Árubeszerzések - 383388-2018

01/09/2018    S168    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Sínek

2018/S 168-383388

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_71040624
Akácfa utca 15.
Budapest
1980
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Ilona Rita
Telefon: +36 204998147
E-mail: kovacsir@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.m3felujitas.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000441892018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000441892018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3 Sínek beszerzése II. TP108/18

Hivatkozási szám: EKR000441892018
II.1.2)Fő CPV-kód
34946110
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója” Projekt keretein belül a BKV Zrt. mint vevő összesen 13 608 fm mennyiségű sínt vesz meg eladótól.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34946110
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: 1103 Budapest, Kőér u. 2/b.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges sínek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Főbb mennyiségek és minőségi követelmények:

— MSZ EN 13674-1:2011 szabványnak megfelelő 54E1 profilú R350HT anyagminőségű sín: összesen 13 608 (fm). Szállítási hossz: minimum 108 m.

Ajánlatkérő a megadott szabvánnyal egyenértékűt is elfogad. Kérjük feltüntetni a sínek származási helyét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP- 3.1.0-15-2015-00001

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1-2) bek. meghatározott kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolás módja: Az ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD/ESPD) benyújtásával a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(7) alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) K. r. 1-8., 10. és 12-16. §].

A kizáró okokra vonatkozó igazolások kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek [321/2015 (X.30.) K. r. 27-44. §].

A 321/2015 (X.30.) K. r. 15.§ (1) -ben meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015 (X.30.) K. r. 15.§ (2) -ben meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) alapján.

Amennyiben az ajánlatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, esetlegesen a nemleges tartalmú nyilatkozatát, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) K. r. 13. §].

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 6. § (1) szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében a kizáró okok hiányát igazoló adatbázis elérhetőségét-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 6. § (2) alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is, hogy az igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) - (3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat Ajánlatkérő nem kéri megadni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. §].

A P1 alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdések szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább 200 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétellel.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben az árbevételi nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolandók az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év során teljesített és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb teljesítésének ismertetését tartalmazó referenciák.

A referenciának (ismertetésnek) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése

— referencia tárgya (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)

— a korábbi teljesítés mennyiségére utaló adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, a mennyiségi adat megadása során kizárólag a saját részesedést kell feltüntetni),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év/hónap/nap/)

— a referenciát igazoló személy neve, közvetlen elérhetősége

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) - (3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat nem kéri megadni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §].

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három év során teljesített és legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, legalább 9000 fm mennyiségű, 54E1 profilú R350HT anyagminőségű sín szállítására vonatkozó referenciával. A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni. Ajánlatkérő a megadott szabvánnyal egyenértékűt is elfogad referenciaként.

A csatolt referenciá(k)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. A referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti dokumentum benyújtása szükséges.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jótállás átvételtől 36 hó.

Késedelmi kötbér napt. naponként a vételár 0,5 %-a, max. 15 %. Hibás teljesítési kötbér 15 %. Vevő szav.jogainak érvényesítésekor a kés.kötbérre vonatkozó szabályok vonatkoznak. Meghiúsulási kötbér 15 %.

A Kbt.134.§(2) szerinti szerz. teljesítésének elmaradásával kapcs. igények biztosítéka a szerződés nettó ellenértékének 5 %-a, a szerz. hatályba lépésétől. A Kbt.134.§(3) szerinti szerz. hibás teljesítésével kapcs. igények biztosítékának mértéke a szerződés nettó ellenértékének 5 %-a, a teljesítés időpontjától.

Biztosítékok nyújtására a Kbt.134.§(1-8) irányadó, a Kbt.134.§(6)a) szerint teljesíthetők. A Kbt.134.§(3) bekezdése szerinti jótállási biztosíték esetén a 134.§(7) alkalmazható.

Szállítói előleg igénylése a 272/2014.(XI.5.) Korm.r. 118/A-119.§ esetén a nyertes AT a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a szállítói előleg közötti különbözetével megegyező mértékű bizt.-ot kell nyújtania az IH-nak. Ha nem nyújt bizt.-ot, akkor a Eutfr. I.m.134.4.irányadó.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az adásvétel ellenértékének pénzügyi fedezetét az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című, IKOP 3.1.0.-15-2015-00001 azon.jelű Támogatási Szerződés biztosítja (szállítói finanszírozás), mely a BKV Zrt. mint kedvezményezett és a NFM mint támogató között 2016.05.05-én köttetett. Ennek alapján jelen ügylet uniós támogatásból, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból, a Támogatási Szerződésből kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása 100 %, az előleg mértéke 50 %.

A teljesített szállítás alapján Eladó számla kibocsátására jogosult a szállítás Vevő által szerződésszerűen igazolt, szabályszerű teljesítése után. A számlát Vevő továbbítja az Irányító Hatóság részére, melyet a 272/2014. (XI.5.) Korm.r. szerint, mint kifizetésre kötelezett szervezet teljesíti. Az IH a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalás útján fizeti ki vállalkozónak.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg a nyertes ajánlattevőktől, ill. nyertes közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/10/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/10/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Elektronikusan történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. A dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Ajánlatkérő összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági szereplő tekintetében hiánypótlási lehetőséget biztosít.

3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) bekezdése, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadók.

4. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakat. Ajánlattevőnek a nemleges tartalmú nyilatkozatát is be kell nyújtania. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapot hoz létre.

6. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.

7. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Ajánlattevőnek a nemleges tartalmú nyilatkozatát is be kell nyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni

8. Jelen ajánlati felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.

9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

10. A IV.2.6. pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári nap értendő.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

12. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus bontásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

13. FAKSZ neve és lajstromszáma: Dr. Gara Richárd 00041.

14. A II.2.7) pontban meghatározott időtartam napban értendő, nem munkanapban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 137. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2018