Services - 389130-2021

30/07/2021    S146

Nederland-Dordrecht: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2021/S 146-389130

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 183-375096)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Nationaal identificatienummer: 51291010
Postadres: Johan de Wittstraat 140
Plaats: Dordrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3311 RR
Land: Nederland
Contactpersoon: Leon Treffers
E-mail: marktplaats@ozhz.nl
Telefoon: +31 683945128
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ozhz.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=70488

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamisch Aankoopsysteem OZHZ m.b.t. inhuur van personeel voor specialistische functies

Referentienummer: Z-17-232195
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In de Leidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ. Het gaat hierbij om de volgende kwalificaties: Vergunningverlening milieu, Vergunningverlening bouw, Vergunningverlening en toezicht bodem, Vergunningverlening APV, Toezicht milieu en groen,Toezicht bouw, Juridisch, Advisering lucht, geluid en externe veiligheid, Advisering bodem, Financiën, Management, personeel en organisatie, Informatiemanagement

Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen:

— Registratie op Negometrix, aanmelden DAS OZHZ, beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen.

Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 183-375096

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In deze Leidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ ten behoeve van de primaire processen. Het gaat hierbij om de volgende Inhuurkwalificaties:

— Vergunningverlening milieu

— Vergunningverlening bouw

— Vergunningverlening en toezicht bodem

— Vergunningverlening APV

— Toezicht milieu en groen

— Toezicht bouw

— Juridisch

— Advisering lucht, geluid en externe veiligheid

— Advisering bodemFinanciën

Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen:

— Registratie op Negometrix,

— aanmelden DAS OZHZ,

— beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen.

Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.

Te lezen:

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In de Leidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ. Het gaat hierbij om de volgende kwalificaties: Vergunningverlening milieu, Vergunningverlening bouw, Vergunningverlening en toezicht bodem, Vergunningverlening APV, Toezicht milieu en groen,Toezicht bouw, Juridisch, Advisering lucht, geluid en externe veiligheid, Advisering bodem, Financiën, Management, personeel en organisatie, Informatiemanagement

Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen:

— Registratie op Negometrix, aanmelden DAS OZHZ, beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen.

Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.

Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In deze Leidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ ten behoeve van de primaire processen. Het gaat hierbij om de volgende Inhuurkwalificaties:

— Vergunningverlening milieu

— Vergunningverlening bouw

— Vergunningverlening en toezicht bodem

— Vergunningverlening APV

— Toezicht milieu en groen

— Toezicht bouw

— Juridisch

— Advisering lucht, geluid en externe veiligheid

— Advisering bodemFinanciën

Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen:

— Registratie op Negometrix,

— aanmelden DAS OZHZ,

— beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen.

Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.

Te lezen:

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In deze Leidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ ten behoeve van de primaire processen. Het gaat hierbij om de volgende kwalificaties:

— Vergunningverlening milieu

— Vergunningverlening bouw

— Vergunningverlening en toezicht bodem

— Vergunningverlening APV

— Toezicht milieu en groen

— Toezicht bouw

— Juridisch

— Advisering lucht, geluid en externe veiligheid

— Advisering bodem

— Financiën

— Management, personeel en organisatie

— Informatiemanagement

Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen:

— Registratie op Negometrix

— Aanmelden DAS OZHZ

— Beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen

Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.

Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Aanvang
In plaats van:
Datum: 25/10/2017
Te lezen:
Datum: 06/02/2019
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Voltooiing
In plaats van:
Datum: 31/08/2021
Te lezen:
Datum: 31/08/2025
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 31/08/2021
Te lezen:
Datum: 31/08/2025
VII.2)Overige nadere inlichtingen: