Services - 387200-2017

03/10/2017    S189    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Pleven: Architectural design services

2017/S 189-387200

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Pleven
000413974
pl. „Vazrazhdane“ No. 2
Pleven
5800
Bulgaria
Contact person: arh. Nevyana Ivancheva; inzh. Veljo Kanchev
Telephone: +359 64881202 / +359 64881349
E-mail: pleven.municipality@gmail.com
Fax: +359 64881296
NUTS code: BG314

Internet address(es):

Main address: www.pleven.bg

Address of the buyer profile: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=f57f54e0-f0ed-4a37-a114-53f9713be06c
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Център за административно обслужване на граждани
000413974
пл. „Възраждане“ № 4
Плевен
5800
Bulgaria
Contact person: Людмила Иванова; Мария Иванова
Telephone: +359 64822414
E-mail: cao@pleven.bg
Fax: +359 64822414
NUTS code: BG314

Internet address(es):

Main address: www.pleven.bg

Address of the buyer profile: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Проект за основен ремонт и преустройство на сгради в „Приют за безстопанствени кучета“, гр. Плевен.

Reference number: ОП-62-2017
II.1.2)Main CPV code
71220000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Изготвяне на работен проект и авторски надзор за основен ремонт и преустройство на сгради в „Приют за безстопанствени кучета“, гр. Плевен, разположени в ПИ с идентификатор 56722.657.687. Фаза: Работен инвестиционен проект /РИП/. Проектни части: Архитектура, Конструктивна, ОВК, Електрическа, ВиК, Топлотехническа ефективност, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, Пожарна безопасност, ПБЗ, Сметна документация, ПУСО, Технологична, ПОИС; Авторски надзор.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 50 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314
Main site or place of performance:

Гр. Плевен.

II.2.4)Description of the procurement:

Изготвяне на работен проект и авторски надзор за основен ремонт и преустройство на сгради в „Приют за безстопанствени кучета”, гр. Плевен, разположени в ПИ с идентификатор 56722.657.687. Фаза: Работен инвестиционен проект /РИП/. Проектни части: Архитектура, Конструктивна, ОВК, Електрическа, ВиК, Топлотехническа ефективност, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, Пожарна безопасност, ПБЗ, Сметна документация, ПУСО, Технологична, ПОИС; Авторски надзор — съгласно „Задание за проектиране на Работен инвестиционен проект /РИП/ — приложено на отделен файл.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за изработване на Работен инвестиционен проект (в календарни дни) / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 75
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се поставят изисквания към Участника за професионална годност, с изключение на изисквания за пълна проектантска правоспособност на членовете на проектантския екип, посочени по-долу.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на обособената позиция за която участва, изпълнени през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва задължително да разполага с екип:

Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура“; Експерт 2 — Проектант част „Конструктивна“; Експерт 3 — Проектант част „ОВК“; Експерт 4 — Проектант част „Електрическа“; Експерт 5 — Проектант част „ВиК“; Експерт 6 — Проектант част „Геодезия“; Експерт 7 — Проектант част „Паркоустройство и благоустройство“; Експерт 8 — Проектант част „ПБЗ“.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

Под услуги „идентични или сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: услуги, свързани с изготвянето на работни инвестиционни проекти за животновъдни обекти. Обемът е без значение.

2. Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура“; Експерт 2 — Проектант част „Конструктивна“; Експерт 3 — Проектант част „ОВК“; Експерт 4 — Проектант част „Електрическа“; Експерт 5 — Проектант част „ВиК“; Експерт 6 — Проектант част „Геодезия“; Експерт 7 — Проектант част „Паркоустройство и благоустройство“; Експерт 8 — Проектант част „ПБЗ“.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Условията за изпълнение на поръчката се съдържат в проектодоговора.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 14:00
Place:

Актовата зала на първи етаж в сградата на Община Плевен.

Information about authorised persons and opening procedure:

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

I. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и: 1. Участници, които са свързани лица в настоящата обществена поръчка; 2. Участник, който няма право да участва в обществените поръчки на осн. чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРНТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; 3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.; 4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП; 6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си; 7. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на поръчката; 8. Участник, който е представил в офертата си прозрачен плик „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото предложение, във връзка с чл. 47, ал. 3 и чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.

II. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: www.nap.bg http://www5.moew.government.bg/ и http://www.mlsp.government.bg

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Съдържанието на опаковката се подава на български език, на хартиен носител. В нея участниците трябва да представят, посочените в раздел IV т. 2 от документацията за обществена поръчка документи. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди подписване на договора, участникът избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. Изпълнителят представя Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора в BGN без ДДС, под една от следните форми: 1. парична сума — внася се по: Банка: „Българо-американска Кредитна Банка“ АД–офис Плевен IBAN: BG45 BGUS91603304113901, BIC: BGUSBGSF. 2.банкова гаранция — издадена в полза на Възложителя следва да е безусловна, неотменима и със срок на валидност по-дълъг с 30 дни от срока за изпълнение на договора. 3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя от застрахователя.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2017