Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 384004-2021

28/07/2021    S144

Nederland-Utrecht: Organiseren van seminars

2021/S 144-384004

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Nationaal identificatienummer: 142161529
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Alexander Makkinga
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Telefoon: +31 887971111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rws.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst LEF-Facilitatoren

Referentienummer: 31163465
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79951000 Organiseren van seminars
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

RWS wil met de publicatie van de Raamovereenkomst komen tot het contracteren van meerdere Facilitatoren ten behoeve van het faciliteren van LEF sessies. Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met meerdere Facilitatoren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1. Junior Facilitatoren

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79951000 Organiseren van seminars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LEF organiseert per jaar ongeveer 350 sessies.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2. Medior Facilitatoren

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79951000 Organiseren van seminars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LEF organiseert per jaar ongeveer 350 sessies.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3. Senior Facilitatoren

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79951000 Organiseren van seminars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LEF organiseert per jaar ongeveer 350 sessies.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 230-567947
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Op 15.7.2021 heeft Rijkswaterstaat het vonnis ontvangen van de rechtbank Den Haag met zaak-/rolnummer: C/09/609580/ KG ZA 2 1-290 in de zaak van acht eisers tegen Rijkswaterstaat.

In navolging van het vonnis is overgegaan tot de beëindiging van deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank ’s-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2021