Services - 381058-2017

28/09/2017    S186    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 186-381058

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Централен“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: инж. Танева, гл. юрк. Милкова
Телефон: +359 32656447
Електронна поща: smsti_op@dir.bg
Факс: +359 32260398
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170921Ubju5359045
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 11 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 11 обособени позиции, съгласно одобрените технически задания за проектиране, които да съдържат идеен и технически инвестиционен проект по отделните части.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 753 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“ — в участъка от бул. „Хр. Ботев“ до ул. „Царевец“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“ — в участъка от бул. „Хр. Ботев“ до ул. „Царевец“, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция /основен ремонт/ на ул. „Богомил“ от бул. „Източен“ до ул. „Арх. Камен Петков“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция /основен ремонт/ на ул. „Богомил“ от бул. „Източен“ до ул. „Арх. Камен Петков“, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция /основен ремонт/ на ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Христо Ботев“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция /основен ремонт/ на ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Христо Ботев“, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция на ул. „Полет“ — в участъка от ул. „Васил Левски“ до ул. „Брезовско шосе“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция на ул. „Полет“ — в участъка от ул. „Васил Левски“ до ул. „Брезовско шосе“, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разширение на ул. „Цар Симеон“ — в участъка от ул. „Княз Борис І“ до ул. „Ягодовско шосе“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Разширение на ул. „Цар Симеон“ — в участъка от ул. „Княз Борис І“ до ул. „Ягодовско шосе“, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция на ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от Мост „Адата“ до землищна граница на град Пловдив

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция на ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от Мост „Адата“ до землищна граница на град Пловдив, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Продължение на бул. „Ал. Стамболийски“ и свързването му с бул. „Цар Симеон“ като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка м/у бул. Кукленско шосе и бул. Асеновгр. шосе, в обхвата на гр. Пловдив

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Продължение на бул. „Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. „Цар Симеон“ като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка между бул. „Кукленско шосе“ и бул. „Асеновградско шосе“, в обхвата на гр. Пловдив — съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 208 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на бул. „Македония“ - продължение от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на бул. „Македония“ - продължение от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“, съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Осн. ремонт на: ул. „Гр. Игнатиев“; ул. „Богомил“; ул. „Цар Асен I“; ул. Л. „Да Винчи“; ул. „Борислав“; ул. „Хайдушка“, ул. „Доспат“, ул. „Крали Марко“, ул. „Д. Чинтулов“

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основен ремонт на:

— ул. „Граф Игнатиев" — в участъка от бул. "Цар Борис III Обединител" до ул. „Петко Д. Петков";

— ул. „Богомил" — в участъка от ул. „Петко Д. Петков" до бул. „Цар Борис III Обединител";

— ул. „Цар Асен I-ви" — в участъка от ул. „Леонардо Да Винчи" до бул. „Христо Ботев";

— ул. „Леонардо Да Винчи“ — в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул.“Цар Асен I-ви“;

— ул. „Борислав“ — от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Доспат“;

— ул. „Хайдушка“, ул. „Доспат“, ул.“Крали Марко“, ул.“Добри Чинтулов“,

съгласно одобреното техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност по съответната част, издадено от КИИП, за съответния експерт. При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 2 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Документите ще се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването ще се представи копие от притежаваната застраховка „Професионална отговорност в проектирането“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ по чл. 171 от ЗУТ за извършване на проектиране с минимална застрахователна сума за съответната категория строеж за обособената позиция, за която се подава оферта, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел „В“, т. 1 б в ЕЕДОП. Доказателствата за извършените услуги, ще бъдат представени при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Под „сходен предмет“ следва да се разбира следното:

За ОП № 1, 3, 4, 6, 9 и 10 — проектиране на основни ремонти и/или ново изграждане и/или реконструкция на улици от първостепенната улична мрежа в урбанизирани територии, което да включва проектиране по всички части съгласно техническото задание за съответната обособена позиция, за която се подава офертата;

За ОП № 2, 5, 7 и 11 — проектиране на основни ремонти и/или ново изграждане и/или реконструкция на улици в урбанизирани територии, което да включва проектиране по всички части съгласно техническото задание за съответната обособена позиция, за която се подава офертата;

За ОП № 8 — проектиране на основни ремонти и/или ново изграждане и/или реконструкция на улици от първостепенната улична мрежа в урбанизирани територии, което да включва проектиране по всички части съгласно техническото задание И проектиране на ново голямо съоръжение.

2. Списък на ръководния и технически персонал, предвиден за изпълнение на предмета на поръчката; Попълва се в част IV, раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование — специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, опит — месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на поръчката).

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в офертата на участника.

3. Попълва се информация в част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подават оферта, поради което следва да имат изпълнени минимум 3 обекта в последните три години. (Забележка: за ОП № 8 изискването е минимум 3 сходни обекта от единия и 3 сходни обекта от другия вид).

2. Участниците следва да разполагат с екип, всеки от който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), предвиден за изпълнението на поръчката, за който се представя подробен списък, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, със следните минимални изисквания:

За ОП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11

2.1. ръководител на екипа — висше образование, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, който притежава минимум 5 год. професионален опит като проектант с ППП;

2.2. експерт „Транспортно строителство“ –висше образование, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;

2.3. експерт „Електро“ — висше образование, специалност „Електроснабдяване“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;

2.4. експерт „ВиК“ — висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;

2.5. експерт „Геодезия“ — висше образование, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;

2.6. експерт „Ландшафтен архитект“ — висше образование, специалност „Ландшафтна архитектура“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;

2.7. експерт „ПБЗ“ — висше образование, инженер или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение за безопасност и здраве.

2.8. експерт „ПУСО“ — висше образование, инженер или еквивалентна; да е завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент.

За ОП № 8

2.2.1. ръководител на екипа — висше образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна, който притежава минимум 5 год. професионален опит като проектант с ППП;

2.2.2. експерт „Конструктор“ –висше образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна, който притежава минимум 3 год. професионален опит като проектант с ППП;

2.2.3. Посочените по-горе експерти от т. 2.2. до т. 2.8. включително.

3. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на действие: проектиране.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Закон за устройство на територията, Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съответния национален закон в държавата, в която е установено лицето.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 — 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и на основание чл. 107 от ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/10/2017
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/11/2017
Местно време: 13:30
Място:

Гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1, ет. 12, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.

2. Нямат право да участват в процедурата дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) — информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.

3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

4. Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от община Пловдив, като посочената прогнозна стойност за всяка отделна обособена позиция е лимитна.

5. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.

Авансово плащане не се предвижда.

6. Гаранция за добро изпълнение — представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/09/2017