Services - 383129-2017

29/09/2017    S187    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi nadzoru budowlanego

2017/S 187-383129

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków
31-007
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rupniewska
Tel.: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ
PL
ul. Straszewskiego 25/2
Kraków
31-113
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rupniewska
Tel.: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.

Numer referencyjny: 80.272.210.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprawowania usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli budowy dla potrzeb realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. W zakres przebudowy i modernizacji wchodzą roboty ogólnobudowlane oraz termomodernizacyjne, a także wyposażenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71200000
71210000
71244000
71247000
71248000
71250000
71251000
71300000
71310000
71530000
71540000
71600000
71631300
71700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków ul. Reymonta 4.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności całościowe (kompleksowe) nadzorowanie (kontrolę) i rozliczenie Inwestycji w imieniu Zamawiającego (kontrole finansowe, ilościowe i jakościowe), w tym zastępowanie i doradzanie Zamawiającemu

w całym procesie inwestycyjnym, między innymi:

1. Etap wstępny:

1.1. weryfikacja dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji i przebudowy pod kątem technicznym, merytorycznym oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dotyczących robót termomodernizacyjnych,

1.2. weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez GW,

1.3. weryfikacja kosztorysów szczegółowych opracowanych przez GW,

1.4. egzekwowanie, weryfikacja i zatwierdzenie Projektu Organizacji Budowy, Projektu Organizacji Robót, Planu BIOZ i innych.

2. Etap w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych i termomodernizacyjnych:

2.1 ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach budowlanych ze wskazaniem Głównego Inspektora Nadzoru – koordynatora specjalisty ds. robót w zakresie teletechniki i automatyki BMS;

2.2 uczestnictwo w przekazaniu GW terenu inwestycji oraz dokumentacji projektowej i formalno-prawnej;

2.3 organizowanie, protokołowanie okresowych spotkań, w tym z udziałem gestorów mediów;

2.4 uzgodnienie i nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem podczas prowadzenia prac przez GW urządzeń istniejącej w budynku serwerowni wraz z towarzyszącymi instalacjami,

2.5 nadzór nad robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi, zabezpieczającymi;

2.6 opracowanie i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego systemu obiegu dokumentacji oraz nadzór nad jej prawidłowym obiegiem;

2.7 weryfikacja zmian dokumentacji projektowej wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego;

2.8 bieżąca kontrola harmonogramu sporządzonego przez GW;

2.9 bieżąca kontrola dostaw, zgodności wykonania robót budowlano-montażowych i termomodernizacyjnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową;

2.10 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy;

2.11 ewentualne wstrzymanie robót;

2.12 prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych czynności i robót;

2.13 dokumentowanie robót;

2.14 ustalanie zakresu ewentualnych robót uzupełniających i/lub dodatkowych;

2.15 przeprowadzanie odbioru czynności i prac;

2.16 nadzór nad rozruchem systemów instalacyjnych;

2.17 weryfikacja i skompletowanie dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego;

2.18 skompletowanie i weryfikacja instrukcji p.poż, sieci i urządzeń;

2.19 udział w odbiorach specjalistycznych;

2.20 przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem protokołu odbioru końcowego;

2.21 prowadzenie dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym kontrola obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę;

2.22 opracowanie instrukcji użytkowania obiektu w kontekście osiągnięcia rezultatu bezpośredniego.

3. Etap po zakończeniu robót budowlano-montażowych i termomodernizacyjnych:

3.1 koordynacja i nadzór, w okresie 12 miesięcy po zakończeniu czynności odbioru końcowego, nad poprawnym eksploatowaniem, a także osiągnięcie wymaganych wskaźników po zakończeniu robót budowlanych,

3.2 przeprowadzanie przeglądów nie rzadziej niż co 6 miesięcy przez okres 60 miesięcy (w okresie trwania rękojmi za wady udzielonej przez GW).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/11/2017
Koniec: 31/08/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.03.01-00-0020/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie realizowane od zawarcia umowy. Z uwagi na ograniczenia publikatora, wskazana 30.11.2017 jako przewidywaną datę

Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie, tj. sukcesywnie i stosownie do postępu prac przez GW w okresie realizacji robót i czynności odbiorowych i stosownie do zadań realizowanych w okresie rękojmi, tj. w okresie 60 m-cy od daty odbioru końcowego robót.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1 W zakresie sytuacji finansowej:

1.1. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 200 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1.1 głównego inspektora nadzoru pełniącego funkcję koordynatora, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:

a) obejmowała co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze co najmniej 40 000 m³ wraz z instalacjami.

1.2 inspektorów nadzoru robót w branżach:

1.2.1 konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:

a) obejmowała co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze min 20 000 m³.

1.2.2 instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:

a) obejmowała co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze min 20 000 m³.

1.2.3 instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu:

1. co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:

a) obejmowała co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze co najmniej 20 000 m³.

2. co najmniej jedną usługę nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem instalacje fotowoltaiczne o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W przypadku gdy jedna z wykazanych usług na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 1 powyżej obejmowała swoim zakresem instalacje fotowoltaiczne o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), Zamawiający uzna tę usługę jako wykazanie warunku określonego w pkt. 2 powyżej.

1.2.4 instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:

a) obejmowała co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym.

1.3 specjalistę ds. robót z zakresu teletechniki i automatyki BMS, posiadającego doświadczenie w wykonywaniu lub nadzorowaniu automatyki budynków w co najmniej 2 obiektach o kubaturze co najmniej 20 000 m³.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – z uwagi na ograniczoną liczbę znaków wymogi zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2 31-113 Kraków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.

z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub

2.2 którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),

2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2.5 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017