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/11/2017
Местно време: 10:00
Място:

Стъклена зала“, на ет. 2 в административната сграда на Община Пазарджик с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел ІІІ 2.2

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300, ВIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД — SOMB BGSF.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранцията за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията по т. 3.1, б. „а“ или б. „б“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

При представяне на гаранция за изпълнение в нея изрично се посочва договора за който се представя гаранцията.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

Следните изисквания се отнасят до участниците в процедурата. Наличието им води до отстраняване от участие в процедурата.

1. Участникът да не е обявен в несъстоятелност или да не е в производство по несъстоятелност, или да не е в процедура по ликвидация, или да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или да не е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — да не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. За Участника да не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

3. Участникът да не е опитал да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява от участие участник, когато е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от него лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/09/2017