Szolgáltatások - 38364-2016

Normál nézet megjelenítése

04/02/2016    S24

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 024-038364

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Címzett: dr. Lakatos Orsolya, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771203. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.lakatos.osolya@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378132)

Tárgy:
CPV:90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Kezdés 7.3 2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000- Ft/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles, de legfeljebb 10 alkalom eléréséig. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

—.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (figyelemmel a 14.§ (3) bekezdésben foglaltakra is).

(…)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.2. Nyilatkozata alapján

1-3. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 19 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 15 millió Ft-ot.

4.-6. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 12 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 9 millió Ft-ot.

7.-11. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 10 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 7 millió Ft-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-3. rész vonatkozásában a nettó 6 millió Ft-ot;

— az 4-6. rész vonatkozásában a nettó 4 millió Ft-ot;

— az 7-11. rész vonatkozásában a nettó 3 millió Ft-ot;

a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-3. rész vonatkozásában a nettó 5 millió Ft-ot;

— az 4-6. rész vonatkozásában a nettó 3 millió Ft-ot;

— az 7-11. rész vonatkozásában a nettó 2,5 millió Ft-ot;

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M.1.)

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M.2.)

A Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

A\ a telephelyek vonatkozásában be kell mutatni az ajánlati felhívásnak megfelelő tényleges tevékenység végzésével érintett telephely(ek) működtetésére vonatkozó engedélyét vagy a telephelye(ke)n végzett tevékenység illetékes jegyző által kiállított nyilvántartásba vételi igazolás vagy hozzájárulás másolatát;

B\ a hulladékválogató sor leírását tartalmazó, a tevékenységére vonatkozó hatósági engedélyét, vagy a részletes technológiai leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása;

C\ a hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

Valamennyi rész esetében a hitelesített mérlegre, a targoncára, a hulladékválogató sorra vonatkozó rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (eszköznyilvántartás vonatkozó része, bérleti, lízing, alvállalkozói (elő) szerződések) egyszerű másolatát.

Csatolni kell valamennyi rész vonatkozásában az ajánlattevők nyilatkozatát a telephely, továbbá az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Jelen alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

M.3.)

A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az előírt minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 17. § (2) bekezdésének megfelelően.

M.4.)

A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének i) pontja alapján az előírt környezetvédelmi rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel, valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízottal, aki megfelel az alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek (2. § a) bekezdésének illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak

és

B) legalább 1 fő

vagy OKJ: 31 851 01Hulladékfelvásárló,

vagy OKJ: 31 851 01 Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő

vagy OKJ 33 853 01Hulladéktelep-kezelő,

vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus,

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ 21 851 01 Hulladékgyűjtő és szállító

végzettséggel rendelkező szakemberrel.

és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

A\ legalább 1 db minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett gyűjtésre és hasznosításra egyaránt alkalmas telephellyel VAGY

minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett 1 db gyűjtésre és 1 db hasznosításra alkalmas telephellyel;

és

B\ az üveg csomagolási hulladék feldolgozására alkalmas technológiával amely legalább 1 db hulladék válogató sort tartalmaz;

és

C\ legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel;

és

D\ legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon telephely, hulladékválogató sor, hitelesített mérleg, targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.3.)

Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

amennyiben nem rendelkezik a hulladékok gyűjtésének és kezelésének az alkalmazási területére kiterjedő ISO 9001 jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4.)

Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén: amennyiben nem rendelkezik a hulladékok gyűjtésének és kezelésének alkalmazási területére kiterjedő ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

15.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

15.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

7.9. Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az adott tevékenységre vonatkozó (EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése és hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik:

— az 1.-3. sz. részek esetében: részenként legalább 2500 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó működési engedéllyel.

— a 4.-6. sz. részek esetében: részenként legalább 1500 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó működési engedéllyel.

— a 7.-11. sz. részek esetében: részenként legalább 1000 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó működési engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedélyt/ engedélyeket/ határozatot kéri benyújtani.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező, általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek kell csatolnia, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell az ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy hasznosításában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

7.10. a technológiai leírást az alábbiak szerint:

Valamennyi rész esetében a technológia ismertetője tartalmazza az ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok (EWC 15 01 07) gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, a hasznosítóba történő eljuttatását, a hasznosítási művelet ismertetését, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott hulladékválogató gépsor/berendezés műszaki specifikációit, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, tervezett éves üzemórák számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva).

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírásokat.

7.11. Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés százalékos arányát, és ezen százalékos arány szerinti mennyiségnek megfelelő engedélyek másolatát, az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a konzorcium megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés].

