Árubeszerzések - 385031-2015

Normál nézet megjelenítése

31/10/2015    S212    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik

2015/S 212-385031

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Kulcsár Szilárd
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Telefon: +36 14368202
Fax: +36 14368370

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nemzetiutdij.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Equinox Tender Kft.
Postai cím: Záhony u. 7., Graphisoft Park, Ma ép.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Győri Márta
E-mail: gyori.marta@equinoxtender.hu
Telefon: +36 305296272
Fax: +36 14300853

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Equinox Tender Kft.
Postai cím: Záhony u. 7., Graphisoft Park, Ma ép.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Győri Márta
E-mail: gyori.marta@equinoxtender.hu
Telefon: +36 305296272
Fax: +36 14300853

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Equinox Tender Kft.
Postai cím: Záhony u. 7., Graphisoft Park, Ma ép.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Győri Márta
E-mail: gyori.marta@equinoxtender.hu
Telefon: +36 305296272
Fax: +36 14300853

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: útdíj-beszedési és -ellenőrzési feladatok ellátása
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés a „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” (informatikai rendszerek és épített infrastruktúra kialakítása, mérőpontok telepítése és üzembe helyezése, tervezés, engedélyezés, kapcsolódó építés) tárgyában.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő
egyéb magyarországi (kivitelezési) helyszínek.

NUTS-kód HU101,HU1,HU2,HU3

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szállítási szerződés a „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” (informatikai rendszerek és épített infrastruktúra kialakítása, mérőpontok telepítése és üzembe helyezése, tervezés, engedélyezés, kapcsolódó építés) tárgyában.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

30200000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Szállítási szerződés a „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” (informatikai rendszerek és épített infrastruktúra kialakítása, mérőpontok telepítése és üzembe helyezése, tervezés, engedélyezés, kapcsolódó építés) tárgyában, különös tekintettel (tájékoztató
jelleggel) az alábbi feladatokra:
— 89 mérőhely kialakítása
— a megállításos ellenőrzéshez szükséges eszközrendszer szállítása és üzembe helyezése
— KEIR informatikai rendszer kialakítása
— TSM Hatósági rendszer kialakítása
A részletes feltételeket a közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való konkrét
hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. szabályainak megfelelően az azzal mindenben egyenértékű dologgal, eljárással,
személlyel, szabadalommal vagy védjeggyel történő teljesítést is elfogadja.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Befejezés 1.3.2017

