TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 389406-2017

04/10/2017    S190    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Głogów: Nadzór nad projektem i dokumentacją

2017/S 190-389406

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
ul. Sikorskiego 21
Głogów
67-200
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Ciesiółka
Tel.: +48 767282874
E-mail: zpwd@powiat.glogow.pl
Faks: +48 767282874
Kod NUTS: PL516

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zpwd.glogow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zpwd.bipstrona.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Weryfikator Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT) w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

Numer referencyjny: ZPWD.04.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71248000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Weryfikatora Jakości Danych z zakresu geodezji i kartografii nad wykonaniem prac związanych z utworzeniem baz danych dla 23 powiatów województwa dolnośląskiego, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Prace dotyczą geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) – baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Weryfikatora Jakości Danych z zakresu geodezji i kartografii nad wykonaniem prac związanych z utworzeniem baz danych dla 23 powiatów województwa dolnośląskiego, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Prace dotyczą geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) – baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne.

3.2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:

— Załącznik nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej SOPZ

— Załącznik nr 7 do SIWZ – projekty umów,

— Załącznik nr 8 do SIWZ – Koncepcja Projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG Dokumentacja projektowa – wersja z etapu aplikowania,

— Załącznik nr 9 do SIWZ – Studium Wykonalności projektu: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – wersja z etapu aplikowania,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość próbki / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 975 005.93 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.01-02-0012/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień

w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ

5.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 i ust. 5 ustawy Pzp.

5.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.1.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi, polegające na weryfikacji tworzenia lub modernizacji geodezyjnych rejestrów publicznych – GESUT, BDOT500 lub EGiB zrealizowane ze środków publicznych o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każda.

2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje niżej wymienionymi osobami:

Lp. Wykaz osób Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie

1 Kierownik zespołu (1 osoba) Do obowiązków Kierownika Zespołu należy w szczególności: planowanie pracy, nadzór nad przebiegiem i realizacją usługi oraz kontrola nad budową baz danych i pozyskiwanej dokumentacji w trakcie trwania projektu. 1. Posiada uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Nabył doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu pracami zespołu w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na weryfikacji tworzenia lub modernizacji geodezyjnych rejestrów publicznych – GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze środków publicznych o wartości co najmniej 60 000 PLN brutto każda.

3. Nabył doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia dla co najmniej dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2 Geodeta (min. 4 osoby) Do obowiązków Geodety należy w szczególności: weryfikacja budowanych baz danych BDOT500 i GESUT oraz kontrola techniczna przygotowywanych danych i powstałej dokumentacji. 1. Posiada uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Nabył doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na weryfikacji tworzenia lub modernizacji geodezyjnych rejestrów publicznych – GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze środków publicznych o wartości co najmniej 60 000 PLN brutto każda.

3 Specjalista ds. weryfikacji (min. 5 osób) Do obowiązków Specjalisty ds. Weryfikacji należy w szczególności: kontrola nad poprawnością pozyskanych danych pod kątem prawidłowości atrybutów, topologii obiektów oraz topologicznej zależności między obiektami. 1. Posiada wykształcenie min. średnie geodezyjne.

2. Nabył doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na pozyskaniu danych oraz tworzeniu, modernizacji i aktualizacji geodezyjnych rejestrów publicznych zrealizowanych – GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze środków publicznych o wartości co najmniej 40 000 PLN brutto każda.

5.3.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 i ust. 5 ustawy Pzp. 5.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadc.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zam przeprowadził pierwsze(1) postęp uwzględniając wymagania wynikające z ustawy Pzp, dla postępowań o wartości powyżej 209 000 EUR-ogł 40 dni. 1 postęp zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Mając na uwadze okres realizacji projektu, aby móc zrealizować wszystkie niezbędne postęp ujęte we wniosku o dofin Zam podjął decyzję o realizacji zam w procedurze przyspieszonej-15 dni w drugim(2) postępowaniu. Zam skracając termin składania ofert nie utrudnia uczciwej konkurencji bowiem 1 postęp o udziel. zam. publ. było uprzednio opublikowane w Dz.U. UE oraz zamieszczone na stronie Zam, a zatem Wykonawcy mieli możliwość zapoznania się z zapisami SIWZ oraz wszystkimi załącznikami. W 2 postępowaniu Zam dokonał nieznacznych zmian. Mając na uwadze zrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie oraz osiągnięcie założonych celów i wskaźników niezbędne jest zastosowanie procedury przyspieszonej w 2 postępowaniu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, przy ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów pok. nr 118 (I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017