Services - 377667-2015

Display compact view

27/10/2015    S208

Czech Republic-Prague: Highways consultancy services

2015/S 208-377667

Česká republika – Ministerstvo dopravy, 66003008, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, For the attention of: Ing. Martin Janeček, Praha 110 15, Czechia. Telephone: +420 225131656. E-mail: martin.janecek@mdcr.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 12.9.2015, 2015/S 177-321482)

RE:
CPV:71311210 Highways consultancy services, 71311300 Infrastructure works consultancy services, 79400000 Business and management consultancy and related services, 79140000 Legal advisory and information services, 79412000 Financial management consultancy services

Highways consultancy services

Infrastructure works consultancy services

Business and management consultancy and related services

Legal advisory and information services

Financial management consultancy services

Instead of: 

III.2.3) Technická způsobilost:

Uchazeč v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předloží seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných služeb, přičemž z předloženého seznamu musí vyplývat následující informace:

— předmět a finanční objem realizovaných služeb v korunách českých,

— doba plnění (poskytování služeb),

— údaj o tom, zda poskytnuté služby byly realizovány řádně.

Přílohou či součástí tohoto seznamu významných služeb musí být doklady podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ. Uchazeč v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ předloží seznam členů realizačního týmu v počtu minimálně 15 osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče, resp. osob odpovědných za realizaci předmětu veřejné zakázky. Uchazeč prokáže splnění této části kvalifikace doložením čestného prohlášení jednotlivých expertů o splnění minimálních požadavků Zadavatele na odborné znalosti a zkušenosti. Toto čestné prohlášení experta zároveň musí obsahovat jeho závazek, že se bude osobně podílet na poskytování požadovaných služeb a prohlášení o neexistenci střetu zájmů experta ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy. Přílohou čestného prohlášení budou následující dokumenty:

a) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání experta v požadovaném směru;

b) strukturovaný profesní životopis experta, včetně uvedení příslušné praxe a referencí, podepsaný expertem, z něhož bude vyplývat minimálně splnění požadavků uvedených v bodu 6.4 odst. b) zadávací dokumentace).

Jestliže se bude jednat o referenci, která nebyla proplacena v CZK, bude zahraniční měna uchazečem přepočtena dle kurzu ČNB platného ke dni vyhlášení veřejné zakázky.

Blíže viz Zadávací dokumentace.

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

6.11.2015 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

6.11.2015 (10:05)

VI.3) Další informace:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil plnění předmětu této veřejné zakázky prostřednictvím minimálně 15 odborně způsobilých osob – expertů – na níže specifikovaných pozicích.

I. Expert L1 – vedoucí týmu právního poradenství pro PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti právního poradenství, z čehož minimálně 5-letou praxi v oblasti poskytování právního poradenství v oblasti projektů PPP.

II. Expert L2 – právní poradce v oblasti PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti právního poradenství, z čehož minimálně 4-letou praxi v oblasti poskytování právního poradenství v oblasti projektů PPP.

III. Expert L3 – právní poradce v oblasti PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti právního poradenství, z čehož minimálně 4-letou praxi v oblasti poskytování právního poradenství v oblasti projektů PPP.

IV. Expert L4 – právní poradce se specializací na české právo – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru a nejméně 8-letou praxi v oblasti právního poradenství v právním (legislativním) prostředí ČR.

V. Expert L5 – právní poradce se specializací na české právo – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru a nejméně 8-letou praxi v oblasti právního poradenství v právním (legislativním) prostředí ČR.

VI. Expert F1 – vedoucí týmu finančního a ekonomického poradenství pro PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání finančního či ekonomického směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství, z čehož minimálně 5-letou praxi v oblasti poskytování finančního a ekonomického poradenství v oblasti projektů PPP.

VII. Expert F2 – finanční a ekonomický poradce v oblasti PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání finančního či ekonomického směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství, z čehož minimálně 4-letou praxi v oblasti poskytování finančního a ekonomického poradenství v oblasti projektů PPP.

VIII. Expert F3 – finanční a ekonomický poradce v oblasti PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání finančního či ekonomického směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství, z čehož minimálně 4-letou praxi v oblasti poskytování finančního a ekonomického poradenství v oblasti projektů PPP.

IX. Expert F4 – finanční a ekonomický poradce v oblasti projektového financování – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání finančního či ekonomického směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství, z čehož minimálně 4-letou praxi v oblasti poskytování finančního a ekonomického poradenství v oblasti projektového financování.

X. Expert F5 – finanční a ekonomický poradce v oblasti projektového financování – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání finančního či ekonomického směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství, z čehož minimálně 4-letou praxi v oblasti poskytování finančního a ekonomického poradenství v oblasti projektového financování.

XI. Expert T1 – vedoucí týmu technického poradenství pro PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně-technického směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti přípravy výstavby, či výstavby silniční dopravní infrastruktury, z čehož minimálně 5-letou praxi v poskytování technického poradenství v oblasti silničních projektů PPP.

XII. Expert T2 – technický poradce v oblasti PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně-technického směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti přípravy výstavby, či výstavby silniční dopravní infrastruktury, z čehož minimálně 4-letou praxi v poskytování technického poradenství v oblasti silničních projektů PPP.