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér:
Ha a nyertes ajánlattevő (Szállító) olyan okból, amelyért felelős a jelen Szerződésben vagy mellékletében meghatározott
valamely kötelezettségét késedelmesen teljesíti, vagy a Szállító a hibajavításra visszaadott Terméket határidőre nem javítja ki, a Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére a jelen pontban rögzítettek szerint.
A Szállító az eredetileg meghatározott határidőtől számítva köteles késedelmi kötbért fizetni olyan esetben is, ha neki felróható okból a Megrendelő által esetileg tűzött póthatáridőt mulasztja el. A késedelmi kötbérterhes határidők és a késedelmi kötbér mértékek a következők:
(a) a Termék átadás-átvételre történő késedelmes felajánlása esetén a kötbér alapja a késedelemmel érintett Termékre eső ellenszolgáltatás, míg mértéke a késedelem első 10 (tíz) napja alatt napi 0,2 %, míg a 10. naptól 0,5 %;
(b) a 3. sz. mellékletben ismertetett átadás-átvételi szabályokban meghatározott első hibajavítási időablakon túli javítási tevékenységek miatti késedelem esetén a kötbér alapja a Termékre eső ellenszolgáltatás mértéke, a kötbér mértéke a késedelem első 5 (öt) napja alatt 0,5 %, az 5. naptól pedig 0,8 %,
(c) a Bevezetés Támogatási és Stabilizációs Támogatási Időszak folyamán a megrendelői bejelentések
fogadásának késedelme esetén a kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes óra után 50 000,- Ft. (azaz ötvenezer forint) a késedelem első 5 órájában, majd a késedelem 6. órájától minden további késedelmes óra után 200 000,- Ft. (azaz kétszázezer forint) Igénybejelentés megtételének meghiúsulása esetén a kötbér mértéke esetenként 200 000,- Ft (azaz kétszázezer forint).
(d) a Bevezetés Támogatási és Stabilizációs Támogatási Időszak folyamán a jogszabálykövetéshez kapcsolódó feladat teljesítésének késedelme esetén a kötbér alapja a késedelemmel érintett Termékre eső ellenszolgáltatás, a kötbér mértéke a késedelem első 10 (tíz) napján 0,02 %, a 10. naptól 0,05 %,
(e) a Bevezetés Támogatási és Stabilizációs Támogatási Időszak folyamán tanácsadói kapacitás rendelkezésre bocsátása vonatkozásában felmerült késedelem esetén a kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes óra után 50 000,- Ft. (azaz ötvenezer forint). A Megrendelő az 5 (öt) órát meghaladó késedelem esetén az adott tanácsadói szolgáltatást meghiúsultnak tekintheti, és ez esetben 250 000,- Ft
(f) a Bevezetés Támogatási és Stabilizációs Támogatási Időszak folyamán teljesítendő hibaelhárítási feladatok vonatkozásában felmerülő, kritikus és közepes hiba elhárításának szállítói késedelme esetén a kötbér mértéke minden késedelmes óra után 500 000,- Ft. (azaz ötszázezer forint), valamint a szolgáltatás körében meghatározott hibajavítási idő további 50 %-án túl minden késedelmes óra után 1 000 000,- Ft (azaz egymillió forint),
(g) a Bevezetés Támogatási és Stabilizációs Támogatási Időszak folyamán követő és kiegészítő képzés biztosítása vonatkozásában felmerült késedelem esetén a kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes óra után 60 000,- Ft. (azaz hatvanezer forint). A Megrendelő 5 (öt) órát meghaladó késedelem esetén az adott konzultációs szolgáltatást meghiúsultnak tekintheti, és ez esetben 300 000,- Ft
(h) a Bevezetés Támogatási és Stabilizációs Támogatási Időszak folyamán a rendszer dokumentációk és üzemeltetési dokumentációk frissítése és elkészítése vonatkozásában felmerült késedelem esetén a kötbér mértéke a késedelem első 5 (öt) napjában minden megkezdett késedelmes nap után napi 100 000,- Ft. (azaz százezer forint), ezt követően pedig napi 200 000,- Ft. (azaz kétszázezer forint),
(i) a Bevezetés Támogatási és Stabilizációs Támogatási Időszak folyamán a rendszer dokumentációk és üzemeltetési dokumentációk frissítése és elkészítése vonatkozásában felmerült késedelem esetén, amennyiben a késedelem Termékhez kapcsolódó dokumentumot érint, a kötbér mértéke a késedelem első 5 (öt) napjában minden megkezdett késedelmes nap után napi 20 000,- Ft. (azaz húszezer forint), ezt követően pedig napi 40 000,-Ft (azaz negyvenezer forint). Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a meghiúsulás a szerződés egészére vonatkozik, úgy a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes ellenszolgáltatás 20 %-a.
A fentiek rögzített kötbérek összesített összege nem haladhatja meg a szerződés szerint fizetendő teljes ellenszolgáltatás 25 %-át.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevő (Szállító) a TSM Hálózat elemeinek Szerződés szerinti és hibátlan működéséért, azok Megrendelő részére történő átadásától a Műszaki Leírás 5. fejezetében leírtak szerint köteles jótállást vállalni, tájékoztató jelleggel az alábbi időtartamú, teljes körű helyszíni garanciát köteles biztosítani:
· az újonnan épített, és a telepítéssel kapcsolatos elemekre (portál és alaptestei, vezetőkorlátok) 10 év
· a portálra szerelt eszközökre 3 év
· a WIM egység 3 év
· a TSM rendszer hardver elemeire 3 év
· a TSM rendszer szoftver elemeire 2 év
