Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 379191-2021

Submission deadline has been amended by:  465148-2021
27/07/2021    S143

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 143-379191

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078718
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000705842021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000705842021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Balatonfüred-Idősek Otthona-tervezés/kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000705842021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Balatonfüred, Alkony idősek otthona kivitelezése, valamint a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina u. 49. Kivitelezés: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 30. szám (633/1 helyrajzi szám).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat: A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig. Szállítandó tervek mennyisége: Az engedélyezési tervdokumentációt az engedélyezéshez és a szakhatósági egyeztetésekhez szükséges példányszámban és formátumban kell előállítani, valamint Megrendelő számára további 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban elektronikus adathordozón kell átadni. A kiviteli

Tervdokumentációt Megrendelő számára 5 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 5 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.

Kivitelezési feladat:

Főbb mennyiségi adatok:

"A" épület

Nettó alapterület: 1463,5 m2

Zsaluzási munkák: 4175 m2

Alapozás: 292 m2

Betonozás: 664 m3

Acélszerkezetek beépítése: 85 t

Hideg- és melegburkolatok készítése: 1189 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 76 db

Belső ajtók beépítése: 106 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 1004 m2

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m

Vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m

Villamos szerelvények: 1480 db

Extenzív zöldtető: 298,60 m2

Felvonó beépítése: 1 db

"B" épület

Nettó alapterület: 1472,35 m2

Zsaluzási munkák: 4493 m2

Alapozás: 292 m2

Betonozás: 663 m3

Hideg- és melegburkolatok készítése: 2124 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 75 db

Belső ajtók beépítése: 98 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 1041 m2

Felvonó beépítése: 1 db

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m

Vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m

Villamos szerelvények: 1480 db

Extenzív zöldtető: 297,02 m2

"F" épület

Nettó alapterület: 3914,7 m2

Zsaluzási munkák: 4243 m2

Alapozás: 322 m2

Betonozás: 655 m3

Acélszerkezetek elhelyezése: 34,5 t

Hideg- és melegburkolatok készítése: 4495 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 155 db

Belső ajtók beépítése: 272 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 1001 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 2293 m2

Felvonó beépítése: 4 db

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 29500 m

Vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 64 200 m

Villamos szerelvények: 3760 db

200 adagos főzőkonyha kiépítése

Intenzív zöldtető: 43,46 m2

Külső munkák

Fák kivágása: 87 db

Gyepesítés, kertrendezés: 5725 m2

Térkő burkolatok elhelyezése: 1 000m2

Közműépítés: 1100 fm

Automata öntöző hálózat kiépítése, telepítése

Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, amennyiben az engedélyes tervdokumentáció a jóváhagyási tervtől - megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - az alábbi esetekben eltér: helyiségkiosztás, anyaghasználat módosítása, azonos minőség mellett történő kiváltás, ide nem értve a jóváhagyási tervben szerepelő szerkezeti megoldást.

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz. A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés szerinti indok: 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont e) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont f) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont g) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 60 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat / Súlyszám: 24
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 810
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a szerződés feltételeit, így a teljesítési határidőt a Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint szükség esetén módosítsa.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 0-100

Pontszámok kiosztásának módszere: Az ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, szakemberek esetében az egyenes arányosítás, az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat értékelési szempont esetében

Pontkiosztásos értékelés.

II.2.7.) pont: az időtartam naptári napban értendő.

Kiegészítés a III.1.3.) ponthoz:

Generáltervezés: olyan összetett tervezési feladat, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek mindegyikére kiterjedő tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság.

Hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) szerinti meghatározás.

Ajánlatkérő generálkivitelezés kifejezés alatt az olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést érti, amely magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését, szükség esetén az egyes szakágak szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük koordinálását.

Közhasználatú épület: A 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 9.pontjában megadott fogalommeghatározás szerinti közhasználatú építményfajta.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek be kell nyújtania a nyilatkozatát, amely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevét és lakóhelyét; Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:

SZ/1. Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ/2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét szükséges igazolni. Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Magyar Építész Kamara, illetve Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie

Alkalmasság igazolása:

SZ/1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.

SZ/2. A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, azegységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel azalkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetesigazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Megfelelően irányadó a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bek. és a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bek., 69. § (11) bek. is.

P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napján vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, - a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. (Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati felhívás feladásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó.

P.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét. Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezései tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket. P.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezései tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napján vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül több, mint egy üzleti évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek építése, vagy felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 3,4 milliárd forint értéket.

P.3. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek építése, vagy felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 3,4 Mrd HUF értéket. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P.1. és P2. pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P.3. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Megfelelően irányadó a 321/2015. Kr. 21/A. §, és a Kbt. 65.§ (5)-(7), (9), (10), (11) bek., 69. § (11) bek. is. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni.

