Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 390991-2021

02/08/2021    S147

Poland-Olsztyn: Disposable gloves

2021/S 147-390991

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
National registration number: PL622
Postal address: Al.Wojska Polskiego 37
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-228
Country: Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telephone: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa rękawic medycznych”

Reference number: ZPZ-12/03/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych zgodnie

z podziałem zamówienia na 3 części:

• CZĘŚĆ NR 1 – rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem (przeznaczone do wykonywania procedur wysokiego ryzyka, niesterylne, bezpudrowe);

• CZĘŚĆ NR 2 – rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe,

z rolowanym mankietem;

• CZĘŚĆ NR 3 – rękawice niesterylne foliowe (wyrób nie medyczny).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do SWZ – formularzu cenowym i formularzu wymaganych i oferowanych parametrów technicznych

i użytkowych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 901 293.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem, do procedur wysokiego ryzyka, niesterylne, bezpudrowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych z długim mankietem, do procedur wysokiego ryzyka, niesterylnych, bezpudrowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ – formularz cenowy i formularz wymaganych i oferowanych parametrów technicznych i użytkowych.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych z rolowanym mankietem, niesterylnych, bezpudrowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ – formularz cenowy i formularz wymaganych i oferowanych parametrów technicznych i użytkowych.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice niesterylne foliowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic niesterylnych, foliowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ – formularz cenowy i formularz wymaganych i oferowanych parametrów technicznych i użytkowych.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 066-170577
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem, do procedur wysokiego ryzyka, niesterylne, bezpudrowe

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ABOOK Sp. z o.o.
Postal address: ul. Brzostowska 22
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-985
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 092 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 899 805.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Rękawice niesterylne foliowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZARYS International Group sp. z o. o. sp. K
Postal address: ul. Pod Borem 18
Town: Zabrze
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-808
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 488.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/07/2021