· a helyszíni ellenőrzés hardver és szoftver elemeire 3 év
· útburkolati paraméterekre 5 év.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Az előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése esetén a nyertes ajánlattevőt az előlegre vonatkozóan a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 119. § (3) bek. alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét terheli. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a szállítói előleg igénylésének bejelentésekor kell rendelkezésre bocsátani, az előleg-biztosíték időbeli hatályának kezdő időpontja a szállítói előleg igénylése bejelentésének időpontja, befejező időpontja az előleggel való elszámolás időpontját követő 60. nap. Ajánlatkérő az ajánlattevő által igényelt és ajánlatkérő által megfizetett előleget a részszámlák összegébe arányosan számítja be, és az előleg megfelelő részével csökkentett vállalkozási díjrészletet fizeti meg vállalkozó részére. A megfizetett előleggel tehát legkésőbb a végszámla benyújtásáig el kell számolni.
A biztosítékok a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek
— óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával),
— bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
— banki készfizető kezesség biztosításával,
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, továbbá az előleg-visszafizetési biztosíték a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 119. § (3) bek.-e és a 83. § (1) bekezdése alapján
a) garanciavállaló nyilatkozattal,
b) ingatlan jelzálogjoggal,
c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával,
d) garanciaszervezet által vállalt kezességgel,
e) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, vagy
f) az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességgel.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörén kívül álló késedelem esetén – amennyiben az a futamidők lejártára tekintettel szükséges – a biztosítékok futamidejének jelen pontnak megfelelő meghosszabbítását kérje. Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a fenti biztosítékokat a Kbt.- ben előírt határidő(k)ben rendelkezésre bocsátja. (a biztosítékokkal összhangban a részvételi jelentkezésben nyilatkozat benyújtása nem szükséges). A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A nyertes ajánlattevő – választása szerint – legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 % -ának megfelelő mértékű
szállítói előleget igényelhet, előlegbekérő levél és az előleg-visszafizetési biztosíték nyertes ajánlattevő általi
benyújtása alapján.
Előleg fizetésére a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 119. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint kerülhet
sor (melynek vetítési alapja a megajánlott nettó ajánlati ár).
Nyertes ajánlattevő részszámlázásra jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint, a szerződéstervezetben megjelölt
mérföldkövek igazolt teljesítést követően, az alábbiak szerint:
a) I-II. Mérföldkövek teljesítését követően: az Ellenszolgáltatás 5 %-a;
b) III. Mérföldkő teljesítését követően: az Ellenszolgáltatás 30 %-a;
c) IV. Mérföldkő teljesítését követően: az Ellenszolgáltatás 10 %-a;
d) V. Mérföldkő teljesítését követően: az Ellenszolgáltatás 55 %-a
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az utófinanszírozási konstrukcióra történő esetleges áttérést (mely az ajánlatkérő/ megrendelő kizárólagos mérlegelési jogkörébe eső döntés) az ajánlatkérő/megrendelő egyoldalú nyilatkozattal közli a nyertes ajánlattevővel/szállítóval. Ezen egyoldalú ajánlatkérői nyilatkozattal a finanszírozás módjában történő változás a Kbt. 125. § (10) bekezdésére tekintettel nem igényli a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítását.
A nettó ajánlati ár megfizetésére igazolt teljesítést követően a Kbt. 130. § (1) és (4) és (6) bekezdései, 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint kerül sor, szállítói finanszírozás keretében, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A megfizetett előleggel a végszámla benyújtásáig el kell számolni. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget ajánlatkérő nem vállal.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában, aki a
Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki az 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Közbeszerzési Hatóság a kizáró okok igazolása körében az alábbi útmutatókat bocsátotta ki:
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. 10 §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” [Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám]
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” [Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám]
