Services - 38276-2022

24/01/2022    S16

Netherlands-Utrecht: Towing and pushing services of ships

2022/S 016-038276

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Bob Rutjes
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f43b4685bb976a858ae36b501486ce0c
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f43b4685bb976a858ae36b501486ce0c
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31173978: voor het verlenen van noodsleephulp op het zuidelijke deel van de Nederlandse Noordzee ter bewaking van de scheepvaartveiligheid in dat gebied.

Reference number: 31173978
II.1.2)Main CPV code
63727000 Towing and pushing services of ships
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De behoefte van de Kustwacht aan de inzet van twee Emergency Response and Rescue Vessels (ERRV’s) voor het beveiligen van de windmolenparken binnen NL-EEZ, waarbij onder alle omstandigheden, op een veilige manier een (nood) sleepverbinding gemaakt kan worden en schepen c.q. drijvende objecten in een veilige positie gebracht en gehouden kunnen worden en de daaruit voortvloeiende opdracht aan de Rijksrederij om in deze behoefte te (laten) voorzien, vormt de aanleiding voor onderhavige aanbesteding. De Kustwacht heeft als klant en opdrachtgever van de Rijksrederij eisen geformuleerd waaraan de gevraagde dienstverlening moet voldoen. Deze eisen zijn nader uitgewerkt in de vraagspecificatie als onderdeel van de contractstukken.

De contractscope omvat het voor een initiële periode van 53 maanden verlenen van noodsleephulp op het zuidelijke deel van de Nederlandse Noordzee. Deze initiële periode kan optioneel 3 maal met 12 maanden worden verlengd.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Zuidelijk deel van de Noordzee

II.2.4)Description of the procurement:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/11/2026
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Deze opdracht kan optioneel 3 maal met 1 jaar worden verlengd.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Niet van toepassing.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/03/2022
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode.

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn

opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl;

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de Aanbestedingsleidraad, prevaleert de Aanbestedingsleidraad. De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de Aanbestedingsleidraad.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-metrijkswaterstaat/

inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2022