Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 378266-2021

26/07/2021    S142

Nederland-Leiden: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2021/S 142-378266

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Hollands Midden
Nationaal identificatienummer: 56711517
Postadres: Rooseveltstraat 4 A
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2321 BM
Land: Nederland
Contactpersoon: Joost Lucassen
E-mail: aanbesteden@vrhm.nl
Telefoon: +31 882465000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrhm.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e9b50d10a1c1f91de6c5d4dbae7fdfca
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Joost Lucassen
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
Contactpersoon: Joost Lucassen
E-mail: joost.lucassen@vrhm.nl
Telefoon: +31 636066328
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrhm.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e9b50d10a1c1f91de6c5d4dbae7fdfca
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud zware brandweervoertuigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht kent de volgende globale omschrijving en kenmerken:

a) verzorgen/organiseren van het jaarlijks preventief onderhoud van circa 67 zware brandweervoertuigen conform voorschriften;

b) verzorgen/organiseren van het correctief onderhoud van de voertuigen bij eventuele defecten;

c) verzorgen/organiseren van alle benodigde keuringen en certificeringen;

d) periodiek een digitale rapportage aanleveren van alle uitgevoerde werkzaamheden voor het opbouwen van een onderhoudshistorie op kenteken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Circa 67 voertuigen bij de start met een afnemend aantal tot nul in ongeveer jaar 12.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie het beschrijvend document / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid van jaarlijkse verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van de raamovereenkomst na vijf jaar tot maximaal twaalf jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zie aanbestedingsdocument.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/10/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/10/2021
Plaatselijke tijd: 16:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Fax: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Peter Kessels
Postadres: Rooseveltstraat 4 a
Plaats: Leiden
Postcode: 2321
Land: Nederland
E-mail: klachten@brandweer.vrhm.nl
Telefoon: +31 882465000
Fax: +31 882465000
Internetadres: http://www.vrhm.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clausplein 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Fax: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/07/2021