TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 390434-2022

Submission deadline has been amended by:  425089-2022
18/07/2022    S136

Poland-Wrocław: Natural gas

2022/S 136-390434

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
Postal address: ul. Na Grobli 19
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 50-421
Country: Poland
Contact person: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
E-mail: anna.sawicka@mpwik.wroc.pl
Telephone: +48 691900392
Internet address(es):
Main address: www.mpwik.wroc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/zapytania_email,91239,095bb6830b8ad140a31f223aee2d58ed.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/zapytania_email,91239,095bb6830b8ad140a31f223aee2d58ed.html
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego GZ-50 na rok 2023

II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Przewidywana ilość dostarczanego gazu ziemnego w okresie dostawy wynosi 33 102,757 MWh.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wrocław

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Przewidywana ilość dostarczanego gazu ziemnego w okresie dostawy wynosi 33 102,757 MWh.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Klauzula Informacyjna RODO znajduje się wraz z ogłoszeniem o postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wadium: 50 000, 00 zł

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z pkt 22.SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 001-001837
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/08/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/08/2022
Local time: 10:00
Place:

otwarcie niejawne

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

maj 2023r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, pełnomocnictwo, oświadczenie JEDZ muszą być pod rygorem nieważności podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a zobowiązanie do udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci musi być opatrzone takim podpisem lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 10.1.1 SWZ oraz przedmiotowych środków dowodowych, składanych wraz z ofertą, jest Platforma Zakupowa MPWiK S.A. dostępna pod adresem https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym składaniu dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywaniu informacji jest poczta elektroniczna: anna.sawicka@mpwik.wroc.pl

4.. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Dz.U z 2020 r. poz.2452.

5. Do połączenia z Platformą Zakupową MPWiK S.A. używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

6 Wykonawca posiadający konto na Platformie Zakupowej MPWiK S.A. ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ.

7 Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej MPWiK S.A.:

7.1.Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

7.2.Dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, włączona obsługa JavaScript, szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;

8. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:

image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

9. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odowoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/07/2022