Árubeszerzések - 390923-2017

05/10/2017    S191    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Hús

2017/S 191-390923

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Budapest Főváros XVIII. ker. Gazdasági Ellátó Szolgálat
AK17660
Városház utca 16.
Budapest
1181
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Pálma
Telefon: +36 12961495
E-mail: palma@bp18.hu
Fax: +36 12961491
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gesz18.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.gesz18.hu/

I.1)Név és címek
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék
AK20558
Kondor Béla sétány 5.
Budapest
1181
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marton Attiláné
Telefon: +36 12910578
E-mail: ebi@bolcsi18.hu
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bolcsi18.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bolcsi18.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
KözbeszGuru Kft.
Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lívia Jolán
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Fax: +36 17002060
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszguru.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszguru.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
KözbeszGuru Kft.
Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
Budapest,
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lívia Jolán
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Fax: +36 17002060
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszguru.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszguru.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Hús, hentesáru beszerzése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék részére 2017-2020.” adásvételi szerződés alapján.

II.1.2)Fő CPV-kód
15110000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Hús, hentesáru beszerzése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék részére 2017-2020.” adásvételi szerződés alapján.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15110000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helye a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz különböző helyszínen. A közbeszerzés teljesítési helyének ismertetését: Közbeszerzési dokumentumok VI. fejezet tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kiszállítás ütemezése, Szállítás időpontjai

Hús-húskészítmény – Igény szerint, étlaptól függő napi szállítás 6:00-7:30 között, kivétel Fecskefészek Bölcsőde, itt 6:30-7:00 között. Teljes mennyiség: 63 730 kg

Ajánlatkérő a felhívás II.1.6) pontjának megfelelően a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. A részajánlattétel kizárásának indokai:

Ajánlatkérő az év során már lefolytatott élelmiszer beszerzés tárgyban egy közbeszerzési eljárást 7 részben, melynek az 5. része Hús, hentesáru tárgyban eredménytelen lett. Az alap eljárásban megvalósult a részekre bontás. Ebből kifolyólag ajánlatkérő nem kívánja további részekre bontani az eljárást.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hibás teljesítési kötbér mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont – módszer – Kbt. 77. § (1) bek. szerinti előírások:

Ajánlati ár – Fordított arányosítás

Késedelmi kötbér és Hibás teljesítési kötbér mértéke – Egyenes arányosítás – min. 1 % (kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen) Ld. a KD II. fejezet 6) pontban.

A II.2.6.) pontban az „1 HUF” jelentése: Ajánlatkérő nem adja meg becsült érték összegét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)–b) pontja irányadó.

Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §–14. §-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Alkalmasság igazolása:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani vagy az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései (1–16. §).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az M.1. pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.

A minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21–22. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Igazolási mód:

M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)–(2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

Ajánlattevő az EEKD IV. szakaszának megfelelő kitöltésével nyilatkozik arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

A kiválasztási kritériumok teljesítésének (adott esetben szükséges további) igazolásait Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 69. § (4)–(7) bek. figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a hús, hentesáruval kapcsolatos szállítás tárgyú (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely összességében legalább 47 000 kg mennyiséget foglalt magában.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) bek., a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a.

Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint.

Késedelmi kötbér és Hibás teljesítési kötbér: értékelési szempontként a nyertes ajánlat alapján kerül majd meghatározásra.

Meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés VI.2. pontja szerinti teljes nettó keretösszeg.20 %-a.

A nyertes ajánlattevő a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban állítja ki. Az átutalásos számlák, szállítólevelek kiállítása és eljuttatása minden alkalommal külön-külön a telephely nevére és címére történik. Az előző heti szállítás átutalásos számláját hetente küldi ki az Eladó (napi könyvelés, hóvégi zárás miatt) legkésőbb a szállítás hete utáni kedden.

Bővebben a KD V. és VI. fejezete tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/11/2017
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/11/2017
Helyi idő: 12:00
Hely:

KözbeszGuru Kft. 1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A hirdetményben szereplő karakterkorlátozásra tekintettel a jelen pont részletesen a KD II. fejezetben található. A megfelelő ajánlattétel érdekében kérjük az alábbiakat a KD-ben szereplő információkkal együttesen figyelembe venni!

1.A KD a KBA rendszerében érhetők el (http://kba.kozbeszerzes.hu/):*

1) www.kozbeszerzes.hu / „Közbeszerzési Adatbázis” menüpont.

2) „Hirdetménykereső” menü.

3) A keresőbe írja be az ajánlatkérő nevét és válassza ki a Beszerzés tárgyaként az árubeszerzést.

4) A megjelent hirdetmény fejlécében kattintson az alábbi linkre: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a KBA

5) Válassza ki a Közbeszerzési dokumentumokat, „Megtekint”-mező, majd a következő oldalon ismételje meg ugyanezt: most letölti a zip-fájlt, amely minden közbeszerzési dokumentumot tartalmaz.

Ha a letöltés sikertelen, technikai problémákkal forduljon a KH informatikai kapcsolattartóihoz.

2. Az ajánlat benyújtása: papír alapon,1 példány. ld. KD. II. fejezet*

3. Értékelési szempont Kbt. 76. § (2) c) pontja. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. (ld. KD. II. fejezet 6.) pont) *

4. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban, kivéve a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot, amely melyet eredeti aláírt példányban kell tartalmazni az ajánlatnak.

5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

6. Az AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján (különösen 71. § (3) és (8) bek.) teljes körben biztosítja. *

7. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

8. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. *

9. Irányadó hivatalos deviza középárfolyam, az MNB adatai alapján. *

10. Az alvállalkozók bevonása: Kbt. 138. § szerint. *

11. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét.

12. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat (bővebben a közbeszerzési dokumentumokban):

— Felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerinti;

— Ajánlati adatlap;

— Nyilatkozatok: Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek, Kbt. 66. § (4) bek., folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról;*

— Nyilatkozatát, hogy valamely alkalmassági követelmény(ek) igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik-e;*

— (adott esetben) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot;*

— Nyilatkozat közös ajánlattevőkről, képviselő ajánlattevő megjelölése;

— (adott esetben) nyilatkozat üzleti titokról*

— Aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)*

— Kitöltött EEKD*

— Részletes árajánlat*

— Nyilatkozatok biztosítékok nyújtásáról (Kbt. 54. § (1) bek.; 134. § (5) bek.)

13. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)ajánlat tételét.

14. AK a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. §) kifejezetten kizárja.

15. Az AT-nek meg kell felelni a Kbt. 73. § (4)–(5) bek. foglaltaknak.*

16. Egyenértékűség – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.*

17. A jelen felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap

18. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.

19. Szerződéskötéskor érvényes HACCP tanúsítvány.*

20. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Kovács Balázs László, 00017

21. Az ajánlat benyújtása a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Mértéke nettó 300 000 HUF AK UniCreditbank 10900028-00000005-32150006 számú számlájára kell teljesíteni. AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank/biztosító által vállalt garancia biztosításával/biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. *

22.Részajánlattétel kizárása ld. AF II.2.4) pontban

A pontok végén a „*” jelentése KD.II. fejezetében részletezve.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2017