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése: csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a képzettség/végzettség külön igazolása (diploma,oklevél) csak akkor szükséges, ha a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben.

M.3. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, csatolni kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását (tanúsítvány)

M.4. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja alapján, csatolni kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éve megkezdett, a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalta/foglalták az alábbi kivitelezési munkákat elvégzését:

a)új épület építése/felújítása, amelynek az összes beépített hasznos alapterülete elérte a 4 700 m2-t és magában foglalt építészeti, tartószerkezeti, épületvillamossági és épületgépészeti munkák generálkivitelezését/felújítását, valamint az épülettel együtt készült 4 250 m2 zöldfelület kialakítás öntözőrendszer telepítésével

b)legalább 580 db külső és/vagy belső nyílászáró beépítése

c)5 800 m2 hideg és/vagy melegburkolat elkészítése

d)4 db felvonó beépítése

e)3 000 m2 homlokzati hőszigetelés készítése

f)470 m2 zöldtető kivitelezése

g)150 adagos főzőkonyha

Az a)- g) alpontokban előírt feltételek legfeljebb 6 referenciával igazolhatók, illetőleg egy adott alponton belül előírt értékre vagy tárgyra vonatkozó követelmény több, bemutatott referencia értékének, tárgyának összevonásával nem igazolható. Az alkalmassági feltétel keretében az a)- g) alpontjaiban meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:

a) legalább 1 fő, vezető építész tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É/1”(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

b) legalább 1 fő, építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

c) legalább 1 fő, építmény gépészeti tervező, aki a Rendelet szerinti, építmények gépészeti tervezése szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

d) legalább 1 fő, tartószerkezeti tervező, aki a Rendelet szerinti, tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

e) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.

f) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

g) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-g) alpontszerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakembernem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-g) alpont szerinti tervezői, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.

Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető, de legalább 4 (négy) szakember bevonása szükséges. Az M.2. e), f), g) pont szerinti szakember által ellátandó feladatok esetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése megfelelően irányadó.

M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

M.4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentum (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása) benyújtása

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Részletesen a szerződéstervezetben. Fizetési feltételek: Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. és 32/B§. 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelk. Számlázási ütemezés a szerződéstervezet szerint.

Előleg: tart. nélk. nettó vállalk dij 30 %-a. 250 000 000 HUF feletti rész vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatásával. Elszámolás: szerződés tervezetében rögzítettek szerint..

Teljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a), Jólteljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a) Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek. Késedelmi (alapja tart. nélk. nettó váll. díj., mértéke 0,5 %/nap, max. mértéke 20 naptári napra eső összeg); Meghiúsulási kötbér (alapja: tart. keret nélk. nettó váll. díj, mértéke: 10 %); szerződésszegési kötbér: szerződésszegéseként 200 000 HUF (további információ a szerződés tervezetében).

Jótállás: Kivitelezés: műsz. átvételtől 24 hónap teljeskörű; Tervezés: 24 hónap további szabályok lásd. szerződés tervezetében.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/09/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/09/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó az EKR rendelet 15.§-a, valamint a Kbt. 68.§-a.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó az EKR rendelet 15.§-a, valamint a Kbt. 68.§-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az építési beruházás egy helyszínen, egy jóváhagyási terv alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt. A megvalósítandó feladatok (tervezés és kivitelezés) szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet

2.Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3.A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.

5.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók a Kbt. 41/A.§-a. 6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bek.

10.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

11.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.

12.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít

13.AK előírja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét (nemleges tartalom esetén is).

14.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

15. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján eljárva a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 10 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 20 millió Ft/év kárösszegű tervezői felelősségbiztosítással, illetve CAR-rendszerű (összkockázati) legalább 100 millió forint/káresemény és legalább 200 millió forint/év kárösszegű összegű építés-szerelési biztosítással.

17. Helyszíni bejárás: 2021. augusztus hó 16. 10:00 óra, találkozó helyszíne: 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 30. szám

18.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD): -felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint (EKR Rendelet 11. § (1) bek alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével); -Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; -Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD- nemleges tartalommal is) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel. -321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok; -nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás, közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat; -beárazott árazott költségvetés (szakmai ajánlat); -aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok); -kitöltött EEKD.

20. Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szükséges fedezet hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel a szerződésben rögzítésre került.

21.A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.

22.AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

23.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.

24.Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

25. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Jakabfy Attila (00465)

26. A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P1, P2, P3, M.1., M.2, M3 és M4.

27. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 50 000 000,- HUF

A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01501559-00000000 (Magyar Államkincstár)

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az ajánlati biztosíték tekintetébe irányadó: Kbt. 54. §

28) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a költségvetés xls és cégszerűen aláírva .pdf formátumban is be kell nyújtani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/07/2021