Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 387671-2015

Normál nézet megjelenítése

04/11/2015    S213

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2015/S 213-387671

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK18631
Postai cím: Zugligeti út 9–25.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Címzett: Ferenc Zsuzsanna
E-mail: ferenc.zsuzsanna@mome.hu
Telefon: +36 13921151
Fax: +36 13921155

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: mome.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Gál és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: Falk Miksa u. 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Bendzsel-Varga Katalin
E-mail: iroda@galnet.eu
Telefon: +36 13730140
Fax: +36 13730141

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Gál és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: Falk Miksa u. 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Bendzsel-Varga Katalin
E-mail: iroda@galnet.eu
Telefon: +36 13730140
Fax: +36 13730141

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Gál és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: Falk Miksa u. 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Bendzsel-Varga Katalin
E-mail: iroda@galnet.eu
Telefon: +36 13730140
Fax: +36 13730141

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: központi költségvetési szerv (egyetem)
I.3)Fő tevékenység
Oktatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Generálkivitelezési szerződés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezési munkáinak elvégzésére.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000 Építési munkák, 45210000 Magasépítési munka, 71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk, 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 45100000 Terep-előkészítő munkák, 71421000 Kertépítési szolgáltatások, 45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező engedélyes tervdokumentáció és annak mellékletei szerint.
A MOME a Zugligeti út 9–25. szám alatti 20 100 m² területű parkban, több épületben található. A tervezett Műteremház és Médiaház a meglévő épületek közé, részben két lebontandó épület („C” épület és „Sándor Palota”) helyére épül. A bontásra ítélt épületek a telek keleti, összeszűkülő részben állnak, közel a Budakeszi úthoz.
A Műteremház és Médiaház a MOME távlati fejlesztési tervében a Technológiai Parkként megnevezett funkcionális egység 2. üteme. Az első ütem – a Műhelyház – befejezés előtt áll. Cél, hogy a Műhelyháznál megkezdett építészeti világ (karakter, anyagok, részletek, tömegformálás) folytatásra kerüljön, különös tekintettel arra, hogy ez a terület a MOME egyéb területétől elkülönülő egység.
Az épület által összefogott funkciók jelenleg szétszórva működnek a MOME területén, azonban a gazdaságtalan üzemeltetés maga után vonta az azonos funkciók egy épületbe történő telepítését.
Az épület főbb funkciói ajánlatkérő koncepciója alapján az alábbiak szerint alakultak ki:
A teljes beruházás 6 szinten összesen bruttó 4308 m2-t, illetve 3620 m2 hasznos alapterületet foglal magában.
Az épület két – egymástól eltérő karakterű – egységből áll: egy Műteremházból és egy Médiaházból.
Funkcióik:
— Műteremház
terület: összesen 2395 m2
funkciók: Műtermek, technológiával felszerelt műhelyek, Raktárak, Közösségi tér
— Médiaház:
terület: összesen 1026 m2
funkciók: film-, hang-, fotóstúdiók, stúdiótechnikai helyiségek, Kiszolgáló helyiségek
— Gyalogos híd
terület: összesen 231 m2 funkció: kapcsolódás a Műhelyházhoz
— Üzemeltetést kiszolgáló helyiségek
terület: összesen 459 m2
— közlekedők:
területe: 532 m2
— környezetrendezés, kerítés építés, útépítés:
területe: 1 920 m2.
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
Bontás:
„C” épület bontása: 1977-ben, ideiglenes épületként műhely funkcióval épült épület nyílászárói alumíniumból készültek, néhány helyen az utólagos átalakítások során gipszkarton falak épültek és eredeti parketta burkolat helyett linóleumos burkolattal lett lefedve.
„Sándos Palota” bontása: Az épület két részből, egy eredeti és egy későbbi hozzáépítésből áll. A két részt összenyitották, azok épületszerkezeti szempontból hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek.
Részletes információkat az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő engedélyes tervdokumentáció és annak mellékletei tartalmaznak.
Tervezés, engedélyeztetés: az építési engedélyes dokumentációnak (építési engedély határozatban foglaltak, és engedélyezési tervdokumentáció) teljeskörűen megfelelő, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú Kivitelezési Tervdokumentáció és a technológia beépítéshez szükséges technológiai tervek elkészítése.