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezőknek, a közös részvételre jelentkezőknek, a részvételi jelentkezésben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§, 5-6.§, 8. § 9.§ -10. § és 11. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében a részvételre jelentkező a kötelező kizáró okokra vonatkozóan jelentkezésében csak nyilatkozni köteles, hogy e szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § (1)) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, egyéb igazolásokat vagy nyilatkozatokat e szervezeteknél nem szükséges csatolni a kizáró okokról [58. § (3) bek.]. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők vonatkozásában az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 5. §-ra.
A nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezőknek, a közös részvételre jelentkezőknek, a részvételi jelentkezésben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Részvételre jelentkező a Kbt 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 57. § (3) bekezdésére.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén a Részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles benyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát.
A Részvételre jelentkező által benyújtandó nyilatkozatok, igazolások keltezése, illetve dátuma – a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igazolás kivételével – nem lehet korábbi a részvételi felhívás feladása napjánál.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell az alábbiakat:
P/1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított igazolást az alábbi tartalommal (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
— számlaszám(ok) megjelölése, megnyitás időpontja (év, hónap, nap)
— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított
2 évben 15 napot meghaladó mértékű sorban állás volt-e.
Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítást érti, amely a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell továbbá cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a részvételi jelentkezésben becsatolt, igazolást adott pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél egyéb számlaszámon nem vezet számlát.
P/2. Csatolja az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a részvételre jelentkező a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező cégszerű nyilatkozatát is az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva), a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P/3. Nyilatkozzon az előző három üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről (évenként megbontva), továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(1) bekezdés c) pontja szerint] A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező a P/2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő
által a nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték 4,5 milliárd HUF.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező a P/2-P/3. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az módjáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben): Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan
P/1. ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 2 évben 15 napot meghaladó mértékű sorban állás volt.
P/2. ha az eljárást megindító hirdetmény feladásátmegelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődjebeszámolója alapján több, mint egy évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt;
P/3. ha a részvételre jelentkezőnek az előző három üzleti évben összesen az – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes nettó árbevétele nem éri el az 7 milliárd HUF-ot és ha az előző három üzleti év valamelyikében a közbeszerzés tárgya szerinti (Informatikai és/vagy elektronikai és/vagy telematikairendszer szállítása és/vagy fejlesztése és/vagy üzemeltetése, illetve üzemeltetés támogatása ) nettó árbevétele nem éri el a 5 000 000 000,- Ft-ot.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt esetekre.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve a
P/1. és P/2. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynél elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül csak egy felel meg az előírásoknak.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal az alábbiak szerint:
— a teljesítés ideje (év, hónap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló
személy és elérhetősége),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez
szükséges részletezettséggel),
— az ellenszolgáltatás összege (nettó értékben),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés
a) pont] A referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (1) bekezdése alapján szükséges igazolni.
M/2. Részvételre jelentkező nyújtsa be azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek -
— a megnevezését,
— végzettségüket és/vagy képzettségüket igazoló okiratok másolatát, továbbá
— szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal
történő ismertetését, és
— a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy részvételre jelentkező nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt részvételre jelentkező rendelkezésére állnak, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. [310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés
c) pont]
A megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata abban az esetben kerül megállapításra, ha a szak-mai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot ( 1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, 3 év esetén 36 hónapot). Párhuzamos munka-végzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt/munkakör igazolt időtartama vehető figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.A Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban legalább 1 darab személyes adatokat is tartalmazó, közhiteles és/vagy hatósági nyilvántartó rendszerhez kapcsolódó, integrációt is magában foglaló informatikai projekt és/vagy rendszer megvalósítására vonatkozó (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) referenciával,amely kiterjedt szoftver-, hardver szállításra és amelynek értéke meghaladta a nettó 3 milliárd HUF-t, és a rendszer által szolgáltatott adatok alapján, objektív módon, közigazgatási bírság kiszabása megtörtént. Ajánlatkérő közhiteles és/vagy hatósági nyilvántartó rendszer alatt az alábbiakat érti: közigazgatási szerv annak lefolytatásához támogatást (adatszolgáltatást) nyújtó informatikai rendszer.
M/1.B Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban legalább 1 dbolyan (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően portálszerkezet telepítésére vonatkozott, amely irányonként a hozzá tartozó üzemi sáv keresztmetszetet hidalt át, és azon mérésre alkalmas eszköz( ök) került(ek) elhelyezésre.
M/1.C Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben gyorsforgalmi úton végrehajtott legalább vagy új pályaszerkezetű út építését tartalmazó, összesen legalább nettó 1 milliárd forint szerződés szerinti, értékű befejezett referencia munkával.
M/2. Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához
M/2.A. legalább 2 fő felsőfokú, közlekedésmérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy gépészmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy mérnök informatikus végzettséggel és a végzettség megszerzésétől minimum összesen 60 hónapos végzettsége szinti szakmai tapasztalattal rendelkező senior fejlesztő szakemberrel, amelyek közül
— legalább 1 szakember rendelkezik a következő területeken szerzett szakmai tapasztalattal: JAVA programozási gyakorlat; Fejlesztési módszertanok ismerete; Dokumentáló képesség (UML); Hálózati alapismeretek; Magas fokú tervezési, fejlesztési és hibajavítási képesség;
Szerver-kliens architektúrák ismerete; Oracle SQL nyelv részletes ismerete
— legalább 1 szakember rendelkezik a következő területeken szerzett szakmai tapasztalattal: informatikai rendszerek integrálása; Vállalati szintű rendszerek tervezése, megvalósítása; Relációs adatbázis tervezésében szerzett szakmai tapasztalat; Objektum orientált programtervezésben szerzett tapasztalat; Hálózati ismeretek; Szerverkliens architektúrák ismerete; IBM, Oracle technológiák ismerete
és
— mindkét szakember legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közigazgatási hatósági eljárást támogató informatikai rendszer szállítása és/vagy tervezése és/vagy megvalósítása során.
M/2.B. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész];
M/2.C. legalább 1 fő felsőfokú, villamosmérnök és/vagy közlekedésmérnök végzettséggel és a végzettség megszerzésétől minimum összesen 36 hónapos tengelyterhelés mérőkre vonatkozó és/vagy közúti forgalom vagy járműparaméterei felvételezésére, és/vagy felvételezett adatok kiértékelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/2.D. legalább 1 fő felsőfokú, informatikai és/vagy mérnöki végzettséggel és a végzettség megszerzésétől az alábbi területeken szerzett, minimum összesen 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
— Hálózati szolgáltatások ismerete nagyvállalati környezetben
(DHCP, DNS, ARP, VPN, RDP, SSH )
— ITIL ismeretek
— Vállalati szintű rendszerek tervezése, megvalósítása
— Szerver-kliens architektúrák ismerete
— IBM, Oracle technológiák ismerete
— és amely szakember legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közigazgatási hatósági eljárást támogató informatikai rendszer szállítása és/vagy tervezése és/vagy megvalósítása során.
M/2.E. legalább 1 fő felsőfokú, informatikai és/vagy mérnöki végzettséggel a végzettség megszerzésétől az alábbi területeken szerzett, minimum összesen 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
— Fejlesztési módszertanok ismerete – Szoftverfejlesztési projektekben való részvétel
— ITIL ismeretek
— Vállalati szintű rendszerek tervezése, megvalósítása
— Szerver-kliens architektúrák ismerete
— és amely szakember legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közigazgatási hatósági eljárást támogató informatikai rendszer szállítása Ajánlatkérő az M./2. pontban megjelölt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogadja.
Részvételre jelentkező legalább 6 szakembert köteles megjelölni a részvételi jelentkezésében. A szakemberek között átfedés nem megengedett.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt esetekre.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. 1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám 60

