Services - 383982-2019

13/08/2019    S155    Services - Additional information - Open procedure 

Poland-Warsaw: Planting and maintenance services of green areas

2019/S 155-383982

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 140-346126)

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: PGE Energia Ciepła S.A.
National registration number: KRS: 0000013479
Postal address: ul. Złota 59
Town: Warszawa
NUTS code: PL911
Postal code: 00-120
Country: Poland
Contact person: Patrycja Masłoń
E-mail: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
Telephone: +48 126209327

Internet address(es):

Main address: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Address of the buyer profile: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.1)Name and addresses
Official name: PGE Paliwa Sp. z o.o.
National registration number: KRS: 0000050911
Postal address: ul. Ciepłownicza 1
Town: Kraków
NUTS code: PL213
Postal code: 31-587
Country: Poland
Contact person: Patrycja Masłoń
E-mail: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
Telephone: +48 126209327

Internet address(es):

Main address: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Address of the buyer profile: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
National registration number: KRS: 0000001010
Postal address: ul. Łowiecka 24
Town: Wrocław
NUTS code: PL514
Postal code: 50-220
Country: Poland
Contact person: Patrycja Masłoń
E-mail: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
Telephone: +48 126209327

Internet address(es):

Main address: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Address of the buyer profile: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych w PGE Energia Ciepła S.A., PGE Paliwa Sp. z o.o., ZEW Kogeneracja S.A.

Reference number: 1001238000
II.1.2)Main CPV code
77310000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są: „Usługi letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych w PGE Energia Ciepła S.A., PGE Paliwa Sp. z o.o., Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.”, w podziale na 6 części.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie terenów zewnętrznych w postaci chodników, dróg, placów i innych terenów utwardzonych (rowów technologicznych itp.), terenów zielonych, w tym także terenów w obrębie bocznic kolejowych i innych obiektów Zamawiających, a w szczególności utrzymanie czystości i porządku na tych terenach, zaś w okresie zimowym przeciwdziałanie śliskości zimowej powierzchni, a podczas występowania opadów śniegu i po ich ustaniu odśnieżanie oraz posypywanie powierzchni piaskiem, solą, ich mieszaninami lub innym materiałem uszorstniającym w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 140-346126

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych (zielonych oraz utwardzonych i częściowo utwardzonych):

a) Dla Części 1 – o powierzchni min. 50.000 m2

b) Dla Części 2 – o powierzchni min. 60.000 m2

c) Dla Części 3 – o powierzchni min. 50.000 m2

d) Dla Części 4 – o powierzchni min. 5.000 m2

e) Dla Części 5 – o powierzchni min. 40.000 m2

f) Dla Części 6 – o powierzchni min. 5.000 m2

Oraz co najmniej 2 zamówienia w zakresie zimowego utrzymania terenów zewnętrznych obejmującego odśnieżanie:

a) Dla Części 1 – o powierzchni min. 15.000 m2

b) Dla Części 2 – o powierzchni min. 15.000 m2

c) Dla Części 3 – o powierzchni min. 25.000 m2

d) Dla Części 4 – o powierzchni min. 5.000 m2

e) Dla Części 5 – o powierzchni min. 25.000 m2

f) Dla Części 6 – o powierzchni min. 5.000 m2

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamówienia, Wykonawca musi wykazać spełnienie najwyższych wymagań spośród części, na które składa ofertę.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca wykonał kompleksowe usługi w zakresie sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych obejmującym odśnieżanie wystarczającym do potwierdzenia spełniania warunku będzie wykazanie 2 takich zamówień.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”) sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16).

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych (zielonych oraz utwardzonych i częściowo utwardzonych):

a) dla Części 1 – o powierzchni min. 50 000 m2

b) dla Części 2 – o powierzchni min. 60 000 m2

c) dla Części 3 – o powierzchni min. 50 000 m2

d) dla Części 4 – o powierzchni min. 5 000 m2

e) dla Części 5 – o powierzchni min. 40 000 m2

f) dla Części 6 – o powierzchni min. 5 000 m2

oraz co najmniej 2 zamówienia w zakresie zimowego utrzymania terenów zewnętrznych obejmującego odśnieżanie:

a) dla Części 1 – o powierzchni min. 15 000 m2

b) dla Części 2 – o powierzchni min. 15 000 m2

c) dla Części 3 – o powierzchni min. 25 000 m2

d) dla Części 4 – o powierzchni min. 5 000 m2

e) dla Części 5 – o powierzchni min. 25 000 m2

f) dla Części 6 – o powierzchni min. 5 000 m2

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamówienia, Wykonawca musi wykazać spełnienie najwyższych wymagań spośród części, na które składa ofertę.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca wykonał kompleksowe usługi w zakresie sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych obejmującym odśnieżanie wystarczającym do potwierdzenia spełniania warunku będzie wykazanie 2 takich zamówień.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”) sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16).

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

VII.2)Other additional information: