Services - 383179-2017

29/09/2017    S187    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jarosław: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 187-383179

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Jarosławski
650900306
ul. Jana Pawła II 17
Jarosław
37-500
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Trojnar
Tel.: +48 166246200
E-mail: inwest@powiat.jaroslaw.pl
Faks: +48 166246249
Kod NUTS: PL822

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.jaroslaw.samorzady.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.jaroslaw.samorzady.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500 do 1:5000 – BDOT500.

Numer referencyjny: ZP.272.5.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500 do 1:5000 – BDOT500 dla wybranych jednostek ewidencyjnych z terenu powiatu jarosławskiego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

3. Część 1: Utworzenie baz danych obiektów topograficznych – BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: miasto Jarosław, miasto Pruchnik i gmina Pruchnik.

4. Część 2: Utworzenie baz danych obiektów topograficznych – BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: miasto Radymno, gmina Laszki, gmina Pawłosiów i gmina Rokietnica.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 465 853.66 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie baz danych obiektów topograficznych – BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: miasto Jarosław, miasto Pruchnik i gmina Pruchnik.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71200000
71222100
71222200
71300000
71354000
71354300
72312100
72314000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat jarosławski oraz siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot Części 1 zamówienia swoim zakresem obejmuje utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500 do 1:5000 – BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: miasto Jarosław, miasto Pruchnik i gmina Pruchnik.

2. Wykonawca będzie zobowiązany:

1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia / umowy (wykonane usługi geodezyjno – kartograficzne – informatyczne) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 24 miesiące;

2) jeżeli to będzie konieczne, pozyskać własnym staraniem i na własny koszt, w odniesieniu do granicy obrębu będącej jednocześnie granicą Powiatu Jarosławskiego, wszystkie niezbędne materiały zgromadzone w części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) będącej w dyspozycji sąsiedniego powiatu;

3) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Terminu wykonania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmii i gwarancji jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 234 959.35 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w zakresie Części 1 zamówienia w wysokości 6 900 PLN.

2. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania zamówienia, zgodnie z opisem kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie baz danych obiektów topograficznych – BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: miasto Radymno, gmina Laszki, gmina Pawłosiów i gmina Rokietnica.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71200000
71222100
71222200
71300000
71354000
71354300
72312100
72314000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat jarosławski oraz siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot Części 1 zamówienia swoim zakresem obejmuje utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500 do 1:5000 – BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: miasto Radymno, gmina Laszki, gmina Pawłosiów i gmina Rokietnica.

2. Wykonawca będzie zobowiązany:

1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia / umowy (wykonane usługi geodezyjno – kartograficzne – informatyczne) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 24 miesiące;

2) jeżeli to będzie konieczne, pozyskać własnym staraniem i na własny koszt, w odniesieniu do granicy obrębu będącej jednocześnie granicą Powiatu Jarosławskiego, wszystkie niezbędne materiały zgromadzone w części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) będącej w dyspozycji sąsiedniego powiatu;

3) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Terminu wykonania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmii i gwarancji jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 230 894.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w zakresie Części 2 zamówienia w wysokości 6 900 PLN.

2. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania zamówienia, zgodnie z opisem kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

—Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

——1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentacji przetargowej (SIWZ).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

5. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniony Wykonawca, który w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:—co najmniej jedną (1) osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami geodezyjnymi – Kierownik prac (robót) geodezyjnych – posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6. W celu potwierdzenia spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie wykazu osób, skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego powyżej.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, spełnianie warunku, o których mowa powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

8. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Kierownik prac (robót) geodezyjnych – jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja umowy podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowo warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki wprowadzania zmian określają „Istotne postanowienia umowy” stanowiące Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

(pokój nr 325).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

1) Część 1 zamówienia: 6 900 PLN;

2) Część 2 zamówienia: 6 900 PLN;

2. Zawartość oferty:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy;

2) wypełnione i podpisane (oryginał), aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);

3) zobowiązania podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy);

4) stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) wykazu osób, skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 3.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust 5, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną/faksem) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ust. 7 i ust. 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017