2. 2. Út- és útmenti infrastruktúrára vonatkozó szakmai megajánlás minősége

3. 2.1 WIM egység érzékelési képességének %-os pontossága. Súlyszám 10

4. 2.2 Út- és útmenti infrastruktúra [a) útburkolati munkálatok és WIM egység telepítésének eredményeként kialakított mérőhely, valamint b) a mérőállomás ellenőrző eszközeit hordozó épített infrastruktúra] vonatkozásában vállalt előteljesítés, a dokumentációban meghatározott idősávok szerint.. Súlyszám 10

5. 3. Műszaki ajánlat szakmai kidolgozottsága az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. Súlyszám 20

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.11.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.11.2015 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
30.12.2015
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Integrált közlekedésfejlesztési operatív program (IKOP)
Az eljárás a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint indul.
VI.3)További információk
1) Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján az összes részvételre jelentkező számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2) Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell
— a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
— a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is);
— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
3) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 36. § (5) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárásban
nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve a részvételre jelentkezőnek vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
4) A részvételi jelentkezéshez benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban
meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti részvételi jelentkezésben
az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét),
melyért a felelősség a részvételre jelentkezőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű felelős fordításban is benyújtandók a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő felelős fordításként azt fogadja el,
ha az érintett idegen nyelvű dokumentum mellé elhelyezett magyar nyelvű fordításon a részvételre jelentkező
cégszerűen aláírt – vagy a meghatalmazottja által tett – nyilatkozatot helyez el, mely szerint „Hamis adatszolgáltatás
terhe mellett, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen magyar nyelvű fordítás a
rá vonatkozó idegen nyelvű okirat tartalmának mindenben megfelel”.
5) A részvételi jelentkezésben benyújtandó a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nevében a részvételi jelentkezésben aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási
címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája.
6) Amennyiben a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseleté-
re (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére
vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját, vagy bármely más harmadik személyt képviseleti
joggal ruházza fel, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó
szabályszerűen kiállított meghatalmazást.
7) A részvételi jelentkezés formai előírásai: a részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan öszsze
kell fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le
kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg
az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön
és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni,
ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen
lehet hivatkozni.
A részvételi jelentkezést, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve,
összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani.
Az ennek megfelelően összeállított részvételi jelentkezést 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, továbbá 1
(egy) példány elektronikus formátumban (DVD/CD-ROM-on) kell benyújtani, „pdf” formátumban.
A papír alapú és elektronikus példányok közötti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a
mérvadó! A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy a részvételi jelentkezések
bontásának időpontjában a csomagolásnak sértetlennek kell lennie.
Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia szükséges, hogy az elektronikus formátumban benyújtott
példány a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik.
8) Közös részvételre jelentkezés esetén a részletes – közös részvételre jelentkezésről szóló – megállapodást a
részvételre jelentkezéshez csatolni kell, a vezető (képviselő) cég megjelölésével [Kbt. 25. § (2) bek.], a feladatmegosztás
feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés
tárgyának megvalósításáért. Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételre jelentkezők képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését.
9) A részvételre jelentkezésben be szükséges nyújtani a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapot a Kbt.
62. (5) bekezdése szerinti tartalommal.
10) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési műszaki leírás meghatározott
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű
vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű
vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlatkérő az egyenértékűség igazolása körében – szükség szerint – a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve
a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon minimális elvárást, legfontosabb
jellemzőket, amelyeket Ajánlatkérő az egyenértékűség vizsgálata körében ellenőriz.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűség körében
Ajánlatkérő jogosult dönteni az ajánlatok bírálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a szerződés eredeti műszaki tartalmától való eltérésre
