Építési beruházás - 387748-2015

Normál nézet megjelenítése

04/11/2015    S213

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2015/S 213-387748

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., II. emelet
Címzett: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998334
Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mnv.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: vagyonkezelés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A „Gül Baba türbe” és környezetének komplex rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Budapest, II. kerület közigazgatási területen elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartás szerinti 13431/3 helyrajzi számú, „kivett emlékmű” besorolású ingatlanon elhelyezkedő „Gül Baba Türbe”, illetve annak környezetét képező, Budapest 13431/1 és 13431/2 helyrajzi számú, „kivett park”, illetve „kivett saját használatú út” besorolású ingatlanok.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A „Gül Baba türbéje” és környezetének komplex rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretében.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák, 45212350 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek, 45210000 Magasépítési munka, 45111100 Bontási munka, 45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka, 45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen, 45212321 Előadóterem, hangversenyterem építése

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Jelen szerződés tárgya a „Gül Baba türbe” és környezetének rekonstrukciója kivitelezési vállalkozási szerződés keretein belül. A „Gül Baba türbe” a Z-KK-II-01 illetve Z-KK-II-03 besorolású lakóövezetben áll. A műemlékileg védett területen és a közpark területén új rendeltetésű építmény nem létesíthető, a térszín feletti beépítés új rendeltetéssel nem növelhető. A türbe közvetlen környezetének (türbe, kerengő-belső udvar, Wagner-villa maradványai) és környezetének (lakóövezeti közpark) megújítását úgy kell végrehajtani, hogy a két rendeltetés teljes harmóniában ötvöződjön. Az egymás mellé rendeltség követelményei szerint kell megfelelni a beépítés és műemlékvédelem, a gépkocsi közlekedés és parkolás, a gyalogos közlekedés és zöldfelületrendezés hármas követelményrendszerének.
A kivitelezés funkcionális tartalma:
— türbe környezetének megtisztítása a nem alkalmazkodó épületmaradványoktól,
— türbe rekonstrukciója és restaurálása,
— türbe körüli kerengő és belső kert kialakítása,
— kerti szerszámkamra építése,
— a korabeli Wagner-villa pinceszinti maradványainak hasznosítása,
— a türbe tágabb környezetének, a lakóövezeti közparknak a kialakítása.
A rekonstrukció az alábbi főbb munkarészekből és mennyiségekből áll:
— bontási munkák,
— műemléki kivitelezés,
— régészeti feltárásnak megfelelő kivitelezés,
— belsőépítészeti munkák,
— épületgépészeti, erős-és gyengeáramú kivitelezési munkák,
— akadálymentesítési munkák,
— kert-és környezetrendezési munkák,
— külső közművekkel kapcsolatos kivitelezési munkák,
— restaurátori munkák.
— alépítményi munkák: 403,11 m²
— épületbővítés bruttó szintterülete: 587,7 m²
— Wagner-villa megsérült, rekonstruálandó épületrészei: 454,6 m²
— Wagner-villa meglevő, felújítandó épületrészei: 179,6 m²
— türbe építmény rekonstrukciója, restaurálási feladatokkal: 48,6 m²
— kert- és környezetépítés szerkezetépítési munkákkal együtt, régészeti felügyelettel: 4 352,5 m²
— meglevő utak felújítása és nyomvonalkorrekciója, parkolóbővítés, közművekkel: 1 850,5 m²
— teraszok: 322,2 m²
A felújítás során figyelemmel kell lenni az akadálymentesítés és a fenntarthatóság követelményeire.
A Kormány 2/2015. (I. 22.) rendelete értelmében a Gül baba türbe és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősül.
Az építési helyszín jellemző adatait, a tervezett építészeti megoldások főbb jellemzőit, a restaurálási és régészeti követelményeket a részvételi dokumentáció tartalmazza.
A részletes műszaki leírást és az ajánlattételhez szükséges dokumentumokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 395 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben előírja késedelmi kötbér, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, valamint a kötbérrel nem biztosított szerződésszegés esetére szerződésszegési kötbér, amelynek részleteit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: Ha olyan okból, amelyért a vállalkozó felelős (a Ptk. 6:142. § szerint nem mentesíthető) bármely rész-vagy véghatáridő tekintetében késedelembe esik a késedelembe esés napjától a késedelem időtartamára napi maximum 1 % késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximuma 15 %. A késedelmi kötbér alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj.
Hibás teljesítési kötbér: Ha olyan okból, amelyért a vállalkozó felelős a teljesítés hibás, és Vállalkozó szavatossága, jótállás alapján a hibát nem javította ki, a hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke. Maximális mértéke 15 %
Meghiúsulási kötbér: Ha olyan okból, amelyért a vállalkozó felelős a szerződés meghiúsul /megszűnik – ideértve a Megrendelő a Ptk. 6:151 §. (1) és (2) bekezdés alapján történő elállását, illetve a Szerződésben a Vállalkozó szerződésszegése esetére a Megrendelő javára biztosított elállási, ill. felmondási jog gyakorlását is – a Vállalkozó a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj maximum 30 %-ának (haminc százalékának) megfelelő meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a megrendelőnek.