Technológia beépítés: A tervezett új épületben a könnyűiparhoz tartozó technológiák megtanulására és begyakorlására szolgáló tereket alakítanak ki. A diákok a vezető oktatók útmutatásai alapján elsajátíthatják a különféle nemfémes anyagokkal való műveleteket, anyag előkészítéseket és megmunkálásokat akár mesterfokon. A tanulási művelet elsajátításához elengedhetetlen a stúdiók, laborok és műtermek beépített technológiai berendezéseinek beépítése és üzembehelyezése az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő engedélyes tervdokumentáció és annak mellékletei szerint.
Kivitelezés:
A ház homlokzatképzése is folytatja a Műhelyházon alkalmazott fordulatokat: tehát sötét (szürke vagy fekete) tégla. A téglalap alaprajz Műhelyház felőli oldalán műtermek, műhelyek, laborok találhatóak, a másik oldalán pedig a film-, fotó és hangstúdiók. A két épületrészt elválasztja a középre kerülő közlekedő és szociális funkciókat tartalmazó egység.
Az épület alapozása síkalapozás, az épület alatt lemezalap készítése válik szükségessé. A lemezalap vastagsága általában 40cm, a belső pillérek mezőjében 90cm, a vastagságok közötti váltás 45 fokos szögben történik.
A terep lejtéséből adódóan a fentről lefelé áramló vizek a pincefal felső oldala mentén feltorlódhatnak, és nyomás alá helyezhetik a pincefalat.
A két oldalsó rész ötszintes, két pinceszint, földszint, két emelet, a középső rész a felső gépészeti szinttel kiegészülve hatszintes.
Részletes információkat az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő engedélyes tervdokumentáció és annak mellékletei tartalmaznak.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 15 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
1. Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint, a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból történő késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni. Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Megrendelői Ütemtervben rögzített valamely kötbérterhes részhatáridő tekintetében esik késedelembe, úgy a késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 0,3 % – 2 % /naptári nap (2. számú értékelési részszempont). Amennyiben a Befejezés Határidejével esik a nyertes ajánlattevőként szerződő fél késedelembe, ugyancsak az előbbiekben meghatározott mértékű késedelmi kötbért tartozik fizetni minden egyes késedelmes nap után. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-át (húsz százalékát).
2. Szerződésszegési kötbér: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint, ha olyan okból, amiért felelős, bármely, egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettsége megszegése miatt, szerződésszegési kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a szerződésszegésenként nettó 100 000,- Ft, amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendő.
3. Teljesítés elmaradására kikötött kötbér: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint, meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett, amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél érdekkörébe tartozó bármely ok a szerződés meghiúsulását/megszűnését eredményezi. A teljesítés elmaradására kikötött kötbér mértéke a tartalékkeret nélkül nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 15 (tizenöt) %-a.
4. Hibás teljesítési kötbér: nyertes ajánlattevőként szerződő fél a vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint, nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból történő hibás teljesítése esetére hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben ajánlatkérő a hiba kijavítását, vagy valamely munkát mással, illetőleg a nyertes ajánlattevőként szerződő fél mellett más személy bevonásával is végezteti el, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél helyett vagy mellett bevont harmadik személy vállalkozó bevonásának igazolt költségén felül az ajánlatkérőt a javítási munkálatért e harmadik személy vállalkozónak kifizetett nettó vállalkozási díj 10 (tíz)%-t kitevő kötbér illeti meg.
A Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (teljesítési biztosíték) ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosítékot ír elő. A Teljesítési Biztosítékot nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles átadni az ajánlatkérőnek. A Teljesítési Biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pont szerint az ajánlattevő választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Kbt. 126. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (Jótállási biztosíték) ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosítékot ír elő. A Jótállási Biztosítékot nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásának napján köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A Jótállási Biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pont szerint az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a nyertes ajánlat szerinti 24–60 hónap jótállást (3. számú értékelési részszempont) köteles vállalni. A jótállás kezdő időpontja a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezésének az időpontja.
Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél előleget igényel, úgy köteles az igénybe venni kívánt előleg mértékével azonos mértékű, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosítéknak a rendelkezésre bocsátásra, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a biztosítékok határidőben történő szolgáltatásáról.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozási díj kiegyenlítésére a Kbt. 130. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdéseiben, illetőleg a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12–14. §-ában foglaltak az irányadóak.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt teljesítést követően, utólag benyújtott (rész)számla alapján, átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mint vállalkozó fizetési számlájára.
Ajánlatkérő késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben a felek tartalékkeretet kötnek ki a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapján, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 5 %-a.
A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján, az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa valamint a tervezési díjrész nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mint vállalkozó előleget igényel, úgy köteles az igénybe venni kívánt előleg mértékével azonos mértékű, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátására. Az előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mint vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek
a) az ajánlatkérő fizetési számlájára (óvadékként) történő befizetésével;
b) bank vagy biztosító által nyújtott garancia biztosításával; vagy
c) banki készfizető kezesség biztosításával; vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az előleg kifizetésének feltétele a biztosíték rendelkezésre bocsátása. Ajánlatkérő az előleget előlegbekérő levél alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül.
Az előleggel történő elszámolást ajánlatkérő úgy teljesíti, hogy – a Tervezési Díjrész tekintetében kibocsátott részszámlák kivételével – az egyes részszámlák alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mint vállalkozó részére fizetendő vállalkozási díjrész összegét 5 %-kal csökkenti.
Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél 6 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállítására jogosult. A fizetési ütemezésre, számlázásra vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései alapján nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál.
A számla kifizetésére az ajánlatkérő által – a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint – igazolt teljesítés alapján kiállított számla benyújtását követően kerülhet sor, figyelemmel a Kbt. 130. § (2) bekezdésében és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12–14. §-ában foglaltakra.
A Kbt. 130. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásából eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: Magyar Forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, aki a 2) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a 2) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.
4) A Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelten 8. § (1) bekezdése szerint, aki nem szerepel az Étv.) 1997. évi LXXVIII. törvény) szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga előírja).
Az igazolás módja:
1. A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kr. 2–11. §-ai szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező külön-külön) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében a részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésében arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
3. A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében a részvételre jelentkező választása szerint:
— nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet;
— vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet maga nyilatkozik cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva, hogy nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá.
4. A részvételre jelentkező a kizáró okok igazolása során a Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014-án a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. § -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, és a 1.6.2012-én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatókban foglaltak szerint köteles eljárni.
5. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság Elnökének 16.5.2014-án a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről” tárgyú útmutatójában nem szereplő, de a gazdasági szereplő által felhasznált (felhasználni kívánt) magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartások megjelölésére, amelyekből az ajánlatkérő ingyenesen jogosult valamely adatot, tényt ellenőrizni.
6. A kizáró okokról szóló igazolásnak, ill. nyilatkozatnak a felhívás feladásától nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
7. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő a tényleges tulajdonos lakóhelyét a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi.
8. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalására, mely szerint amennyiben a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor a részvételre jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint kizáró okok igazolására.
9. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a Kbt. 56. § (1) bek. a)–f), h), i) pont, a k) pont ka) és kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján részvételre jelentkezőnek a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.
Ha a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a részvételre jelentkező működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas- és/vagy mélyépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
Külföldi részvételre jelentkezők esetében, amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi konzorciumi tag cégszerűen aláírt nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva).
P/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja alapján a részvételi jelentkezésbe csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó összesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (magas- és/vagy mélyépítési munkák) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, amennyiben a részvételre jelentkező a III.2.2 rovat P/1 és P/2. alkalmassági követelmény igazolására előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló és az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló és az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a III.2.2.) pontban megfogalmazott igazolási módok helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 14. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas- és/vagy mélyépítési munkák) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 1 500 000 000 HUF-ot.
P/1.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 2 lezárt üzlet év bármelyikében:
a) a tőkeerősségi mutatója (saját tőke/mérleg főösszeg) kisebb, mint 0,15;
b) a Likviditás = (forgóeszköz-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,0.
(Részvételre jelentkező akkor nem felel meg a jelen P/1.2. pontban írt alkalmassági minimumkövetelménynek, amennyiben a fenti a) és b) pontokban írt egyik követelménynek sem tud megfelelni.)
A fenti likviditási mutatókat Ajánlatkérő 2 tizedesjegy pontossággal állapítja meg.