XIII. Expert T3 – technický poradce v oblasti PPP – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně-technického směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti přípravy výstavby, či výstavby silniční dopravní infrastruktury, z čehož minimálně 4-letou praxi v poskytování technického poradenství v oblasti silničních projektů PPP.

XIV. Expert T4 – technický poradce v oblasti investorské přípravy staveb DI v ČR – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně- technického směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti zajišťování investorské přípravy silničních novostaveb v ČR vč. zkušeností v oblasti majetkoprávní přípravy staveb v ČR v posledních 3 letech.

XV. Expert T5 – technický poradce v oblasti investorské přípravy staveb DI v ČR – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně-technického směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti zajišťování investorské přípravy staveb v ČR v posledních 3 letech.

Blíže viz Zadávací dokumentace.

Read: 

III.2.3) Technická způsobilost:

Uchazeč v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předloží seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných služeb, přičemž z předloženého seznamu musí vyplývat následující informace:

— předmět a finanční objem realizovaných služeb v korunách českých,

— doba plnění (poskytování služeb),

— údaj o tom, zda poskytnuté služby byly realizovány řádně.

Přílohou či součástí tohoto seznamu významných služeb musí být doklady podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ.

Uchazeč v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ předloží seznam členů realizačního týmu v počtu minimálně 12 osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče, resp. osob odpovědných za realizaci předmětu veřejné zakázky. Uchazeč prokáže splnění této části kvalifikace doložením čestného prohlášení jednotlivých expertů o splnění minimálních požadavků Zadavatele na odborné znalosti a zkušenosti. Toto čestné prohlášení experta zároveň musí obsahovat jeho závazek, že se bude osobně podílet na poskytování požadovaných služeb a prohlášení o neexistenci střetu zájmů experta ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy.

Přílohou čestného prohlášení budou následující dokumenty:

a) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání experta v požadovaném směru;

b) strukturovaný profesní životopis experta, včetně uvedení příslušné praxe a referencí, podepsaný expertem, z něhož bude vyplývat minimálně splnění požadavků uvedených v bodu 6.4 odst. b) zadávací dokumentace). Jestliže se bude jednat o referenci, která nebyla proplacena v CZK, bude zahraniční měna uchazečem přepočtena dle kurzu ČNB platného ke dni vyhlášení veřejné zakázky. Blíže viz Zadávací dokumentace.

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

21.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

21.12.2015 (10:05)

VI.3) Další informace:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil plnění předmětu této veřejné zakázky prostřednictvím minimálně 12 odborně způsobilých osob – expertů – na níže specifikovaných pozicích:

I. Expert L1 – vedoucí týmu právního poradenství pro PPP – musí mít minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti právního poradenství, z čehož minimálně 5-letou praxi v oblasti poskytování právního poradenství v oblasti projektů PPP;

II. Expert L2 – právní poradce v oblasti PPP – musí mít minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti právního poradenství, z čehož minimálně 4-letou praxi v oblasti poskytování právního poradenství v oblasti projektů PPP;

III. Expert L4 – právní poradce se specializací na české právo – musí mít minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru a nejméně 8-letou praxi v oblasti právního poradenství v právním (legislativním) prostředí ČR;

IV. Expert L5 – právní poradce se specializací na české právo – musí mít minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání právního směru a nejméně 8-letou praxi v oblasti právního poradenství v právním (legislativním) prostředí ČR;

V. Expert F1 – vedoucí týmu finančního a ekonomického poradenství pro PPP – musí mít minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, nejméně 10-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství, z čehož minimálně 5-letou praxi v oblasti poskytování finančního a ekonomického poradenství v oblasti projektů PPP;

VI. Expert F2 – finanční a ekonomický poradce v oblasti PPP – musí mít minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, nejméně 8-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství, z čehož minimálně 4-letou praxi v oblasti poskytování finančního a ekonomického poradenství v oblasti projektů PPP;

VII. Expert F4 – finanční a ekonomický poradce – musí mít minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, nejméně 8-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství;

VIII. Expert F5 – finanční a ekonomický poradce – musí mít minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, nejméně 8-letou praxi v oblasti finančního či ekonomického poradenství;

IX. Expert T1 – vedoucí týmu technického poradenství pro PPP – musí mít minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně-technického směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti přípravy výstavby, či výstavby silniční dopravní infrastruktury, z čehož minimálně 5-letou praxi v poskytování technického poradenství v oblasti silničních projektů PPP;

X. Expert T2 – technický poradce v oblasti PPP – musí mít minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně-technického směru, nejméně 8-letou praxi v oblasti přípravy výstavby, či výstavby silniční dopravní infrastruktury, z čehož minimálně 4-letou praxi v poskytování technického poradenství v oblasti silničních projektů PPP;

XI. Expert T4 – technický poradce v oblasti investorské přípravy staveb DI v ČR – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně- technického směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti zajišťování investorské přípravy silničních novostaveb v ČR vč. zkušeností v oblasti majetkoprávní přípravy staveb v ČR v posledních 3 letech;

XII. Expert T5 – technický poradce v oblasti investorské přípravy staveb DI v ČR – musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání dopravního nebo stavebně-technického směru, nejméně 10-letou praxi v oblasti zajišťování investorské přípravy staveb v ČR v posledních 3 letech. Blíže viz Zadávací dokumentace.