TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 389188-2021

30/07/2021    S146

Nederland-Haarlem: Onderzoeksdiensten

2021/S 146-389188

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: A.M. Weijers
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkelen toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen met risicobeoordeling

Referentienummer: BELOMB2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79720000 Onderzoeksdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een opdracht te verlenen voor het ontwikkelen van een toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen en een risicobeoordeling op het snijvlak van volksgezondheid(risico's) en milieu-afvalzorg expertise (duurzaam stortbeheer). De uitvoering van de opdracht dient een instrument op te leveren waarmee het bevoegd gezag kan vaststellen of veilig recreëren mogelijk is op (voormalige) stortplaatsen.

De opdracht kent drie onderdelen:

1. ontwikkelen toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen;

2. Risicobeoordeling recreatie stortplaats Nauerna, gebruikmakend van het toetsingskader;

3. vaststellen wijze van uitvoeren onderzoek en dienstverlening.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem
NUTS-code: NL325 Zaanstreek
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtduur wordt geraamd op totaal anderhalf jaar met een totale ureninzet door opdrachtnemer van ten minste 900 uur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: nvt / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Provincie Noord-Holland is voornemens een opdracht te verlenen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM voor het ontwikkelen van een toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen en een risicobeoordeling, als bedoeld in art. 2.23 AW2012. Opdrachtgever heeft behoefte aan de clustering van deskundigheid op het gebied van volksgezondheid(risico's) in relatie tot milieu-afvalzorg kenmerken. Daarbij is uniformiteit in ontwikkeling- advisering- en uitvoering een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de eisen en voorwaarden aan de opdracht. Er zijn geen andere partijen die over een dergelijke combinatie van deskundigheid op het gevraagde niveau beschikken. De totale opdracht opdragen aan RIVM leidt tot een grote effectiviteit. Er is geen sprake van grensoverschrijdend belang. Europees aanbesteden middels een procedure met mededinging zal daarom hetzelfde resultaat hebben: gunning aan RIVM. Deze handelswijze is verenigbaar met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ontwikkelen toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen met risicobeoordeling

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
23/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postadres: A. van Leeuwenhoeklaan 9
Plaats: Bilthoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3721 MA
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf betreft een voorgenomen gunning. Toch vereist Tenderned dat er datum wordt ingevuld waarop de kluis sluit en dat er een gunningsdatum uit het verleden wordt ingevuld. De hier ingevulde data zijn dus FICTIEF, daar inschrijven niet mogelijk is en er nog geen definitieve gunning heeft plaatsgevonden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank te Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611179
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2021