P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magas- és/vagy mélyépítési építési munkák) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 1 500 000 000 HUF-ot.
Amennyiben a részvételre jelentkező a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában azért nem tudja igazolni az árbevételét, mert az időszak kezdete után jött létre, vagy kezdte meg működését (újonnan piacra lépő szervezet), úgy a részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas- és/vagy mélyépítési építési munkák) származó nettó árbevétele nem éri el az 1 500 000 000 HUF-ot.
Közös részvételi jelentkezés esetén a P/1.1 és P/1.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményeknek elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők egyike megfelel, míg a P/2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a), illetőleg a 15. § (3) bekezdés a) pontjai alapján részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónap legjelentősebb referenciáinak ismertetését cégszerű nyilatkozattal és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint, legalább az alábbi tartalommal:
— az elvégzett munkák felsorolása,
— saját teljesítés %-os mértéke,
— az ellenszolgáltatás nettó összege (és ezen belül a saját teljesítés értéke) forintban meghatározva,
— a teljesítés ideje (év/hónap/nap részletezettséggel) és a teljesítés helye,
— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
— a szerződést kötő másik fél nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés)
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést nyertes közös ajánlattevőként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
— nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére, mely alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához a részvételre jelentkező felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a részvételre jelentkező teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan részvételre jelentkező alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
M/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.)
A felelős műszaki vezetők esetén a szakmai önéletrajznak továbbá tartalmaznia kell a műszaki vezetői gyakorlati idejét és a felelős műszaki vezetői regisztrációs számát, amellyel az adott műszaki vezető a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti elektronikus névjegyzékben szerepel.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a III.2.3.) pontban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, ezért ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a fentiekben meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt):
a) legalább 1 darab, magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, melynek építési költsége legalább nettó 1 500 000 000 HUF, valamint a beépített szintterület legalább 2 700 m² volt;
b) legalább 1 darab, mélyépítési (résfalazási és/vagy cölöpözési és/vagy egyéb mélyalapozási munka) munka tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, melynek építési költsége legalább nettó 100 000 000 HUF volt;
c) legalább 1 darab, legalább 330 m² alapterületű filmstúdió és/vagy színházterem és/vagy zeneterem építésére vonatkozó referenciával;
d) legalább 1 darab, közintézményre vonatkozó generál tervezői referenciával, ahol a létesítmény alapterülete legalább 2 700 m² volt.
Ajánlatkérő elfogadja az olyan referenciát is, amely esetében a műszaki átadás-átvétel teljes körűen megtörtént, azonban a jótállási időszak még tart, valamint elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, amennyiben az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szolgáltatást a részvételre jelentkező, illetve a kapacitást nyújtó szervezet teljesítette.
Egy referencia a fenti alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M/2/1) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, projekt menedzser tapasztalattal rendelkező szakember aki, legalább 2 darab megvalósult létesítmény tervezés- és kivitelezés koordinációjában vezető szerepet töltött be, ahol az egyik létesítmény legalább 2 700 m² alapterületű volt;
M/2/2) legalább 1 fő, építészmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet I melléklet I.2. rész 2. pont szerinti „É” (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) besorolással, vagy – amennyiben nem rendelkezik kamarai regisztrációval – a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá rendelkezik Vezető Tervező szakmai címmel, és 5 év tervezési gyakorlattal, és vezető tervezőként részt vett legalább 1 megvalósult oktatási intézmény tervezésében (Más tagállamban szerzett végzettség és szakmai gyakorlat esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettség és szakmai gyakorlat megfelelő).
M/2/3) legalább 4 fő felelős műszaki vezető az alábbiak szerint:
M/2/3/a.) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki felelős műszaki vezetőként részt vett egy legalább nettó 1 500 000 000 HUF értékű, sikeres átadás-átvétellel lezárt magasépítési beruházás megvalósításában;
M/2/3/b.) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy hatályos átsorolás előtti) épületgépész jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, akik előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 60 hónapos tapasztalattal rendelkezik;
M/2/3/c.) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy hatályos átsorolás előtti) elektromos jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 60 hónapos tapasztalattal rendelkezik;
M/2/3/d.) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy hatályos átsorolás előtti) közlekedési építmények jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 60 hónapos tapasztalattal rendelkezik.
