Services - 378957-2021

26/07/2021    S142

Poland-Tarnów: Engineering design services

2021/S 142-378957

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Postal address: 33-100
Town: Tarnów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Country: Poland
Contact person: Patrycja Plaza
E-mail: patrycja.plaza@psgaz.pl
Telephone: +48 583258164
Fax: +48 583263504
Internet address(es):
Main address: www.psgaz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://zamowienia.psgaz.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Wejherowo, ul. Klasztorna, Zamkowa, Parkowa; SG/00069010

Reference number: 2021/WG00/WP-003063
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Wejherowo ul. Klasztorna, Zamkowa, Parkowa; SG/00069010

Zakres rzeczowy:

— gazociąg n/c dn90PE RC; L = ok. 90 [m],

— gazociąg n/c dn225PE RC; L = ok. 360 [m],

— przyłącza n/c dn63PE RC; L = ok. 232 [m]; 24 szt.,

— przyłącza n/c dn90PE RC; L = ok. 74 [m]; 1 szt.,

— przyłącze do przełączenia n/c dn63PE; L = ok. 1 [m]; 1 szt.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 86 596.80 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation
71320000 Engineering design services
71322200 Pipeline-design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Wejherowo ul. Klasztorna, Zamkowa, Parkowa; SG/00069010

II.2.4)Description of the procurement:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dla zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Wejherowo ul. Klasztorna, Zamkowa, Parkowa; SG/00069010", w oparciu o warunki przyłączenia stanowiące załącznik nr 2 do Umowy;

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 86 596.80 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki udziału w Postępowaniu:

1.2.1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.3. znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 zamówienia polegające na opracowaniu na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej lub wodociągowej, lub kanalizacyjnej, lub ciepłowniczej, o długości stanowiącej co najmniej 135 m;

2) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: przynajmniej jedną osobą posiadającą łącznie:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

2.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.3. W przypadku, o którym mowa w 8.2.1 i 8.2.2 SWZ., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.5 SWZ., (pozostała część punktu zgodnie z SWZ).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.2.1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.3. znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 zamówienia polegające na opracowaniu na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej lub wodociągowej, lub kanalizacyjnej, lub ciepłowniczej, o długości stanowiącej co najmniej 135 m;

2) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: przynajmniej jedną osobą posiadającą łącznie:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza obligatoryjnie wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Pzp z zastrzeżeniem z art. 393 ust. 4 Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1–4, 6–8, 10 Pzp, zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 139 Pzp, co oznacza, iż zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wynagrodzenie wskazane w § 3.1 umowy płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 8.2 lub ust. 9 niniejszego paragrafu, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru projektu, o którym mowa w § 5.4 OPZ. Podstawą do wystawienia faktury tytułem wynagrodzenia, o którym mowa § 3.1.2 umowy, będzie podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie

prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru lub potwierdzenia prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/08/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/08/2021
Local time: 10:00
Place:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w platformie zakupowej PSG dostępnej na stronie https://zamowienia.psgaz.pl w zakładce postępowania nr 2021/WG00/WP-003063.

Ofertę wraz z załącznikami, należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na platformie zakupowej PSG. Aby złożyć ofertę wraz z załącznikami należy się zalogować w platformie zakupowej PSG znajdującej się na stronie (https://Zamowienia.psgaz.pl). Do oferty wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 13.1 SWZ. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego.

2. Zamawiający informuje, iż wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą jednolitego dokumentu, zamawiający zażąda tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.4 SWZ, tj. w zakresie podstaw wykluczenia.

4. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.6 SWZ, tj.:

1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2.4 ppkt 1 SWZ – wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2.4 ppkt 2 SWZ – wykazu osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć kopię uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale 10 SWZ, dostępnej na stronie (https://zamowienia.psgaz.pl).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224567801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 lub 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wymagane elementy odwołania określa art. 516 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2021