— a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

(…)

15.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben, forintban, egy tizedesjegyre kerekítve. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megjelenésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó

(…)

18.) Ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlati kötöttség fennállása alatt küldi meg ajánlattevőknek. A Kbt. 124. § (5) bekezdés szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Kezdés 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti, esetenként 100 000 HUF/alkalom (legfeljebb 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a dokumentáció tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (figyelemmel a 14. § (3) bekezdésben foglaltakra is).

(…)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.2. Nyilatkozata alapján

1–3. sz. rész esetében: a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 19 000 000 HUF-ot.

4–6. sz. rész esetében: a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 12 000 000 HUF-ot.

7–11. sz. rész esetében: a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 10 000 000 HUF-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1–3. rész vonatkozásában a nettó 6 000 000 HUF-ot;

— a 4–6. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF-ot;

— a 7–11. rész vonatkozásában a nettó 3 000 000 HUF-ot;

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M.1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzést bármely szempontból akadályozná.

OKJ képesítések esetén ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M.2.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

A csatolt dokumentumoknak egyértelműen kell tartalmazniuk azokat az információkat, amelyekből a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (üveg csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása) vonatkozásában az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén csatolni kell:

— a hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát,

— az ajánlattevők nyilatkozatát, arról, hogy az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Jelen alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízingszerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához szükséges, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel, valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízottal, aki megfelel az alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek (2. § a) bekezdésének illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak; és

B) legalább 1 fő:

— vagy OKJ: 31 851 01 Hulladékfelvásárló,

— vagy OKJ: 31 851 01 Hulladék feldolgozógép- kezelő,

— vagy OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő,

— vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő

— vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep-kezelő,

— vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus,

— vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

— vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

— vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

— vagy OKJ 21 851 01 Hulladékgyűjtő és szállító

végzettséggel rendelkező szakemberrel; és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel: valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

A\ az üveg csomagolási hulladék feldolgozására alkalmas technológiával, amely legalább 1 db hulladék válogató sort tartalmaz; és

B\ legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel; és

C\ legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon, hulladékválogató sor, hitelesített mérleg, targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

4.3.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

4.3.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

4.3.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

7.9. Az ajánlattevőnek az adott tevékenység végzéséhez szükséges (EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek iktatószámait tartalmazó nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell a teljes engedély másolatát.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetén csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben részt vevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— az 1–3. sz. rész esetében: részenként legalább 2 500 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel – a 4–6. sz. rész esetében: részenként legalább 1 500 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel – a 7–11. sz. rész esetében: részenként legalább 1 000 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedély(eke)t kell értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában és/vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedély(eke)t/határozat(oka)t kéri feltüntetni és/vagy csatolni.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(ek)el közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie az ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy hasznosításában.

7.10. az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(ke)t alvállalkozó(ka)t, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t – vonatkozásában az általa végzett, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység(ek) technológiai leírásá(ai)t az alábbiak szerint:

– valamennyi rész esetében a technológia ismertetője tartalmazza az ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok (EWC 15 01 07) gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, a hasznosítóba történő eljuttatását, a hasznosítási művelet ismertetését, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott hulladékválogató gépsor/berendezés műszaki specifikációit, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, tervezett éves üzemórák számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva).

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírásokat.

7.11. Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembevételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladatmegosztás bemutatását,

— az ajánlattevők és alvállalkozók által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés mennyiségét tonnában és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a közös ajánlattevők együttes (konzorcium) megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt.25. § (4) bekezdés),

— a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal,

— azt a számlaszámot (1), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

(…)

15.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben, forintban, 1 tizedesjegyre kerekítve. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezenfelül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megjelenésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

(…)

18.) Ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlati kötöttség fennállása alatt (az ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül) küldi meg ajánlattevőknek. A Kbt. 124. § (5) bekezdés szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.

(…)

22.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/2 pontjában, valamint a III.2.3) M/1–M/4 2 pontjában meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

23) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

24.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az ajánlati dokumentáció módosított elemei:

— I.1.11.,

— I.2.1.,

— I.3.2.,

— I.4.1.,

— I.4.2.,

— II. Szerződéstervezet,

— III. Nyilatkozatminták.

A módosított ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlati dokumentációt korábban kiváltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációt térítés nélkül, közvetlenül, elektronikus úton küldi meg. Az ajánlati dokumentációt korábban ki nem váltott gazdasági szereplők részére ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációt az ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában meghatározottak szerint bocsátja rendelkezésre.