Services - 380625-2020

13/08/2020    S156

Polska-Rybnik: Usługi w zakresie odpadów medycznych

2020/S 156-380625

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 272780323
Adres pocztowy: ul. Energetyków 46
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291287, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Tel.: +48 324291226/87/88
Faks: +48 324291225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych ...

Numer referencyjny: TAG-117-PN/22-2020
II.1.2)Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratki, odpadami w postaci zużytego węgla aktywnego oraz w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części:

1.1 Formularz cenowy.

1.A Opis przedmiotu zamówienia

1.B Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

1.C Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej – dotyczy pakietu nr 1 i 3.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodach:

— 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),

— 18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03*),

— 18 01 03* – odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze i ich toksyny,

— 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne i trujące: formalina, ksylen, aceton, toluen i inne,

— 18 01 08* – leki cytostatyczne i cytotoksyczne,

— 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08 (np. przeterminowane leki).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji odbioru odpadów / Waga: 30,00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 24 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji ...

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratki, odpadami w postaci zużytego węgla aktywnego oraz w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych o kodach:

— 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

— 19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,

— 19 09 04 – zużyty węgiel aktywny,

— 19 09 05 – nasycone lub zużyte żywice jonowymienne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji odbioru odpadów / Waga: 30,00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 150,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami wysoce zakaźnymi

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami wysoce zakaźnymi o kodach:

1 Transport odpadu 18 01 03* „Materiał zakaźny dla ludzi” – odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze i ich toksyny, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze.

Utylizacja odpadu 18 01 03* – „Materiał zakaźny dla ludzi”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji odbioru odpadów / Waga: 30,00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 1 900,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 104-251419
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji ...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami wysoce zakaźnymi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udz. zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, zam. przewiduje także wyklucz. wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

1.Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

1.3 na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.3.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.2 odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.3.3 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć następujące jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

2.2. na wezwanie zamawiającego:

— zezwolenie lub zezwolenia (decyzje) właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

— dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

— wykaz wyposażenia (środków transportu) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy:

3.1 do oferty – dołączyć załącznik nr 1.A „Opis przedmiotu zamówienia” i 1.B „Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”;

3.2 na wezwanie zamawiającego – Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. Zamawiający przewiduje zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdz. I SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienie zabezp. należyt. wykon. umowy w wysokości 7 % ceny oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dostępne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Odwołania przysługują:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1 e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2020