A fenti M/2/3/a–d.) pontokban írt szakemberek esetében a más tagállamban szerzett végzettség esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettséggel kell rendelkeznie az adott szakembernek. A szakirányok mellett feltüntetett létszám biztosítása alkalmassági minimumkövetelmény.
M/2/4 legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szakember, aki stúdió technológia tervezés és kivitelezés területén tapasztalattal rendelkezik; valamint
M/2/5 legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szakember, aki ipari technológia telepítés területén tapasztalattal rendelkezik; valamint
Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető.
Ajánlatkérő M/2 alpontban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint, az M/2 alpontban írt kategóriájú, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig!
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.
Az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet.
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ajánlati ár (nettó, HUF). Súlyszám 70

2. Késedelmi kötbér mértéke (%/nap). Súlyszám 7

3. Jótállás időtartama (hónap). Súlyszám 8

4. Szakmai ajánlat. Súlyszám 15

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.11.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.11.2015 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
18.1.2016
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.3)1. A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség a részvételre jelentkezőt terheli.
VI.3)2. Ajánlatkérő a megfelelő részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban részvételi dokumentációt készít, amely különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkról ad tájékoztatást, illetve a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazza.
VI.3)3. A részvételi jelentkezéseket írásban, zárt, és sértetlen, bontatlan csomagolásban, 1 eredeti papír alapú példányban, a részvételi felhívás A.III. mellékletében megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezést a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban is be kell nyújtania elektronikus adathordozó eszközön, és a részvételi jelentkezőnek (közös részvételi jelentkezés esetén a vezető részvételre jelentkezőnek) cégszerűen aláírt nyilatkozatot is be kell nyújtania a tekintetben, hogy a részvételi jelentkezés elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file)) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a részvételi jelentkezés papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó!
VI.3)4. A részvételi jelentkezésben a nyilatkozatokat az arra jogosultnak cégszerűen alá kell írni, a lapokat spirálozással, vagy más módon zárt kötésbe kell fűzni. Minden tartalommal rendelkező oldalt folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy kézjegyével (szignó) kell ellátni. Tartalommal nem rendelkező oldalaknak csak a teljesen üres – fehér – oldalak minősülnek.
VI.3)5. A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti az eredeti részvételi jelentkezési példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál különösen a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alkalmazásában a garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat.
VI.3)6. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
VI.3)7. A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.
VI.3)8. A részvételre jelentkezőknek részvételi jelentkezésükben nyilatkozniuk kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez.
VI.3)9. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételi jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A részvételi dokumentáció másra át nem ruházható. A részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A részvételi dokumentáció elektronikus formában áll rendelkezésre és jelen részvételi felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető térítésmentesen. A dokumentáció megküldése az ajánlatkérő A. I. mellékletben megjelölt képviselőjétől e-mailen vagy faxon igényelhető. A kérelemben meg kell jelölni az részvételre jelentkező nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, a kapcsolattartó nevét és e-mail címét. A kérelemben egyértelműen hivatkozni kell az eljárást megindító felhívásra (TED szám feltüntetésével és az eljárás megnevezésével). Ajánlatkérő képviselője a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül gondoskodik a részvételi dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről – a kérelemben megjelölt címre (e-mail címre).
VI.3)10. Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi felhívásban vagy a részvételi dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, és az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy részvételre jelentkezőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
VI.3)11. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
VI.3)12. A részvételi dokumentációban található minta kitöltésével a részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a részvételre jelentkező adatait.
Közös részvételre jelentkezés esetén a képviselő részvételre jelentkező kapcsolattartásra megjelölt adatait kell megadni!
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a részvételi szakaszban ajánlat nem tehető, ajánlat benyújtása az eljárás részvételi szakaszában a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után!
VI.3)13. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, amennyiben a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő kéri a Ptk. 6:419. §-a szerinti kezességi nyilatkozat benyújtását a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján. A kezességet vállaló köteles a részvételi jelentkezésben megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
VI.3)14. A részvételre jelentkezés során során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A referenciák (eljárást megindító felhívás III.2.3. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (eljárást megindító felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó banki napján érvényes árfolyam.
