The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 38807-2022

24/01/2022    S16

Nederland-Venlo: Onderhouden van sportvelden

2022/S 016-038807

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Venlo
Nationaal identificatienummer: 54364892
Postadres: Hanzeplaats 1
Plaats: Venlo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5912 AT
Land: Nederland
Contactpersoon: Ruud Sassen
E-mail: inkoop@venlo.nl
Telefoon: +31 773596666
Fax: +31 773596766
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.venlo.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud sportparken

Referentienummer: Inkoopzaak 1718111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77320000 Onderhouden van sportvelden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gevraagde dienstverlening betreft het gehele onderhoud van de sportparken binnen gemeente Venlo, met uitzondering van de lichtinstallaties en beregeningsinstallaties.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45236119 Herstelwerkzaamheden op sportvelden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Venlo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemiddeld liggen de onderhoudskosten voor de reguliere werkzaamheden tussen de € 400.000 en € 450.000 exclusief BTW per jaar, daarnaast volgen vanuit de meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) aanvullende renovatieopdrachten. Exacte omvang hiervan zal per jaar verschillen en afhangen van het gemeentelijk beleid en de beschikbare budgetten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 127-337328
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onderhoud sportparken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Attender Groen B.V.
Nationaal identificatienummer: 14634688
Postadres: Weerterveld 19
Plaats: Meerssen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6231NC
Land: Nederland
E-mail: raymond.gelissen@attendergroen.nl
Telefoon: +31 880990844
Internetadres: http://www.attendergroen.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: Postbus 1988
Plaats: Maastricht
Postcode: 6201 BZ
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 433465465
Fax: +31 438885788
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/01/2022