Szerződésszegési kötbér: A vállalkozót terheli, ha olyan okból, amiért felelős (a Ptk. 6:142. § szerint nem mentesíthető) bármely, egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi és – amennyiben az orvosolható – azt a Megrendelő által biztosított póthatáridőn belül nem teszi szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja. A szerződésszegési kötbér mértéke naponta maximum 500 000,- Ft. A szerződésszegési kötbér maximum a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 15 %-a.
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben előírja továbbá előleg visszafizetési, teljesítési, valamint a jótállási biztosíték alkalmazását, amelynek részleteit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Előleg visszafizetési biztosíték: A megrendelő által fizetendő előleg visszafizetési kötelezettségének biztosítására, saját költségén biztosítékot köteles nyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték mértéke az igénybe venni kívánt előleg összegével azonos. Vállalkozó maximálisan a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5 %-ig (öt százalékáig) igényelhet előleget. A vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig köteles a megrendelő részére benyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték nyújtása a Kbt. 126.§ (6) a) szerinti módok bármelyike szerint az előleg rendelkezésre bocsátási feltétele.
Teljesítési biztosíték: A vállalkozó a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos megrendelői igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a megrendelő javára teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A teljesítési biztosíték értéke a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 5 %-ával (öt százalékával) egyezik meg.
Jótállási biztosíték: A vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően, saját költségén, a megrendelő javára kiállított jótállási biztosítékot nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. A jótállási biztosíték összege a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 130. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)–(4) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §. is alkalmazandó. A kifizetésekre irányadó továbbá a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. és 14. §-a is.
Az ajánlattevő, az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett feladatairól kiállított számláját az ajánlatkérő által az adott teljesítési szakasz vonatkozásában elfogadott teljesítést követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be az ajánlatkérő részére kísérőlevéllel együtt. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt a díjösszeget is, amelyre nézve az ajánlattevő az adott teljesítési szakasz tekintetében jogosult. Az előleg, a részteljesítéshez és a végteljesítéshez kapcsolódó számlák kifizetése tekintetében a 306/2011 (XII.23.) korm. rendelet 13. §-a irányadó.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (2) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt (tartalékkeret nélküli) teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő előleg kifizetését kérni. Amennyiben nyertes ajánlattevő az előleget igénybe kívánja venni, Ajánlatkérő – az igényelt előleg összegével megegyező mértékű -előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki az előleg igénylésétől (előlegbekérő) kezdődően, amelyet a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában kell rendelkezésre bocsátani nyertes ajánlattevőnek. Az előleg kifizetésének a feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt az eredeti példányban benyújtandó előleg-visszafizetési biztosítékkal egy időben, legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett a vállalkozási díj egyes részleteibe kerül beszámításra.
A vállalkozási díj átalánydíj, amely az Árazott Költségvetés és az azon alapuló, fizetési ütemterv szerint, százalékos felmérés alapján kerül megfizetésre az ajánlattevő részére. Ajánlatkérő havi részszámla benyújtását teszi lehetővé, figyelemmel a számlázási ütemtervben foglaltakra.
A tartalékkeret felhasználásának módja a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján: A vállalkozói díj 5 %-a mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel. A pótmunka elszámolás és a tartalékkeret igénybevételének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Többletmunka elszámolására nincsen lehetőség.
Az Áfa törvény 142. § (1) bekezdése szerint az Áfá-t a szolgáltatás igénybevevőjeként az ajánlatkérő vallja be és fizeti meg.
A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozási díj 10 %-a.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.
b) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
c) A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
d) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
e) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
f) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet)
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő önálló és közös részvételi jelentkezés esetében is kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
— Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja),
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:
— Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) – d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— A részvételre jelentkező nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
— A részvételre jelentkezőnek választása szerint:
a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)- d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá,
vagy
b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok igazolási módjánál irányadó továbbá:
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.), valamint „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.).
A kizáró okok saját nyilatkozattal történő igazolása esetén felhívja ajánlatkérő részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Részvételre jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a jelentkezéshez a részvételi felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha a részvételre jelentkező a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése, valamint a 14. § (4a) és (5) bekezdése.
P2) Részvételre jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a részvételi jelentkezéshez cégszerűen aláírt nyilatkozatát a részvételi felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező (közös jelentkező), mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelmények esetében irányadó továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése, valamint a 14. § (4a) és (5) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, a (6) bekezdés c) pontja, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben:
P1.1) A mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, valamint a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 1,3 milliárd forintot.
P1.2) A felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában ajánlatkérő az eredmény kimutatás és a cégkivonat alapján megállapítja, hogy egymást követő két lezárt üzleti évben részvételre jelentkező saját tőkéje nem érte el a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkét, a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodtak, és e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság nem határozta el átalakulását vagy egyesülését (Ptk. 3:133. § (2)). A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 1,3 milliárd forintot.
P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nyilatkozata alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti év átlagában
— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a nettó 2 300 000 000 HUF,
— a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele nem érte el a nettó 1,5 milliárd forint összeget.
Amennyiben ajánlattevő a P2. pont szerinti nyilatkozatait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 2 milliárd forintot, illetve a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a nettó 1,3 milliárd forintot.
Közös részvételre jelentkezők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. § (4) bekezdésben előírtak szerint történik. (Az előírt alkalmassági követelményeknek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.)
Közös jelentkező, illetve alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti és P2) pontban foglalt árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerű nyilatkozattal és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés – év/hónap/nap szerint megjelölt – idejét és helyét, a létesítmény műemléki törzsszámát (M1.1), továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A nyilatkozatban és az igazolásban legalább olyan részletezettséggel kell ismertetni a referenciamunkát, hogy abból az az alkalmassági feltételek mindegyike megállapítható legyen.
Amennyiben a részvételre jelentkező a referenciát közös ajánlattevőként/közös vállalkozóként (konzorciumban) teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a részvételre jelentkező a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy részvételre jelentkező az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, a (6) bekezdés b) pontja, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához a részvételre jelentkező felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a részvételre jelentkező teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt érő kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan a részvételre jelentkező alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
M2) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező kimutatását a felhívás feladásának napját megelőző naptári évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámáról.
M3) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján részvételre jelentkezőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöket – megnevezésük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat (a korábbi projektek ismertetésénél a tapasztalatszerzés kezdő és végidőpontjait legalább hónapban feltüntetve) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Részvételre jelentkező nyertessége esetén az M3) pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára kell szerepelniük a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. § -aiban foglaltakra.
Amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott szakember, már a részvételi jelentkezés benyújtásakor rendelkezik a szerződéskötési feltételként előírt jogosultsággal (lásd VI.3.7. pontban), abban az esetben a részvételre jelentkező a jelentkezésben is megadhatja a szakember kamarai számát, szakma gyakorlási jogosultságára vonatkozó adatokat.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik:
M1) a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt)
M1.1) legalább 1 db, egy szerződés keretén belül teljesített, olyan műemléki épület felújítására vonatkozó referenciával, amelynek értéke elérte vagy meghaladta a nettó 1 500 000 000 HUF összeget
M1.2) legalább 1 db, műemléki környezetben végzett mélyépítési (térburkolás, közműkiváltás, térvilágítás) munkára és komplett akadálymentesítésre vonatkozó referenciával, amely legalább 3 000 m² természetes-kő térburkolat kivitelezését tartalmazza és a szerződés ellenértéke elérte vagy meghaladta a nettó 600 000 000 HUF.
M1.3.) legalább 1 db olyan műemléki létesítmény felújítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 150 m² kiállítótér kialakítását, valamint műemléki és/vagy restaurátor munkákat is, továbbá a szerződés ellenértéke elérte vagy meghaladta a nettó 400 000 000 HUF.
A referenciák mindegyike a a teljes beruházásra vonatkozó alkalmasságot igazol.
Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásnak az ajánlatkérő a kulturális örökség védelméről szóló törvényben műemléken végzett, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési beruházást ért (2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pont – beleértve az ideiglenes műemléki védettséget is) Műemléki környezet alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvény 39.§ (2) bekezdésében definiált fogalmat kell érteni.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
Ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattavői (konzorciumi) megállapodás keretében teljesített referenciát is, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdésében foglaltak szerint.
Egy referenciamunka a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző naptári évben legalább 20 főt elérő éves átlagos statisztikai létszámmal. Közös jelentkező, illetve alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén a statisztikai létszámadatok összeadódnak.
M3) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.3.1. 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű és 36 hónapos kivitelezési szakmai tapasztalattal rendelkező szakember, aki felelős műszaki vezetőként részt vett egy legalább nettó 1,5 milliárd Ft értékű, sikeres átadás-átvétellel lezárt magasépítési beruházás megvalósításában;
M.3.2 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, és műemléki épületek felújításában legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkezik;
M.3.3. 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, és a legalább 36 hónapos épületgépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M.3.4 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, rendelkező szakember, aki legalább 36 hónapos épület villamossági szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkezik;
M.3.5 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, közlekedési építmények szakterületen legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkezik;
M.3.6. 1 fő, restaurátor művész vagy okleveles restaurátor művész végzettségű szakember (49/2013 (XI.20.) Kormány rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti képzettség), aki műemléki épületek kivitelezésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Közös részvételre jelentkezők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. § (4) bekezdésben előírtak szerint történik.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a felhívás III.2.3. M/1. pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő referenciák alapján rangsorolja az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőket az alábbiak szerint: A) A részvételre jelentkező(k) által bemutatott és igazolt, a felhívás III.2.3. M/1.1 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt teljesítő referenciák közül a legnagyobb értékkel bíró referencia (Súlyszám: 70); B) A részvételre jelentkező(k) által bemutatott és igazolt, a felhívás III.2.3. M/1.2 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt teljesítő referenciák közül a legnagyobb értékkel bíró referencia (Súlyszám: 30); Az egyes szempontok szerint a legmagasabb értéket elérő jelentkező 1 helyezést kap, a következő legmagasabb értékű referencia a 2. helyezést kapja és így folytatódik a helyezések kiosztása a jelentkezők számának megfelelően. Ajánlatkérő mindkét referenciakövetelmény esetén az 1. helyre rangsorolt jelentkezőnek 10 pontot, majd ezt követően a helyezések számának megfelelően kettesével csökkenő pontszámot oszt ki. A 6. helyezett és az attól lefelé helyezettek egységesen 1-1 pontot kapnak. Mindkét referenciakövetelmény esetén a helyezésekre kiosztott pontszámok megszorzásra kerülnek a referenciakövetelményhez tartozó súlyszámmal, majd a súlyozott pontszámok jelentkezőnként összesítésre kerülnek. Az első öt legmagasabb pontszámot elérő jelentkező kap az ajánlattételre felhívást.
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Nettó vállalkozói díj (HUF). Súlyszám 70

2. Projekt megvalósítására vonatkozó szakmai ajánlat (Ajánlattevő munkamódszerére, valamint a feladatok elvégzése során felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozóan). Súlyszám 30

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.11.2015 - 13:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.11.2015 - 13:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. Ajánlatkérő az eljárás részvételi szakaszában kiegészítő iratokat (részvételi dokumentációt) készített, amely a jelentkezés összeállításához ajánlott iratmintákat és útmutatót tartalmazza. A kiegészítő iratok térítésmentesen átvehetőek a Sirály és Társa Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1. 2. em címen, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján kérhető annak elektronikus úton történő megküldése.
2. A kiegészítő iratok jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkező vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes jelentkezés feltétele.
3. A kiegészítő iratok átvehető munkanapokon 9:00–14:00 óra között, a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 9:00–12:00 óra között a fenti címen (helyi idő szerint)
4. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlati dokumentációt készít. Az ajánlati dokumentáció átvehető az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdve munkanapokon 9:00-14:00 óra között (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00–12:00 óra között (helyi idő szerint). Az ajánlattteli dokumentáció térítésmentesen átvehetőek személyesen a Sirály és Társa Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1. 2. em címen, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján kérhető annak elektronikus úton történő megküldése.A dokumentáció ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció a műszaki dokumentáció kivételével papír alapon, továbbá a teljes ajánlati dokumentáció elektronikus formában (a papír alapú dokumentáció .doc formátumban, a műszaki dokumentáció .xls és .pdf formátumban), CD-n kerül átadásra. Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba történő előzetes betekintést munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00–12:00 óra között a Sirály és Társa Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1. 2. em címen.
5. Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.1.2) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. Ennek részleteit az ajánlattételi dokumentáció fogja tartalmazni.
6. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy ajánlatkérő a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.2.3) M3) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelnie kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a szakemberek, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet szerinti
M3.1. pontban megjelölt szakember: „MV-É”
M3.2. pontban megjelölt szakember: „MV-ÉP/AM
M3.3. megjelölt szakember MV-ÉG/A
M3.4. megjelölt szakember MV-ÉV/A
M3.5. megjelölt szakember MV-KÉ/A
jogosultsággal – vagy a korábbi szabályozás szerint ezzel egyenértékű jogosultsággal – a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak, valamint tudomásul veszik, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől történő visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, amelynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte. Ha a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban a részvételi határidő időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának a szerződéskötés napjára történő benyújtása szükséges.
8. Amennyiben a részvételre jelentkező a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a részvételre jelentkező nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
9. Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szerződés teljesítéséhez magyar nyelvtudás szükséges, illetve ennek hiányában a szerződés teljesítésének ideje alatt a részvételre jelentkező kötelezettsége szaktolmács folyamatos biztosítása, amelynek költsége a részvételre jelentkezőt terheli.
10. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
11. A részvételre jelentkező, a jelentkezésben nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a jelentkezéshez csatolni kell a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata a jelentkezést aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a jelentkezés aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) a jelentkezésben kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) a jelentkezésben meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, az ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példánya, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül).
12. Egyéni vállalkozó esetében – az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével – csatolni kell a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
13. Külföldi letelepedésű részvételre jelentkező esetében, a jelentkezéshez szükséges csatolni az illetékes cégbíróság, illetve annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz a felhívás feladást, követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a külföldi ajánlattevő országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős magyar fordításban.
14. Amennyiben részvételre jelentkező, a jelentkezésben nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása szükséges.
15. ) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatot a jelentkezéshez).
16. A jelentkezésnek tartalmazni kell a részvételre jelentkező Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
17. A jelentkezésnek tartalmazni kell a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben részvételre jelentkező feltünteti a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat.
18. Jelen eljárás részvételi szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, vagy a részvételi jelentkezés ajánlati elemet tartalmaz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján.
19. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg a részvételre jelentkezők részére. Ajánlatkérő felhívja T. részvételre jelentkezők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben a részvételre jelentkező a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító Sirály és Társa Ügyvédi Irodát e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
20. A jelentkezést papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, kell benyújtani. Amennyiben a jelentkezés papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó a jelentkezéshez részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy a jelentkezés elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú jelentkezési példánnyal.
21. Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy a jelentkezésben meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
22. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Közös jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében a részvételi jelentkezési határidő lejára után változás nem következhet be. [Kivétel: Kbt. 67. § (3) bekezdés második mondatában foglalt fordulat!]
Közös jelentkezés benyújtása esetén a jelentkezésnek tartalmaznia kell a valamennyi közös részvételre jelentkező által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös részvételre jelentkezők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a részvételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételre jelentkező tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől a részvételre jelentkező megfelelő tájékoztatást kaphat.
24. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért a részvételre jelentkező a felelős. Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek is magyar nyelven kell benyújtani a jelentkezést, annak valamennyi dokumentumával együtt.

25. Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Részvételre jelentkező írásban, az eljárást megindító felhívás „A” mellékletének I. pontjában megadott fax útján (+36-1-7990141) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a kozbeszerzes@drsk.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolítóhoz. Ajánlatkérő kéri részvételre jelentkezőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a kozbeszerzes@drsk.hu címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.

26. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseire.
27. Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 77. §-a szerint.
28. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
29. A Kbt. 124.§ (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
30. Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
31. A részvételi jelentkezéssel és az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a részvételre jelentkezőt terheli.
32. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben -általános és építőipari kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással -,melynek kárérték limitje legalább 200 millió HUF/káresemény, és legalább 400 millió HUF/kárév.
33. A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, a részvételi jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik. A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál a részvételi jelentkezőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamot kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell részvételre jelentkezőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. A jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
34. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
35. Amennyiben részvételre jelentkező – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a jelentkezéshez csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
36. A nem magyarországi letelepedésű (székhelyű) részvételre jelentkezőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtani.
37. A Kbt. 125. § (7) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
38. Részvételre jelentkező a Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint a jelentkezésében elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat a jelentkezésben elkülönített módon, a jelentkezés legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 80. § (2)-(4) bekezdései és a Kbt. 81. § rendelkezéseire is figyelemmel jelölhetik meg jelentkezésük üzleti titkot tartalmazó részét.
39. A részvételi felhívás III.1.4 pontjában meghatározott minőségbiztosítási dokumentumokat a szerződéskötésig köteles ajánlatkérőnek benyújtani. Ennek elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
40. A részvételi jelentkezésben benyújtandó dokumentumok, igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, meghatalmazás, továbbá a felolvasólapok, 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattételi szakaszban).
41. Amennyiben a részvételre jelentkező a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a részvételre jelentkező nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
42. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
43. Az ajánlattevőnek – az ajánlattételi szakaszában – az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetéseket papír alapon, valamint 1 példány elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive) is, szerkeszthető formában (Microsoft Office Excel).
44. Az Ajánlattevőnek az eljárás ajánlattételi szakaszában, az ajánlatában csatolnia kell műszaki ütemtervet, pénzügyi ütemtervet és organizációs tervet. Az ütemterveket – amennyiben alkalmazható – hálótechnikai alapokon kell készíteni, megjelenési formájaként pedig a könnyen értelmezhető Gantt-diagrammot (sávos ütemtervet) kéri ajánlatkérő alkalmazni. Az ütemtervek és az organizációs terv nem képezik a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat részét, kizárólag az ajánlatkérő informálására szolgálnak, melynek változásához nem kapcsolódik szerződéses szankció, szerződésmódosítás tárgyát sem képezi.
45. Az Ajánlattevőnek az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatához a 2. értékelésii részszempontra Szakmai ajánlatot kell csatolnia. Az Ajánlattevőnek, a szolgáltatások magas minőségének biztosítása, a szerződés teljesítése során felmerülő feladatok hatékony elvégzése érdekében, az Ajánlattevő munkamódszerére, valamint a feladatok elvégzése során felmerülő kockázatok kezelésére, részletesen kidolgozott Szakmai ajánlatot kell csatolnia. Az értékelési i részszemponttal összefüggő szakmai ajánlatot nem lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében (Kbt. 67.§ (7) bekezdés b) pont). A értékelési részszemponttal kapcsolatos módszertani ismertetőt, a részszemponthoz kapcsolódó értékelési tényezőket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen figyelemmel a Kbt. 71.§ (5) bekezdésére.
46. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A módszer (módszerek) rövid ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás.
A 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.2. pontja szerinti sorba rendezés és a III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása az alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint:
A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása három szakértő bevonásával, sorba rendezéssel történik. A szakértők az ajánlattételi dokumentációban meghatározott szakmai szempontok (preferenciák) alapján rangsorolják az ajánlatokat, azokhoz ajánlatonként és vizsgálati elemenként helyezésszámot rendelve – ennek megfelelően a szakmailag legjobb ajánlat az 1., az ezt követő a 2. helyezést kapja és így tovább. Az egyes ajánlatok azonos helyezést is kaphatnak. A szakértők a bírálat során indoklással ellátott szöveges értékeléssel támasztják alá az adott ajánlat adott vizsgálati elemre kiosztott helyezési értékét. Mind a három szakértő az ajánlatokat vizsgálati elemenként külön-külön sorba rendezi, az ajánlatkérő számára előnyösebb ajánlatot előre sorolva, majd az egyes ajánlattevők helyezési számait összegzik. Az így kapott összegek szerinti emelkedő sorrendbe állítva az ajánlatokat kialakul az egyes ajánlatok végső helyezése – ennek megfelelően a legkisebb összegű helyezési számokat kapó ajánlat az 1., az ezt követő a 2. végső helyezést kapja, és így tovább. Amelyik ajánlat a legkisebb végső helyezést (1) kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalmazásával kap pontot:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlatra adott végső helyezés (1)
A vizsgált: a vizsgált ajánlatra adott végső helyezés
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A 2. részszempont esetében az objektív tényezők és vizsgálati elemek bemutatását, az azok értékelésével kapcsolatos kedvező és kevésbé kedvező megítélések ismertetését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
47. A szerződés teljesítése során a részvételi felhívás III.2.3 pont M.3.1-M.3.6 pontokban meghatározott szakembereknek a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkezniük szükséges.
48. Az ajánlathoz – az ajánlattételi szakaszban – csatolnia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett eredeti, aláírt nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra és az értékelési részszempontokra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint).
49. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 40. § (3) bekezdésére tekintettel indítja meg. E körben felhívja a figyelmet a Kbt. 40. § (4) bekezdésére is.

50. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján állapítja meg.

51. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során szükséges az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány és az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási, illetve munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során szükséges az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása.
52. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helyszíne:
Dátum: 30.11.2015. 13:00,
Helyszín: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet, 27-es kapucsengő).
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
30.10.2015