Services - 380801-2021

27/07/2021    S143

Nederland-Utrecht: Diensten voor medisch onderwijs

2021/S 143-380801

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden-Nederland
Nationaal identificatienummer: 25638009
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3562 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Marjon Rietveld
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7f88c97291f212c1dbb07d4e422bdff0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7f88c97291f212c1dbb07d4e422bdff0
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Virtual Learning Lab — flexibel onderwijs derde leerweg tbv opleiding VIG

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80320000 Diensten voor medisch onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit project richt zich op inzet van het Virtual Learning Lab in de Verzorgende IG opleiding, om daarmee de Verzorgende IG opleiding bij NCOI en ROC Midden Nederland optimaal flexibel aan te kunnen bieden in de derde leerweg. Onderdeel van dit project is specifieke doelgroepen te werven om extra instroom in deze opleiding, en dus voor de arbeidsmarkt zorg, te genereren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het VLL is primair bedoeld voor niet bekostigde studenten (3e leerweg). Zie verder paragraaf 1.7 van het aanbestedingsdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestatie onderbouwing / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kansendossier / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Interview / Weging: 20
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optiejaren na initiële termijn. Zie verder aanbestedingsdocumenten.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van de overeenkomsten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De subsidie wordt verstrekt over een periode van 24 maanden. In het tweede jaar van de subsidieperiode wordt gekeken naar de toekomstige positionering van het platform en daarmee samenhangend het beheer en onderhoud van het platform.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/10/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/10/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Het Juridisch Loket
Postadres: Catharijnesingel 55
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 GD
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Internetadres: http://www.juridischloket.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/07/2021