VI.3)15. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
VI.3)16. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdésében meghatározott munkaidőnek hétfőtől csütörtökig terjedő időszakban 10:00–16:00 órát, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanapra esik, szombaton 10:0–14:00 órát érti és alkalmazza.
VI.3)17. A részvételi jelentkezéseket munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 10:00–16:00 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanapra esik, szombaton 10:00–14:00 óráig, a részvételi határidő lejártának napján 10:00–11:00 óráig lehet benyújtani.
VI.3)18. Az eljárás hivatalos nyelve a magyar, így minden közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. A részvételi jelentkezés magyar nyelven kívüli más nyelven nem nyújtható be. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell csatolni. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 36. § (3) bekezdés). A fordításokat a részvételre jelentkező részéről a cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának az alábbi záradékkal kell ellátnia: „A Magyar nyelvű fordítás tartalmában és értelmében teljes egészben megegyezik az idegen nyelvű irat tartalmával” A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a III.2.3. M/2. pontja szerinti valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar műszaki nyelv tárgyalóképes ismeretével, úgy a nyertes ajánlattevő köteles vállalni, hogy a szerződés teljesítése során ezen szakember munkájához szaktolmács jelenlétét biztosítja, amelynek díját az ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatásnak magában kell foglalnia, azért az ajánlattevőt további díjazás nem illeti meg.
VI.3)19. Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételre jelentkezésnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek. Közös részvételre jelentkezés esetén közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésükbe csatolniuk kell az együttműködési megállapodásukat.
VI.3)20. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezők), alvállalkozók, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában egyszerű másolatban mindazon személyek aláírási címpéldányát (ill. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját), akik a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésére jogosultak, annak igazolására, hogy a részvételi jelentkezést, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat a részvételre jelentkező, alvállalkozó, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletére jogosult személy írta alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó közokiratba vagy teljes bizonyítható erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely tartalmazza a Meghatalmazó és a Meghatalmazott aláírását is.
Amennyiben a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők bármelyike), az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Harmadik Rész) hatálya alá, úgy a részvételi jelentkezésbe az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát szükséges csatolni:
— olyan okirat, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ki a részvételre jelentkező, alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy,
— továbbá olyan teljes bizonyító erejű (ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú által hitelesített) magánokirat, amelyből egyértelműen megállapítható a képviseletre jogosult személy aláírása.
VI.3)21. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.2.2) P/1–P2. valamint III.2.3. M/1–M/2.
VI.3)22. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a műszaki megfelelés alátámasztására szakmai ajánlat benyújtását teszi kötelezővé az ajánlattételi szakaszban részletezettek szerint.
VI.3)23. A felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A felhívás IV.2.1. pontjában az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az 1. részszempont vonatkozásában a a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
A 4. részszempont esetében pedig a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.2. pontja szerinti sorba rendezés és a III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása az alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint:
A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása három szakértő bevonásával, sorba rendezéssel történik. A szakértők az ajánlattételi dokumentációban meghatározott szakmai szempontok (preferenciák) alapján rangsorolják az ajánlatokat, azokhoz ajánlatonként és vizsgálati elemenként helyezésszámot rendelve – ennek megfelelően a szakmailag legjobb ajánlat az 1., az ezt követő a 2. helyezést kapja és így tovább. Az egyes ajánlatok azonos helyezést is kaphatnak. A szakértők a bírálat során indoklással ellátott szöveges értékeléssel támasztják alá az adott ajánlat adott vizsgálati elemre kiosztott helyezési értékét. Mind a 3 szakértő az ajánlatokat vizsgálati elemenként külön-külön sorba rendezi, az ajánlatkérő számára előnyösebb ajánlatot előre sorolva, majd az egyes ajánlattevők helyezési számait összegzik. Az így kapott összegek szerinti emelkedő sorrendbe állítva az ajánlatokat kialakul az egyes ajánlatok végső helyezése – ennek megfelelően a legkisebb összegű helyezési számokat kapó ajánlat az 1., az ezt követő a 2. végső helyezést kapja, és így tovább. Amelyik ajánlat a legkisebb végső helyezést (1) kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalmazásával kap pontot:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlatra adott végső helyezés (1)
A vizsgált: a vizsgált ajánlatra adott végső helyezés
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A 4. részszempont esetében az objektív tényezők és vizsgálati elemek bemutatását, az azok értékelésével kapcsolatos kedvező és kevésbé kedvező megítélések ismertetését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A 4. önállóan értékelésre kerülő részszempont (Szakmai ajánlat) vonatkozásában Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia az ajánlatában:
— Organizációs terv és leírás,
— Projekt megvalósítási munkamódszer leírás,
— Műszaki ütemterv
A fent hivatkozott – és a részvételi dokumentációban kifejtett – bírálati részszempontoknak megfelelő – cégszerű aláírással ellátott – dokumentumokat ajánlattevőknek csatolniuk kell ajánlatukban.