(melynek többek között részét képezi a közbeszerzési műszaki leírás és a nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata
is) kizárólag a Kbt. releváns rendelkezéseire, illetve a szerződéstervezetben rögzítettekre figyelemmel van lehetőség.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során egyenértékű vagy jobb megoldást kíván
alkalmazni, úgy arra kizárólag az Ajánlatkérő, mint Vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód a
korábbiakban hivatkozott jogszabályi illetve szerződéses rendelkezések szerinti feltételekkel. A nyertes ajánlattevő felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő
időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak
mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére
álljon. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem csatolja az egyenértékűség alátámasztására szükséges
dokumentumokat – és/vagy a műszaki tartalom változtatásának egyéb feltételei nem állnak fenn -, úgy a
nyertes ajánlattevő az eredeti szerződéses műszaki tartalom teljesítésére köteles.
11) Ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy – nyertessége esetén – a közbeszerzés
tárgyára kiterjedő, legalább 5 000 000 000 Ft biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést fog
kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról
szóló fedezetigazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatnia, az igazolás a szerződés
mellékletét képezi.
12) Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá
eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
13) Részvételre jelentkező jelentkezésében – kifejezetten és elkülönítetten – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a
Kbt. 80. § (1)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
14) Részvételre jelentkezőknek az alkalmasság [részvételi felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjai] körében a külföldi
devizanemben megadott adatok esetében egységesen az eljárást megindító felhívás feladásának napján a Magyar
Nemzeti Bank által honlapján az adott külföldi devizanem vonatkozásában közzétett közép-árfolyamot
kell alapul venniük a forintra történő átszámításkor. A jelen ponttal érintett forintra történő átszámításról a
részvételre jelentkező, illetve kapacitást nyújtó szervezet által rendelkezésre bocsátott kapacitás esetén e szervezet
köteles nyilatkozni az érintett dokumentumokra történő egyértelmű utalással, mely nyilatkozaton fel
kell tüntetni a külföldi devizanemben meghatározott összeget, illetve a jelen pont szerint átszámított forint
összeget is.
15) Amennyiben a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az érintett gazdasági szereplő köteles benyújtani a
változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű
másolatát.
16) A kiegészítő irat átvétele, a dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
17) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
IV.3.3) pont.
18) Ajánlatkérő kizárja közös gazdasági társaság létrehozását.
19) Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. P1-P3; III.2.3. M1-M2.
20) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke
40 000 000,- Ft. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje megegyezik az ajánlattételi határidővel.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára
[10402142-00028763-00000006 KHB Bank] történő befizetéssel, a közleményben feltüntetendő: „TSM-Generálkivitelezés/ajánlati biztosíték”),
bankgarancia biztosításával vagy – biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
— kötelezvénnyel.
21) Ajánlatkérő a szerződéstervezetben a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti feltételeket határozott meg.
22) A nyertes ajánlattevő által a részvételi felhívás III.2.3) pont M/2.C. alpontja szerint megnevezett szakembereknek
a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MVKÉ
felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságnak
a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül
a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. Amennyiben a jelentkezésben megnevezett M/2.C. szakember tekintetében
a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti szakterület/részszakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés
időpontjában, úgy az Ajánlatkérő által előírt jogosultsági követelménnyel – e rendelet alapján – egyenértékű
jogosultsággal kell az érintett szakembernek rendelkeznie [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 47. §
(4) bekezdés figyelembevételével]. Ajánlattevőnek a jelen pontban rögzített követelmények tudomásulvételéről
az ajánlatban nyilatkoznia szükséges.
23) A nyertes ajánlattevő a zöld közbeszerzés érvényesítése érdekében köteles jelentéseit, dokumentációit kétoldalas
nyomtatásban vagy újrahasznosított papíron elkészíteni. Az Ajánlatkérővel történő kommunikációban,
és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a nyertes ajánlattevőnek.
24)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, tekintettel arra, hogy az útpálya és útburkolat állapotának felmérési dokumentációjának
beszerzése és elkészíttetése folyamatban van, az ajánlattevőknek az első tárgyaláson tájékoztató
jelleggel bocsátja rendelkezésre a felmérés dokumentációját és a Műszaki leírásban szereplő egyéb dokumentációval.
25)Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján került megindításra. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) kíván benyújtani, így Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy
teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, ajánlatkérő ennek megfelelően felfüggesztő feltételt épített
