Services - 383153-2017

29/09/2017    S187    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ruszów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 187-383153

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ruszów
ul. Leśna 2
Ruszów
59-950
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Milanowska
Tel.: +48 757714338
E-mail: paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl
Kod NUTS: PL515

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ruszow/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na modernizację dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych położonych na terenie Nadleśnictwa Ruszów.

Numer referencyjny: K.270.4.2017.KZ
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na modernizację dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych położonych na terenie Nadleśnictwa Ruszów w ramach programu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” finansowanych ze środków własnych oraz ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Ruszów – Leśnictwo Poświętne oraz Leśnictwo Toporów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na modernizację dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych położonych na terenie Nadleśnictwa Ruszów.

2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Podstawowe akty prawne:

a) Ustawa z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. z dn. 14.4.2017 r. : Dz.U .poz. 788),

b) Ustawa z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami),

c) Ustawa z dnia 18.12.2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2041 z późn. zm.),

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22.3.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),

f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z późn. zm.),

g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22.3.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2015 poz. 1070 z późn. zm.),

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), powszechnie obowiązujące przepisy prawa i normy techniczne,

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

j) Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08).

k)„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” – wprowadzoną zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. dostępna na stronie internetowej: http: //www.lasy.gov.p/publikacje /copy of gospodarka —lesna/ochrona lasu/instrukcja-ochrony-przeciwpozarowej/view

3.Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

1)Wymagany minimalny okres gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 – miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

W przypadku zaoferowania, krótszego terminu gwarancji lub braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Okres rękojmi strony ustalają na zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego na 2 lata. 2)Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r poz.1666 z późn. zm.).3)Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4) Załatwienie wszystkich niezbędnych formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy i winne zostać skalkulowane w cenie oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia, ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek, za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi tożsame lub zbliżone swoim zakresem do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem:

1) Za usługę spełniającą powyższe kryteria, Zamawiający uzna wykonanie:

a) Min. trzech dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub modernizacji wieży

z odciągami linowymi o wysokości min. 30 metrów o wartości co najmniej 10 000 PLN każda dokumentacja.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3) W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów ww. warunek Wykonawca może spełniać łącznie z tymi podmiotami.

Zamawiający uzna warunek, za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, w którym wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby (minimum po jednej osobie w danej specjalności) posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które odpowiednio do zakresu wykonywanych prac posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia do celów projektowych w specjalnościach:

1) architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania,

2) konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania, dysponujące doświadczeniem w zakresie wykonania (zakończenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej trzech dokumentacji projektowych (w zakresie posiadanych uprawnień)

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

4) W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów ww. warunek Wykonawca może spełniać łącznie z tymi podmiotami.

5) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 290) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji

w dotychczasowym zakresie.

6) Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu

i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia wymienione są w dokumentacji zamówienia ( punkt 3,16 SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

Wszelkie dopuszczalne w rozumieniu art. 144 Pzp zmiany umowy, nastąpić mogą z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy bądź wynagrodzenia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leśnej 2 w Ruszowie, w świetlicy (pokój nr 5).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Upoważnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: Janusz Droś i Paulina Milanowska. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla całego przedmiotu zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców,a także informacje dotyczące ceny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wszystkie podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania wymienione są w dokumentacji zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-607
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 albo w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-607
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017