VI.3)24. A felhívás IV.2.1. pontjában az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának az értékelési részszempontjai esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a részvételi dokumentáció tartalmazza.
VI.3)25. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 2–3. részszempont vonatkozásában az alábbiak szerinti határozza meg azt a mértéket, amelynél kedvezőtlenebb megajánlás nem lehet:
— 2. részszempont: minimum 0,3 %/nap,
— 3. részszempont: minimum 24 hónap.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 2.-3. részszempont vonatkozásában összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad és ebben az esetben az ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál:
— 2. részszempont: maximum 2.0 %/napm
— 3. részszempont: maximum 60 hónap,
VI.3) 26. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, illetve arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, mely kötelezettség szerződéskötési feltételnek minősül.
VI.3) 27. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés részeként nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára érvényes felelősségbiztosítási szerződést fog kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszti, az alábbi követelményeknek megfelelően:
(a) teljes körű (all risk) építési-szerelési biztosítás a Szerződés alapján elvégzendő Munkákra és minden a Szerződéses cél elérése céljából az Építési Területen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre, továbbá a felelősségbiztosítás a harmadik személyeknek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra, valamint az ajánlatkérőnek, mint Megrendelőnek okozott minden vagyoni kárra, a toronydarura, az Építési Terület átvételétől a Végleges Átadás befejezésétől számított 60 (hatvan) napig, minimum a Vállalkozási Díj összegének megfelelő biztosítási összeg értékéig;
(b) felelősségbiztosítás a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mint Vállalkozó által a kivitelezés kapcsán, azzal összefüggésben foglalkoztatott személyzetére, az Építési Területen tartózkodó egyéb személyek baleset és sérülések esetére a kivitelezés teljes időtartamára, minimum évi 500 000 000 HUF azaz ötszázmillió forint és minimum 100 000 000 HUF azaz százmillió/káresemény biztosítási összeg értékében;
(c) a fenti (a) pontban meghatározott építési-szerelési biztosítás tekintetében társbiztosítottként fel kell tüntetni ajánlatkérőt, mint Megrendelőt is.
VI.3)28. Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 80. § alapján részvételi jelentkezésének, egy részét üzleti titoknak (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] minősíti, és ez által annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell az ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat a részvételi jelentkezésben elkülönített módon kell elhelyezni.
VI.3)29. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ezt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette.
VI.3)30.Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (3) bekezdésére tekintettel indítja meg. E körben felhívja a figyelmet a Kbt. 40. § (4) bekezdésére is.
VI.3)31. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban nem ír elő ajánlati biztosítékot.
VI.3)32. A részvételi jelentkezések bontása
Időpont: 30.11.2015. 11:00 óra.
Hely: Gál és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. félemelet 1.)
A részvételi jelentkezések felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét).
A részvételi jelentkezések bontásakor ajánlatkérő a Kbt. 62. § rendelkezéseinek megfelelően jár el.
VI.3)33. A részvételi jelentkezésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. valamint annak végrehajtási rendeletei [különösen a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet] szerint kell eljárni. A közbeszerzés során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.3)34. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen részvételi felhívás III.2.3) pont M/2/5 pontjában meghatározott ipari technológia telepítés alatt az alábbiakat érti: a stúdiók (filmstudió, hangstudió, fotóstudió, vetítő, kiszolgáló helyiségek), laborok és műtermek (agyag, gipsz, beton, üveg, textil előállítás, és megmunkálás)- akár ipari termelés során is használható és hasznosítható berendezéseinek, eszközeinek a szakszerű tervezése, beépítése, és üzembe helyezése.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
30.10.2015