a szerződéstervezetbe. [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott
időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
26)A felhívás II.3. pontjával kapcsolatosan tájékoztatjuk a részvételre jelentkezőket, hogy a TSM Hálózatnak
(TSM Hálózat esetében szerződésszerű teljesítés esetén V. Mérföldkő átadás-átvételi eljárásának megkezdésétől)
a Felek közösen a szerződéstervezet 3. számú mellékletben foglaltak szerint megkezdik és lefolytatják a
Megrendelő által meghatározott Próbaüzemet. A TSM Hálózat Próbaüzeme legkésőbb az V. mérföldkőhöz
kapcsolódó átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig, azaz legkorábban 2016. december 31-éig tart.
27)Részvételre jelentkezők a jelentkezésben nyilatkozni kötelesek a Műszaki leírás 9. fejezetében rögzített elvárt
szakértelemmel kapcsolatos követelmények megismeréséről.
28)Az ajánlat értékelése:
Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az 1. részszempont esetében értékarányosítással a 2. részszempont esetében
pontozással vegyes értékarányosítással, a 3. részszempont esetében pedig a sorbarendezés módszere
szerint hasonlítja össze.
1. Értékarányosítás módszere
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a tényleges különbség alapján
értékarányosítással (egyenes illetve fordított arányosság) számolja ki a pontszámokat. A 2. részszempont
esetén továbbá az ajánlatban a WIM-egység és a telepítési határidők vonatkozásában rögzített vállalások
alapján az Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban meghatározott pont és idősávok alapján belső pontozást
végez, amely belső pontokat vetít az értékelési tartományra (1-10) azzal, hogy a legmagasabb belső
pontszám kapja a 10 pontot, míg a többi ajánlati elem pontszáma ehhez képest a belső pontszámok tényleges
eltérése alapján, egyenes értékarányosítással kerül meghatározásra.
2. Sorbarendezés módszere
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel bíró tagjai a fenti 3. számú rész-szempont
a lentiekben foglaltak szerint külön-külön értékelik az ajánlatokat és helyezési számokat osztanak ki szöveges
indokolással ellátva a műszaki ajánlat szakmai tartalma tekintetében. Ajánlatkérő fenntartja magának
a jogot, hogy amennyiben egyes ajánlatokat a műszaki ajánlat szak-mai tartalma tekintetében szakmailag
azonos színvonalúnak ítél meg, úgy azonos helyezést adjon. Ebben az esetben a rangsorolás a következő
helyezéssel folytatódik.
Az ajánlat 3. részszemponthoz tartozó pontszámát Ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy a rendelkezésre
álló ponttartományt (1-10) az ajánlattevők számának megfelelően azonos egységekre osztja (2 ajánlattevő
esetén 1-10, 3 ajánlattevő esetén 1-5,5-10, 4 ajánlattevő esetén 1-4-7-10 és így tovább)
Ajánlatkérő a fentiekben ismertetett módszerek alkalmazásával kiosztja valamennyi ajánlattevőnek a pontszámot,
majd a pontszámot megszorozza a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok
ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. Az eljárás nyertese az, aki a legmagasabb összesített pontszámot
érte el.
Ajánlatkérő a 2. részszempont vonatkozásában a Kbt. 71. § (7) bekezdése szerint meghatározza, hogy a
fenti maximum értékeknél kedvezőtlenebb a megajánlás nem lehet, az ajánlat kedvezőtlenebb megajánlás
esetén érvénytelennek minősül, továbbá Ajánlatkérő meghatározza azon legkedvezőbb (minimum) értékeket,
mellyel azonos vagy kedvezőbb (alacsonyabb) megajánlás esetén is Ajánlatkérő a maximális pontot
osztja ki.
29)Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban – az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint – szakmai ajánlat benyújtását
írja elő, a szakmai ajánlattal szemben elvárt részletes tartalmi elemeket az ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza, amelyet Ajánlatkérő az érvényes részvételi jelentkezést benyújtóknak bocsát rendelkezésére,
az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg.
30)A kiegészítő irat (részvételi dokumentáció) ingyenesen átvehető
— személyesen, papír alapon a felhívásban megjelölt kapcsolattartási ponton [A. melléklet II) pontja], előzetes telefonon történő egyeztetés alapján, munkanapokon 9:00—16:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig;
— elektronikus úton, elektronikus szerkeszthető „doc”, illetve „xls” és nem szerkeszthető „pdf” példányban a felhívásban megjelölt kapcsolattartási pont [A. melléklet II) pontja] szerinti e—mail címre, vagy fax számra küldött, legalább az érdeklődő gazdasági szereplő megnevezését, székhelyét,a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra
vonatkozó postacímét, telefonszámát, faxszámát, e—mail címét tartalmazó igénye esetén.
31)A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: 2015/11/30 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
Hely: Equinox Tender Kft., 1031 Budapest, Záhony u. 7., Graphisoft Park Ma épület III. emelet
A részvételre jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerül a jelentkezők neve, címe (székhelye, lakóhelye). Ajánlatkérő erre irányuló kérés esetén a helyszínen biztosítja a felolvasólapokba történő betekintés lehetőségét. A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen, akik képviseleti joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni. A jelentkezések felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld a jelentkezőknek.
32) Ajánlatkérő a IV.2.1. ponttal kapcsolatosan tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a „2. Út- és útmenti infrastruktúrára vonatkozó szakmai megajánlás minősége” szempont nem különálló részszempont, hanem a 2.1. pont és 2.2. pont szerinti részszempontok összefoglaló neve.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.10.2015