Supplies - 389984-2019

Submission deadline has been amended by:  496696-2019
19/08/2019    S158

Slovakia-Bratislava: Buses and coaches

2019/S 158-389984

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
National registration number: 00492736
Postal address: Olejkárska 1
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 814 52
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: verejne.obstaravanie@dpb.sk
Telephone: +421 259501427
Fax: +421 259501300

Internet address(es):

Main address: http://www.dpb.sk

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=421363
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484
I.4)Type of the contracting authority
Other type: V zmysle § 8 ods. 3 ZVO - Poskytovateľ mestskej električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy.
I.5)Main activity
Other activity: Služby mestskej električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup autobusov do 18,8 m pre DPB, a.s.

Reference number: NL 9/2018
II.1.2)Main CPV code
34121000 Buses and coaches
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vyrobenie a dodanie 81 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) autobusov s dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 26 805 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mestské autobusy (70 ks)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34121100 Public-service buses
34121200 Articulated buses
34121400 Low-floor buses
30200000 Computer equipment and supplies
30210000 Data-processing machines (hardware)
30232000 Peripheral equipment
35125300 Security cameras
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Predmet zákazky bude dodaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky bude vyrobenie a dodanie 70 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) mestských autobusov s celkovou obsaditeľnosťou min. 130 cestujúcich a dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v SP, časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 890 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zábezpeka je stanovená vo výške:pre 1. časť 372 000 EUR

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mestské autobusy s rozšírenou možnosťou prepravy cestovnej batožiny (10 ks)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34121100 Public-service buses
34121200 Articulated buses
34121400 Low-floor buses
30200000 Computer equipment and supplies
30210000 Data-processing machines (hardware)
30232000 Peripheral equipment
35125300 Security cameras
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Predmet zákazky bude dodaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky bude vyrobenie a dodanie 10 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) mestských autobusov s rozšírenou možnosťou prepravy cestovnej batožiny s celkovou obsaditeľnosťou min. 125 cestujúcich a dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v SP, časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 550 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.1.Zábezpeka je stanovená vo výške: pre 2. časť 110 000 EUR

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mestský autobus pre výcvik autoškoly (1 ks)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34121100 Public-service buses
34121200 Articulated buses
34121400 Low-floor buses
30200000 Computer equipment and supplies
30210000 Data-processing machines (hardware)
30232000 Peripheral equipment
35125300 Security cameras
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Predmet zákazky bude dodaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky bude vyrobenie a dodanie 1 ks nového nízkopodlažného (trojnápravového) mestského autobusu pre výcvik autoškoly s celkovou obsaditeľnosťou min. 130 cestujúcich a dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v SP, časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 365 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.1.Zábezpeka je stanovená vo výške:pre 3. časť 18 000 EUR

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podmienky sú bližšie špecifikované v SP.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/09/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/09/2019
Local time: 10:00
Place:

Sídlo obstarávateľskej organizácie

Information about authorised persons and opening procedure:

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).

2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávateľská organizácia neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

5. Obstarávateľská organizácia je oprávnená vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

6. Ďalšie podmienky obstarávateľskej organizácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Uplatňujú sa požiadavky zeleného verejného obstarávania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/08/2019